Generalforsamling 2021

Indkaldelse til generalforsamling 2021 i Sydjysk Hovedkreds.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i (Dansk Skak Unions) Sydjysk Hovedkreds
Lørdag den 18. september 2021 kl. 12 på Askov Højskole (“Det Hvide Hus”, Maltvej 1, 6600 Vejen).

Der serveres mad ved ankomsten.

Medmindre generalforsamlingen bliver meget langvarig, arrangeres efterfølgende en lille lyn- eller hurtigskakturnering. Format og betænkningstid afhænger af deltagerantal og den tidsramme, der er til rådighed. Hele arrangementet afsluttes senest kl. 17.

 Tilmelding: Af hensyn til aftale med mødestedet bedes I tilmelde jer til undertegnede (posseltkarl@gmail.comsenest fredag den 10. september kl. 12.

Bestemmelserne vedr. generalforsamlingen fremgår af vedtægternes §5 – se vedtægterne her.

Dagsorden

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning – Se beretningen her (tilføjet den 18-09-2021)
3. Kassererens beretning – Se det reviderede regnskab for 2020 her (tilføjet den 31-08-2021)
4. Budgetoplæg  – Se budgetforslaget her (tilføjet den 31-08-2021)
5. Fastsættelse af kontingent
6. Holdturneringen                  
7. Pokalturneringen                 
8. Ungdomsaktiviteter            
9. Andre aktiviteter for året 
10. Indkomne forslag
11. Valg.
Hovedkredsens bestyrelse vælges for 1 år ad gangen. Der vælges formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Desuden vælges hvert år en bestyrelsessuppleant, 2 revisorer og en revisorsuppleant.

12. Eventuelt.

Jeg gør særligt opmærksom på, at:

  • Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være modtaget af formanden senest 14 dage før generalforsamlingen – d.v.s. senest lørdag den 4. september.
  • Adgang til generalforsamlingen med taleret har alle, der er medlem af Hovedkredsen gennem en klub eller som personligt medlem
  • Stemmeret udøves af klubformændene, der har 1 stemme for hver påbegyndt 10 medlemmer i klubben. En klubformand kan ved skriftlig fuldmagt overdrage sin stemmeret til et andet medlem som repræsentant for samme klub.
  • Personlige medlemmer har ikke stemmeret
  • Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer

Vel mødt til generalforsamlingen!
Venlig hilsen

Karl Posselt
Formand for Sydjysk Hovedkreds

 

Comments are currently closed.

Seneste indlæg

Arkiver

Kategorier