Generalforsamling 16-03-2024

Referat fra generalforsamling i Sydjysk Hovedkreds den 15-03-2024
Generalforsamlingen blev afholdt i ”Vejen Idrætscenter”, Jacob Gades Alle 1, 6600 Vejen.

Følgende klubber var repræsenteret:

Esbjerg Skakforening
Fredericia Skakforening
Gråsten Skakklub
Horsens Skakforening
Kolding Skakklub
Løgumkloster Skakklub
Nr. Snede Skakklub
Ribe Skakklub
Skakklubben Evans
Skakklubben Springeren
Stouby Skakklub
Tønder Skakklub
Varde Skakklub
Vojens Skakklub

Formanden bød velkommen og fremlagde dagens program. Der blev runddelt stemmesedler. Og så var der smørrebrød.

1. Valg af dirigent:
Michael Jakobsen blev valgt uden modkandidat. Han kunne konstatere at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet, både pr. mail og på hjemmesiden16.februar, så Generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

2. Formandens Beretning:
Før talen afholdtes et øjebliks tavshed for de skakkammerater, der ikke er blandt os mere.
Hjemmesiden bruges for lidt af klubberne (https://sydjysk-hk.dk/). Kontakt Claus for passwords.

Formandens beretning kan læses her

Kommentarer: Sænket kontingent er unødvendigt da skak er billigt.

Beretning godkendt.

3. Kassereren Beretning:

Regnskabet gennemgås

Årstals-bøf i balancen. Der skal stå 31-12-2023. Overskud grundet manglende ansøgninger.

Kommentarer: Problemer med linket til ansøgningsskemaet på hjemmesiden?! På storskærmen virkede det fint.

Bestyrelsen giver penge til lokale pr-arrangementer, der er skakrelateret.

DM2028 i Horsens, som de afholder hver 25 år af historiske årsager. Det planlægges at blive afholdt i det tidligere Horsens Statsfængsel, og håber på noget hovedkredsstøtte, selvom at det er et DSU-arrangement. Men hvor der er en vilje, er der en vej.

Regnskabet godkendt.

4. Budgetoplæg:
Gennemgået og taget ad notam.

5. Fastsættelse af kontingent:  

Uændret kontingent

6. Holdturneringen:
Rækkerne gennemgået.

Kommentarer: Der er få spillesteder midtvejs.

7. Pokalturneringen:
Riddersalen på Museum Sønderskov; 4 mands hold; 6. april; indbydelse på hjemmesiden.

8. Ungdomsaktiviteter:

Læs Ungdomskoordinatorens indlæg fra præsentationen på generalforsamlingen her.

Kommentarer: Feedback: hvad gør man med en flok skoleskakspillere? Dansk Skole Skak har kursusmaterialer. Svært at finde pædagogiske skakspillere der kan undervise i skoletiden.

SGP er vejen fra skoleskak til klubberne. Så blev der nævnt et par navne, der kan undervise.

Bestyrelsen vil kigge på, om der kan afvikles et kursus for skakinstruktører.

9. Andre Aktiviteter:
SGP blev beskrevet og årets resultater ligeså. Se her.

Kommentarer: Arrangører til næste SGP-sæson skal rette henvendelse til vores HTL Lars Wisler.

De uddelte præmier fik stor ros. 28.december er ledig, da Karl tager en puster.

Vi har livebrædder til udlån.

10. Indkomne forslag:
Der var indkommet seks forslag.
5 fra bestyrelsen og 1 fra Jørgen Nielsen. Se https://sydjysk-hk.dk/

11. Valg:

Formand: Søren Krabbenhøft, Springeren
Kasserer: Claus Marcussen. Fredericia
Bestyrelsesmedlemmer: Jens Engstrøm Nr. Snede, og Lars Wisler, Grindsted

Suppleant: Hansjørgen Clausen, Gråsten

Revisorer: Bjarne Rasmussen, Varde og Gert Jöhnk, Haderslev
Revisorsuppleant: Niels Skovvart, Alssund

Der mangler en person til den vakante bestyrelsespost. Bestyrelsen kigger og beder klubberne om hjælp.

12. Eventuelt:
Stor tak til Karl Posselt for sin store indsats

Generalforsamlingen sluttede med en tak for ro og orden, Dirigenten blev begavet med lidt til halsen og tak.

Og så var der hovedkredslyn!!

/Ref.: Søren Krabbenhøft
Godkendt af Michael Jakobsen, dirigent.