Bestyrelsesmøde 15.02.2018

Torsdag den 15. februar 2018 kl. 19-23.15 i ”Huset”, Østergade 2, 6600 Vejen.

DELTAGERE: Karl Posselt, Claus Marcussen, Vagn Lauritzen, Lars Wisler Pedersen og Søren Krabbenhøft.

 1. Godkendelse af dagsorden
  Referat:
  Dagordenen blev tilført et nyt punkt 10 ”Hæderstegn og initiativpræmie”. Efterfølgende punkter blev derefter flyttet et nummer. Dagsordenen blev herefter godkendt.
 2. Aktiviteter i Hovedkredsen
  Referat:
  DanPumps Kolding Bymesterskab 2018 (Tidligere Sondex Cup) har allerede 79 tilmeldinger.
  Horsens Lang Weekend (uge 28).
  Skaklejren for Ungdom er næsten fuldt booket. Den afholdes i år på Skanderup Efterskole. Det har desværre været nødvendigt at rykke lejren en uge i år, så den tidsmæssigt karambolerer med Horsens Lang Weekend, men forhåbentlig får det ikke nogen stor indflydelse på deltagerantallet i Horsens, selv om man kommer til at savne nogle af ungdomsdeltagerne.
  Skaklejren for voksne i Løgumkloster næste weekend er også fuldt booket og dermed et nyt initiativ, der ser ud til at opfylde et behov.
  Holdturneringen er afsluttet for nogle grupper, mens der endnu resterer kampe i andre.
  Den sidste runde i SGP er netop afviklet i Tønder.
  Grindsted afholder snart 3. Bymesterskab. Varde Weekendturnering er på vej, og de lokale turneringer kører bredt i Hovedkredsen.
  I Fredericia bliver der arrangeret 3 skoleskakseancer med Niels Jørgen Fries Nielsen.
  Så der er skak nok.
 3. Ansøgninger
  Referat:
  Grindsted havde benyttet det på hjemmesiden beliggende ansøgningsskema til at ansøge om støtte til deres 100 års Jubilæum. Lars blev sendt udenfor som inhabil, og den øvrige bestyrelse besluttede at støtte med 2000,- kr.
 4. SGP-2017-18
  – Status
  – Slutstævne med præmieuddeling i Tønder den 17-02-2018
  Referat:
  Der har været ca. 400 deltager fordelt på 150 personer, hvilket er i omegnen af sidste års deltagerantal. Vi drøftede flere løsningsmodeller for at få flere med; fokus bliver 4.klasse.
  Af muligheder kunne være gratis kaffe og brød til de morgenfriske eller kørepenge til de chauffører, der fylder en bil med deltagere.
  Vagn fremlægger forslag til stævnedatoer for den kommende sæson på og inviterer klubber til at være arrangører; Grindsted vil gerne byde ind på en SGP-afdeling i november 2018.
 5. Holdturneringen
  – Status for den igangværende holdturnering
  – Forslag til ny struktur for holdturneringen til fremlæggelse for generalforsamlingen (Vagn)
  Referat:
  Vagn gennemgik uregelmæssighederne; tomme brædder, forkerte opstillinger og udeblivelser. Kim Broksø, Springeren er foreløbigt eneste Maxist, flere kan følge.
  Playoff-kampe afvikles efter 4. marts
  Rækkerne blev derefter gennemgået.
  På grundlag af det ”oplæg til ny struktur for holdturneringen…” som Vagn forfattede i december har der været afholdt møde om holdturneringen. Man drøftede tiltag for at imødegå vigende antal spillere/hold, lange afstande, problemerne for små klubber med at gå fra 4 spillere til 8 og søndagskampe. Vagns høring af Mester 2-klubber har vist en ret udbredt tilfredshed med den nuværende struktur.
  På Generalforsamlingen skal der foretages en vejledende afstemning omkring holdskak, så der kan gennemføres ændringer senest for sæsonen 2019/20. Skal M2 sløjfes, skal A og B klappes sammen, opdeles geografisk, 3 runder i efteråret, derefter ombrydning, og 3 runder i foråret.
  Vagn laver forslag, sender til bestyrelsen, der tager en beslutning så betids, at det kan komme med i indkomne forslag.
  Ændringer vil så kræve at reglementet skal ændres.
 6. Pokalturneringen 2018
  – Reaktioner på den udsendte invitation
  Referat:
  Tilmeldingsfristen er overskredet, men Vagn sender lige rykkere for at se om der skulle være nogle der havde glemt det.
 7. Ungdoms-/juniorskak
  – Skolernes Skakdag 09-02-2018
  – Status for skoleskakbrobygning (Lars)
  Referat:
  Ringe tilslutning fra kandidaterne til Lars´ skoleskakbrobygningsudvalg. Sønderjyllandskredsen af Dansk Skole Skak er reelt nedlagt og DSS-kredsene spiller i det hele taget en mindre rolle med minimal økonomi og er afløst af direkte kontakt mellem DSS´ sekretariat og den enkelte skole. Skoleskak er et job ikke en passion. Vi lever på skolernes nåde, så det kræver fysisk tilstedeværelse fra skakklubberne i skoletiden, hvis samarbejdet skal forbedres. Det kan kun lade sig gøre ved hjælp af arbejdsløse eller pensionister.
  Vi er nødt til at tage sagen tilbage i HK-bestyrelsen og genoverveje handlemulighederne.
  Det skal dog siges, at der sporadisk eksisterer lokale samarbejder mellem klub og skoleskak.
 8. Økonomi
  – Status (Claus) og regnskab 2017
  Referat:
  Det ureviderede regnskab blev gennemgået. Overskuddet er i størrelsesorden med det af bestyrelsen fremsatte medlemsfremmende aktivitets-pulje.
 9. Planlægning af generalforsamling (17-03-2018).
  – Tidspunkt og form
  – Indkaldelse (udsendes senest den 23-02-2018)
  – Bestilling af lokaler
  – Gennemgang af dagsorden
  – Forslag til dirigent
  – Stemmetal/medlemstal, opgørelse pr. 01-01-2018 (Claus)
  – Udsendelse af revideret regnskab og budgetforslag med forslag til kontingent senest den 02-03-2018 (Claus)
  – Stof til beretninger
  – Eventuelle forslag
  – Valg: Kandidater til bestyrelsen.
  – Forslag til dato for næste års generalforsamling: Lørdag den 16-03-2019
  Referat:
  Hvis tiden ikke løber af med Generalforsamlingen afholdes lynskakturnering bagefter.
  Dagsorden blev gennemgået; næste års Generalforsamling foreslås afholdt den 23/3-2019.
 10. Hæders- og Initiativ priser
  Referat:
  Det var ikke nemt med alle de muligheder, men slutteligt valgtes der kandidater. Formanden laver udkast til motiveringer.
 11. Dansk Skak Union
  – Hovedbestyrelsesmøde i DSU den 04-02-2018
  – HK-bestyrelsen og DSU
  Referat:
  Punktet blev kun løseligt drøftet a.h.t. det fremskredne tidspunkt.
  Overgangsordningen mellem HK og DSU er udløbet. Dog gælder holdturneringens oprykningsregler stadig for indeværende sæson 2017-18.
 12. Mødeplanlægning
  Kommende bestyrelsesmøder er aftalt således:
  – torsdag den 15-02-2018 (bestyrelsesmøde)
  – lørdag den 17-03-2018 (generalforsamling)
  – lørdag den 17-03-2018 (bestyrelsesmøde)
  Bestyrelsesmøder og generalforsamling afholdes som udgangspunkt i Vejen.
  Referat:
  Godkendt
 13. Eventuelt
  Referat:
  Stikord fra drøftelsen:
  – Idé: Genforeningsjubilæet i 2020 kan fejres med en grænseoverskridende kæmpematch;
  gerne mere end hundrede brædder i Dybbølhallen i 2020.
  – Division-afhængighed af runder ændres i Reglementet, så det kun er en hovedregel.
  – Indsigelsesfrister skal i kalender.