Generalforsamling 2012

Referat af Generalforsamling d. 17/3 2012 kl. 12.00 på Billund Kro.  

 
Følgende klubber var repræsenteret:

Skakklubben Centrum
Evans
Varde Skakklub
Esbjerg Skakforening
Fredericia Skakklub
Springeren
Korning
Kolding Skakklub
Horsens
Grindsted

Dagsorden.

1. Valg af dirigent

Preben Sørensen valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Claus Marcussen og Gert Preussler valgt som stemmetællere.

2. Formandens beretning.

Initiativpræmie 2012: Jerne Skakklub

Hæderstegn 2012: Jens Otto Grabau, Stouby.

Der er planer om at byde ind på Ungdoms-DM i 2013, evt. fælles for 3. – 4. og 5. hovedkreds.

Beretningen godkendt.

3. Økonomi.

Årets underskud 3.368 kr. Egenkapital 42.690 kr.

Regnskabet godkendt.

4. Beretning om Holdturneringen.

Christian Dahl uddelte præmier.

 5. Indkomne forslag

a. Forslag om fælles holdturnering med 3. – 4. og 5. hovedkreds med virkning fra 2013/14.

Forslaget godkendt.

b. Bemyndigelse til at formand og holdturneringsleder forhandler om en fusion af 3. – 4. og 5. hovedkreds, hvilket er på forkant i forhold til den aktuelle debat om strukturændringer i DSU.

Forslaget godkendt.

c. Forslag om at der ikke spilles holdskak i uge 7 og at øvrige kampe spilles i ugen efter mesterrækken. (stillet af Springeren).

Skal i givet fald koordineres med bl.a. 4. hovedkreds og andre, så det kan være vanskeligt at gennemføre.

6. Fastsættelse af kontingent.

Forslag om uændret kontingent vedtaget.

7. Valg.

Jean B. Mikkelsen genvalgt som formand
Bjarne Rasmussen genvalgt som kasserer
Mikael Langager genvalgt som sekretær
Flemming Færge genvalgt som kartoteksfører
Christian Dahl genvalgt som bestyrelsesmedlem
Preben Sørensen og Max E. Hansen genvalgt som revisorer
Maxim Konstantinov genvalgt som revisorsuppleant

8. Eventuelt.

Generalforsamling 2013 afholdes d. 23. marts.

Fremover skrives adresse på stedet for generalforsamlingen i indkaldelsen.

Frokost eller frugt overvejes i 2013 pga. tidspunktet.

Ref. Mikael Langager