Bestyrelsesmøde 10-11-2022

Referat fra bestyrelsesmøde i Sydjysk Hovedkreds Torsdag den 10. november 2022 kl. 19-21.30 i ”Huset”, Østergade 2, 6600 Vejen.

Deltagere: Karl Posselt, Vagn Lauritzen, Claus Marcussen og Søren Krabbenhøft.
Afbud fra Lars Wisler.

1. Godkendelse af dagsorden

Referat: Der blev tilføjet et nyt punkt 9: Generalforsamling.

2. Aktiviteter i Hovedkredsen
– Siden sidst
– Turneringer: P.t. 17 igangværende + 6 indbydelser
– Skakklub i Vejen?
– Klubjubilæer
– Dommerkursus i Vejen 8.-9. oktober
– Skoleskak (Vejlekredsens Skoleskak, kommunemesterskaber)

Referat:

Klubjubilæerne gav anledning til en drøftelse af, hvordan hovedkredsen kan ønske til lykke med en passende gave. Bestyrelsen besluttede at anskaffe et par skakure til ”lager”, så vi er klar til kommende jubilæer.

3. Initiativpræmie og hæderstegn
– Indstillinger til DSU

Referat: Deadline for aflevering af indstillinger er rykket frem til HB-mødet i februar, og bestyrelsen fandt frem til en person og en klub, som vi vil indstille i 2023.

4. Holdturneringen
– Status (Vagn)

Referat: Tønder stillede kun med 6 spillere i første søndagskamp i Mesterrækken.
Indskud og præmier bliver som sidste sæson.

Reglementets formulering vedr. nye spillere: “En ny spiller kan først anvendes, når denne er tilmeldt hovedkredskassereren eller kartoteksføreren, og der er tilgået turneringslederen meddelelse herom. Efter turneringslederens godkendelse af, at spilleren kan anvendes, indsættes spilleren efter anvisning fra klubben på sin plads på klubbens styrkeliste”.
Bestemmelsen giver en vis ekspeditionstid, som vi må bede klubberne om forståelse for.

5. SGP
– Status
– Fastlæggelse af dato for stævne nr. 7
– Hjemmeside

Referat: 1. Afdeling: Haderslev 20 deltagere, men ingen skoleskak.
2. afdeling Kolding/Springeren 33 deltagere inkl. en fuldtallig skoleskakgruppe.

7. afdeling blev fastlagt til Fredericia den 4/3-2023.

6. Økonomi
– Status (Claus)

Referat: Kassererens orientering blev taget til efterretning. Der var tvivl om, hvorvidt ansøgninger om tilskud til turneringer (Fredericia, Springeren og Esbjerg) ikke er nået frem til behandling i bestyrelsen. Formanden undersøger, så der kan ske afklaring (via mail) inden udgangen af 2022.
Regnskabet gennemgået; afskrivning på 2228,75 er underskuddet på sidste udgave af SGP.

7. Dansk Skak Union
– HB-seminar og -møde den 05.-06. november 2022

Referat: Karl Posselt orienterede om HBs drøftelse af fremtidig strategi.
Desuden om budget 2023, hvor HB vil foreslå Delegeretmødet en kontingentstigning på 60 kr. om året. Klubberne bør informeres om den foreslåede stigning, så man kan nå at tage højde for ændringen på de lokale generalforsamlinger i 2023.

8. Mødeplanlægning
Kommende bestyrelsesmøder er aftalt således:
Bestyrelsesmøder og generalforsamling afholdes som udgangspunkt i Vejen.
– Bestyrelsesmøde torsdag den 10. november 2022 kl. 19
– Bestyrelsesmøde torsdag den 9. februar 2023 kl. 19
– Generalforsamling lørdag den 18. marts 2023 kl. 12
– Bestyrelsesmøde torsdag den 20. april 2023 kl. 19

Referat: Intet nyt til punktet.

9. Generalforsamling

Referat: Da både formand Karl Posselt og holdturneringsleder (HTL) Vagn Lauritzen ønsker at stoppe ved kommende Generalforsamling, skal der nye til. Lars Wisler har tilbudt at overtage HTL.
Så klubberne skal til at finde emner i egen klub og meddele bestyrelsen det. Bestyrelsen vil samtidigt lave en prikkerunde. Sidste chance kommer i generalforsamlingsindkaldelsen.

10. Eventuelt

Referat: Sidst i januar udsendes der indbydelse til Pokalskak lørdag den 15. april 2023 på Museum Sønderskov.