Bestyrelsesmøde 7.2.2019

Referat fra bestyrelsesmøde i Sydjysk Hovedkreds
Torsdag den 7. februar 2019 kl. 19-23 i ”Huset”, Østergade 2, 6600 Vejen.

DELTAGERE: Lars Wisler, Vagn Lauritzen, Søren Krabbenhøft og Karl Posselt.

 1. Godkendelse af dagsorden
  Referat: Godkendt
 2. Aktiviteter i Hovedkredsen
  – Jubilæumsarrangement i Grindsted den 02-02-2019
  Referat:
  – Der var 15 deltagere i Grindsted. Verdensmesteren tabte 2 og 2 remiser.
  – Der er mulighed for at søge HK-tilskud til den type arrangementer.
  – Forlag til ændring at holdskakstrukturen blev udsendt medio januar og har givet en del respons.
  – Klosterhallen (Løgumkloster) laver en 14-timers-event med en lang række aktivitetstilskud. Løgumkloster Skakklub overvejer at deltage. Sidste år foregik arrangementet over 24 timer!
 3. Skaklejr den 30-03-2019
  – Lokaler
  – Invitation
  Referat: Sekretæren fik mandat til at lave endelig aftale med Askov Højskole. Formanden udsender Invitationen, så snart aftalen er på plads.
 4. Grænseoverskridende skaksamarbejde
  – Genforeningsarrangement m.m. (bilag)
  Referat: Vagn og Karl har repræsenteret Sydjysk HK på et møde i Padborg med kolleger fra Schachverband SH, Bezirk Nord. Der er udarbejdet forslag til program i forbindelse med afholdelse af 100-året for Genforeningen. Generalprøve i mindre format i september 2019 På længere sigt er et grænseoverskridende samarbejde om en holdturnering en mulighed, men kun som selvstændig turnering på klubniveau, da et ”grænseoverskridende” reglement næppe lader sig konstruere. Næste fællesmøde afholdes i Slesvig torsdag den 11. april 2019.
 5. Ansøgninger
  – FIDE trænerseminar (behandlet pr. mail)
  – Fredericia IM Chess 2019 (behandlet pr. mail)
  Referat: Begge ansøgninger imødekommet med 2.000 kr. Ansøgning fra Grindsted vedr. jubilæum er på vej.
 6. SGP-2018-19
  – Status – Slutstævne med præmieuddeling i Haderslev den 02-03-2018
  Referat: I alt ca. 260 deltagere i de foreløbigt 6 afviklede stævner; lidt over 40 pr. gang. SGP-udvalget er p.t. sammensat af medlemmer fra HK-bestyrelsen. Vagn deltager sjældent i SGP’er og vil gerne afløses som tovholder i SGP-udvalget. På Generalforsamlingen prøver vi igen at finde kandidater til SGP-udvalget. Sidste SGP-stævne arrangeres i Haderslev lørdag den 2. marts. Der har været utilfredshed med, at arrangører har accepteret eftertilmeldinger efter tilmeldingsfristens udløb – f.eks. ved ulige antal spillere i en gruppe. Bestyrelsen drøftede fænomenet ud fra forskellige situationer – heldige og mindre heldige tilfælde. Vi ønsker dog ikke at skærpe reglementet, men vil lade det være op til den enkelte arrangør at stå på mål for sådanne dispositioner i den konkrete situation. Der kan f.eks. godt indskrives en mulighed for fleksibilitet i invitationen.
 7. Holdturneringen
  – Status for den igangværende holdturnering
  – Resultat af høringen blandt Hovedkredsens klubber
  – Forslag til ny struktur for holdturneringen til fremlæggelse for generalforsamlingen (Vagn)
  Referat: Økonomien blev gennemgået, og derfor besluttedes at præmierne i A-rækken bliver 400,- for 1.plads og 300.- for 2.plads. Desuden blev beløbet for max-score hævet fra 100,- til 300,-; der er stadig 3 maxister tilbage. Der var indkommet god respons på det udsendte hørings materiale om holdskakstrukturen. Ønskerne stritter dog stadig i mange retninger, så det er ikke muligt at forenkle materialet eller reducere antallet at forslag inden Generalforsamlingen. Tværtimod skal der tilføjes et forslag om at fjerne M2. Vagn tager fat i dirigenten forud for generalforsamlingen – for at aftale en afstemningsprocedure.
 8. Pokalturneringen 2019
  – Invitation (Bilag)
  Referat: Indbydelsen omdelt og godkendt. Addendum: indbydelsen er sendt til klubformænd og offentliggjort på HK-hjemmesiden.
 9. Ungdoms-/juniorskak
  – Skolernes Skakdag 08-02-2019 (Årets Landsfinale bliver afholdt d. 22. marts i Sydbank Arena i Kolding.)
  Referat: Skolernes Skakdag er afviklet med 49.853 deltagere. Overlap mellem DSU´s skaklejr og Horsens Lang Weekend blev drøftet.
 10. Økonomi
  – Status (Claus) og regnskab 2018
  Referat: Claus var fraværende men havde sendt regnskabet, som blev gennemgået. Underskuddet på små 15.000,- skyldes udelukkende at vi har afskrevet livebrætterne i en omgang. Dansk Skaksalg var et debatpunkt, som det også er i DSU´s ledelse.
 11. Planlægning af generalforsamling (23-03-2019).
  – Tidspunkt og form
  – Indkaldelse (udsendes senest den 01-03-2019)
  – Bestilling af lokaler
  – Gennemgang af dagsorden
  – Forslag til dirigent
  – Stemmetal/medlemstal, opgørelse pr. 01-01-2019 (Claus)
  – Udsendelse af revideret regnskab og budgetforslag med forslag til kontingent senest den 08-03-2019 (Claus)
  – Stof til beretninger – Forslag (Holdturnering, SGP,…?)
  – Valg: Kandidater til bestyrelsen.
  – Forslag til dato for næste års generalforsamling: Lørdag den 21-03-2020
  Referat: Vagn bestiller vores sædvanlige lokaler i Vejen. Grundet Holdskakafstemningen endes vi om at årets Generalforsamling starter 11.30. Vi fik valgt forslag til dirigent, og beder Claus om at lave stemmeseddelopgørelse. Vagn laver kalender med oversigt over de skakdatoer, der er fastlagt for den kommende sæson.
 12. Dansk Skak Union
  – Hovedbestyrelsesmøde i DSU den 03-02-2019
  – Indstillinger til hæderstegn og initiativpræmie (bilag)
  Referat: – Karl gav en mundtlig orientering. – Det udsendte forslag til motivering af indstillinger vedr. hæderstegn og initiativpræmie blev godkendt.
 13. Mødeplanlægning
  Kommende bestyrelsesmøder er aftalt således:
  – lørdag den 23-03-2019 (generalforsamling)
  – lørdag den 23-03-2019 (bestyrelsesmøde)
  – torsdag den 11-04-2019 (fælles bestyrelsesmøde i Schleswig)
  – torsdag den 25-04-2019 (bestyrelsesmøde)
  Bestyrelsesmøder og generalforsamling afholdes som udgangspunkt i Vejen.
  Referat: Godkendt.
 14. Eventuelt
  Referat: Intet til punktet
/Ref. Søren Krabbenhøft