Bestyrelsesmøde 10-09-2020

Referat fra bestyrelsesmøde i Sydjysk Hovedkreds torsdag den 10. september 2020 kl. 19-21.15

Sted: ”Huset”, Østergade 2, 6600 Vejen.

Deltagere: Claus Marcussen, Vagn Lauritzen, Karl Posselt og Søren Krabbenhøft.
Afbud fra Lars Wisler.

1. Godkendelse af dagsorden

Referat: Godkendt

2. Aktiviteter i Hovedkredsen

Referat:
– Man får et fint overblik over turneringer på DSU´s hjemmeside (www.skak.dk)
– Hejls Skakklubs eneste medlem er udmeldt, og klubben skal derfor slettes i kluboversigten på HK-hjemmesiden.
– Oven på Hans Endrups indlæg og Horsens´ succes med seniorskak har Vojens kontaktet den lokale afdeling af Ældresagen, men har endnu ikke fået svar. En mulighed kunne være at have et eftermiddagshold med seniorerne.
– Holdturneringen på hjemmesiden, Vagn kigger på det
– Alssund afholder Jubilæumsreception 21/11-2020 kl 13 med efterfølgende simultan. Klubben bliver 50 år.
– Bestyrelsen besluttede at være opmærksom ved 50års jubilæer og multipla af 25 derefter.
– Fredericia skakforening er muligvis ældre end først antaget; et besøg på Arkivet har vist at der blev spillet skak engang i 1890-erne, i hvert fald en bykamp imod Horsens.

3. Konstituering
– Forslag om uændret konstituering.

Referat: Bestyrelsen konstituerede sig; alle beholder deres hidtidige funktion.

4. Holdturneringen
– Tilmeldinger og planlægning af Holdturneringen i Sydjysk Hovedkreds 2020-21 (Vagn)

Referat: Divisionskalender afventes. Aht. samtidig afvikling af søndagshjemmekampe kan vores egen HK-holdturnering ikke færdiggøres, før vi kender divisionsturneringen.
M1, M2 og 4 mands rækker blev drøftet. Manglende oprykning blev vendt. Der er kun tilmeldt 6 hold i M2. Vojens har sagt ja tak til en plads, og Gråsten tilspørges med henblik på at få suppleret M2 op til 8 hold. Springeren og Fredericia byttede plads i 4 mands-rækkerne ift. den foreløbige gruppering.

5. Evalueringer
– HK-generalforsamling i Vejen 05-09-2020
– Initiativer i forlængelse af generalforsamlingen

Referat: Der manglede flere deltagere/klubber til Generalforsamlingen, der så gik glip af det fremragende indlæg af Hans Endrup. Vi mangler dog både penge og især folk til nogle af de opgaver, Hans pegede på som væsentlige.
Generalforsamlingen var uden sværdslag, så bestyrelsen kiggede på et oplæg fra formanden om, hvordan vi kan arbejde videre med skakudvikling i Hovedkredsen. For ikke at sætte gang i en masse arbejde og projekter, klubberne ikke vil bakke op om, foreslås et indledende fællesmøde, så her opfordres alle til at møde op. Ideer:

A. Seminar: Det omhandler en tur til Boca Juniors i Odense for juniorledere og kommende juniorledere. Jesper Knudsen kontaktes
B. Hjælp til Hjemmeside: Hjælp til de klubber (3) der ikke har en hjemmeside.
C. Fremstilling af plakater til lokal ophængning.
D. Foldere til omdeling lokalt.
E. Lokal støtte: propagandaarrangementer så som open by night, byfester, torvedage og hvad har vi. Derudover kontakt til lokalpolitikere, kulturudvalgsformand og embedsværk i øvrigt, i din kommune.
F. Facebookkampagne.
G. Fremstilling af fælles merchandise (Hvem husker ikke krusene i 4.HK´s 75 års jubilæumsturnering)
H. lave et årshjul for tilbagevendende arrangementer.

Herudover blev der også drøftet juniorskak i klubber der ikke har det; Odense kunne være starten for nye og en opdatering for nuværende juniorledere; klubberne skal tilspørges.
Synliggørelse via nettet vigtigt for klubberne

Behovet for dommere og dommerkursus blev også drøftet: kampleder 1 dag, turneringsledere 2 dage. Kunne også foregå pr. mail og så en enkelt dags prøvning. Kontakt Vagn Lauritzen for oplysninger om mulighederne.

6. SydGrandPrix
– Drøftelse af evt. reglementsændringer i forlængelse af diskussionen på generalforsamlingen (Konsekvenser for 2020-21?!).

Referat: De punkter der fremkom på Generalforsamlingen blev drøftet. Schweitzer- turnering, GP-points og mulighed for inddeling af skoleskak i 2 styrkegrupper.
Vagn Lauritzen foretager de nødvendige ændringer i SGP-reglementet, og ændringerne meldes bredt ud – både til arrangører og deltagere.

7. Dansk Skak Union
– Hovedbestyrelsesmøde i DSU den 30-08-2020. Mundtlig orientering.
Bilag: se http://skak.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=2750:nyt-fra-hovedbestyrelsen-aug2020&catid=9:nyheder&Itemid=147

Referat: Den mundtlige orientering fra formanden blev taget til efterretning. Stikord:
– Administration af enkeltmedlemmer lægges ud til Hovedkredsene.
– Der er kommet en ny sponsor til skaklandsholdet.
– Der er store forventninger til DSU´s kommende hjemmeside. Skiftet er planlagt til at foregå i løbet af september 2020.
– Turneringshjemmesiden kan nu også håndtere Schweizer-turneringer. Det er måske ikke almindelig kendt alle steder.
– Coronaen er ikke afblæst, og det skaber usikkerhed om planlagte arrangementer og de retningslinjer, der skal følges. F.eks. DM i Svendborg.
– DSU har oprettet en ny funktion som koordinator for online-skak.

8. Økonomi
– Status (Claus)

Referat: Claus orienterede. Et lille underskud ift. budgettet. Der er ydet støtte til 4 deltagere i FIDE-dommerkurset, og der har været en sag om krænkelse af ophavsret (foto).

9. Mødeplanlægning
Kommende bestyrelsesmøder er aftalt således:
Bestyrelsesmøder og generalforsamling afholdes som udgangspunkt i Vejen.
Torsdag den 5. november 2020 kl. 19
Torsdag den 4. februar 2021 kl. 19
Generalforsamling lørdag den 20. marts 2021 kl. 12
Torsdag den 15. april 2021 kl. 19

Referat: Mødet 5. november blev flyttet til 12. november.

10. Eventuelt

Referat: Formanden nævnte i beretningen på generalforsamlingen, at han ikke betragter formandsposten som en livsstilling. Samme holdning har Holdturneringsleder og Kasserer, og det gav på bestyrelsesmødet anledning til en drøftelse af et glidende generationsskifte, så ikke alle nøgleposter skal nybesættes på én gang. Det vil derfor været fint, hvis der er medlemmer med ambitioner om HK-bestyrelsesarbejde, som vil melde sig klar på de generalforsamlinger, der kommer de næste år.
Vagn meldte forfald til Pokalskak på Sønderskov Slot den 11. april 2021.

/Ref.: Søren Krabbenhøft