Bestyrelsesmøde 23.11.2016

Referat fra bestyrelsesmøde i Sydjysk Hovedkreds
Onsdag den 23. november 2016 kl. 19-22 i ”Huset”, Østergade 2, 6600 Vejen.

DELTAGERE: Karl Posselt, Bjarne Rasmussen, Christian Dahl, Claus Marcussen og Søren Krabbenhøft

 1. Godkendelse af dagsorden
  Referat: Godkendt
 2. Siden sidst
  – Aflysning af Sønderjysk/Sydjysk EMT

  Referat: Turneringen blev aflyst, fordi den var tyndt besat med næsten udelukkende lokale tilmeldinger i første omgang. I andet forsøg (5 runders weekendturnering) var der kun tre deltagere tilmeldt. Turneringen aflives ikke, men bliver lagt i mølpose, indtil en klub melder sig for at gøre et nyt forsøg.Informationer på klubhjemmesiden hos DSU er ikke nemme at opdatere. Der er forhold i kartotekssystemet, som kartoteksføreren ikke kan rette, men her er DSU´s kasserer til stor og hurtig hjælp.Det vil snart være medlems log-in på hjemmesiden, så DSU-medlemmer selv kan ajourføre egne kontaktoplysninger.

 3. Ungdomsskak
  – Status og initiativer
  – Ungdomstræningssamlinger – Bilag: mail fra Lene Wul er vedhæftet dagsordenen
  – U-DM og U-GP

  Referat: Der sker ikke meget udover de gode initiativer med træningssamlinger og SGP. Horsens har afholdt en turnering for skoleskakspillere. Efter kommunemesterskaber i Tønder og kredsmesterskaber i Sønderjyllands- og Vejlekredsen er der til DM i skoleskak den 25.-27. november 2016 tilmeldt 15 deltagere fra Vejlekredsen og 8 deltagere fra Sønderjyllandskredsen, mens der ingen tilmeldte er fra Ribekredsen.Der foreligger endnu ikke en ansøgning om tilskud til flere træningssamlinger, men de fortsætter forhåbentlig.Fredericia Kommune er rundhåndede, hvad angår tilskud til foreningsaktiviteter – herunder skak – sammenlignet med de fleste andre kommuner.

  Der er dispenseret fra U-GP-reglementet, så ungdomsspilleres resultater fra SGP kan overføres til den landsdækkende ungdomsturnering, men det er kritisabelt, at U-GP-hjemmesiden ikke er opdateret. Prøvemedlemmer kan oprettes af arrangører.

  Herefter blev der diskuteret oplevelser omkring Skoleskak.

 4. SydGrandPrix
  – Deltagerantallet er for nedadgående. Behov for ændringer af konceptet?!

  Referat: Konceptet skal der næppe pilles grundlæggende ved. Claus laver en brugerundersøgelse blandt tidligere deltagere/klubber, der ikke kom til SGP i år.Der er endnu ikke fundet en afløser for Preben i SGP-udvalget. Der rettes henvendelse til mulige kandidater.

 5. Holdturneringen
  – Status fra turneringslederen
  – Koordinering af Holdturneringen/Divisionsturneringen med andre turneringer
  Bilag: Reglement for Divisionsturneringen – http://skak.dk/images/2016/divisionsskak/reglement201617.pdf 

  Referat: Ingen problemer. Få udsatte kampe som klubberne har kunnet enes om. 8-dages fristen er lige i underkanten, så generalforsamlingen tilspørges om at udvide den til 14 dage. 70 km.-reglen diskuteredes uden at der fandtes grundlag for at ændre på den. Der bør ensrettes fællesdato for indberetning af styrkelister; lige nu er der en uges forskel mellem Divisionsturneringen og holdturneringen i Hovedkredsen.

  Formanden får mandat til at arbejde for større koordinering mellem divisionsturneringen og holdturneringer i vore nabolande – Tyskland og Sverige.

  (Divisions)turneringsplanlægning er en stor udfordring, hvis hver enkelt klub udelukkende anskuer resultatet ud fra egen synsvinkel, og det er bekymrende for fremtiden, at den nuværende divisionsturneringsleder har annonceret sin tilbagetræden allerede efter 2 sæsoner.

 6. Initiativpræmie og hæderstegn.
  – Drøftelse af kandidatforslag
  Hidtidige modtagere kan ses på http://sydjysk-hk.dk/haederstegn-og-initiativpraemier/ 

  Referat: Der blev på mødet valgt kandidater til Initiativpræmie og hæderstegn.

 7. Pokalturneringen for hold
  – Forslag: Der afholdes 1 kvalifikationsstævne i Hovedkredsen. Arrangementet udbydes til klubberne.
  Bilag: Forslag til Vejledning for arrangører er vedhæftet dagsordenen.
  Vejledningen kan evt. lægges på http://sydjysk-hk.dk

  Referat: Formanden har lavet en arrangørkøreplan til Pokalskak. Denne lægges på hjemmesiden http://sydjysk-hk.dk. Der søges efter en gerne forholdsvis centralt placeret arrangør.

 8. Hovedbestyrelsesmøde i DSU den 27. november 2016
  Bilag: Dagsorden er vedhæftet
  Drøftelse af Skakbladets fremtid, elitepolitik…

  Referat: Den mangeårige redaktør af Skakbladet Thorbjørn Rosenlund stopper, hvorfor dette er et godt tidspunkt at drøfte bladets fremtid. Hjemmesiden er forbedret, og nyheder kommer hurtigere på andre medier. Desuden er distributionsafgiften er stor del af udgiften. Der er delte meninger om ”Skakbladet på tryk” i medlemskredsen og i Hovedbestyrelsen.Balancen mellem elite og bredde drøftedes. Et Oplæg til Elitepolitik er på programmet på det kommende HB-møde.

 9. Økonomi
  – Status, herunder medlemsstatus for 4. kvartal
  – Første udkast til budget og kontingentforslag for næste år

  Referat: Medlemstilbagegangen drøftedes og der blev øremærket en udviklingspulje på 15.000 kr. i budgetforslaget til medlemsfremmende aktiviteter.

 10. Eventuelt

  Referat:
  – Ingen afløsere for Bjarne Ramussen eller Christian Dahl fundet endnu, så mulige emner drøftedes. Nyvalg skal finde sted på generalforsamlingen 2017.
  – Arkivdata fra den gamle hjemmeside www.holdskaksyd.dk er flyttet til en anden server og er p.t. ikke tilgængelige. Claus webmaster er på sagen.

Referent Søren Krabbenhøft