Generalforsamling 18-09-2021

Generalforsamling i Sydjysk Hovedkreds 18/9 2021 – Askov Højskole, Det Hvide Hus

Følgende klubber var repræsenteret:

Fredericia Skakforening        Gråsten Skakklub                Haderslev Skakklub

Horsens Skakklub                  Kolding Skakklub                 Løgumkloster Skakklub

Nr. Snede Skakklub               Ribe Skakklub                      Skakklubben Alssund

Skakklubben Evans               Skakklubben Springeren    Tønder Skakklub

Vamdrup Skakklub                Vojens Skakklub

Referat

1.      Valg af dirigent
Jens Madsen blev foreslået og valgt.
Han kunne konstatere at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet, både pr. mail og på hjemmesiden, endda i rigtig god tid, så Generalforsamlingen var lovlig.

2.      Formandens Beretning
Før aflæggelse af beretningen afholdtes et øjebliks stilhed for dem, der ikke er blandt os mere.

Formandens beretning kan i sin fulde ordlyd findes på hjemmesiden.

Kommentarer til beretningen:
– Frivillige. I Fredericia har vi ikke problemer med at skaffe frivillige, så kom til Fredericia og se hvad vi gør.
– Online skak har være suverænt godt. Et fint supplement til ”analog” skak, som mange medlemmer har udnyttet.
– Corona. Bestyrelsen burde have stoppet holdturneringen tidligere. Michael Andersen (Kolding Skakklub) havde forfattet og oplæste en skrivelse om holdskak og Corona. Restriktioner gjaldt til en given dato og hvad så? Mesterrækken afviklet tre dage før total nedlukning. Medlemmerne var utrygge og forvirrede.

Formanden erkendte, at der var udfordringer i efteråret 2020, men mente, at bestyrelsen lyttede og handlede med rettidig omhu på grundlag af udmeldingerne fra regering og sundhedsmyndigheder. I bakspejlet kan det se anderledes ud, og vi skal prøve at lære af erfaringerne.
Ingen kritik, snittet ok. Kunne under omstændighederne ikke håndteres anderledes.
Esbjerg Kommune lukkede Ribe Skakklub ud af lokaler.
Bestyrelsen lovede at være mere klar i spyttet næste gang, det (forhåbentlig ikke!) går galt; men skakmiljøet er sluppet billigt/heldigt, når det gælder Covid-19 smitte.

Derefter blev formandsberetningen énstemmigt godkendt

3.      Kassererens beretning
Regnskabet for 2020 blev gennemgået. Også det kan findes på hjemmesiden.
Regnskabet udviste et underskud på 4750,-.

Især bankgebyrer blev drøftet. Klubberne betaler fra 75 til 300 kr. i kvartalet, hvortil kan tillægges, at et kassererskift koster 1000 kr.
Billigere alternativer blev drøftet, men som forening er der behov for en bankkonto.

Regnskabet blev énstemmigt godkendt.

4.       Budgetoplæg
Budgettet blev gennemgået af kasserer Claus Marcussen.
Det er sidste års budget, der er genbrugt, eftersom det meste af året er gået. Jeg har fordoblet gebyret, men stadigt billigt; regn fremover med mindst 1000 kr. Budgettet for 2022 bliver fremlagt på generalforsamlingen i marts. SGPs tilgodehavende er væk efter præmier i en meget forkortet sæson. Det fremkomne underskud er afskrevet. Budgettet går tilnærmelsesvis i nul. (-1600 kr.)

Efter besvarelse af et par spørgsmål fra forsamlingen blev budgetforslaget taget til efterretning.

5.      Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Der er heller ikke forslag om kontingentstigninger på søndagens Delegeretmøder i Dansk Skak Union.

Énstemmigt vedtaget.

6.      Holdturneringen
Vagn Lauritzen gennemgik Holdskakken 2021-22 på grundlag af de indkomne tilmeldinger. Den kommende holdturnering har 8 hold i Mesterrække 1 og 6 hold i Mesterrække 2, efter at Vojens har tilbudt at indtræde på én af de ledige pladser. Endelig er der tilmeldt 18 hold (4-mand), der opdeles i 3 grupper.

Vagn fremviste en foreløbig kalender med forskellige muligheder for opsætning af grupperne.
Der blevet givet alternativer der skulle udjævne kilometer og geografi. Man kunne mødes på halvvejen eller spille forskudt fra Divisionen. Fællesstævner var en mulighed, men ville give 2 hjemmekampe og 5 udekampe.
Der var bred uenighed/delte meninger, men der blev lyttet til argumenter og ikke alle hensyn kan tilgodeses på én gang. Op- og nedrykning blev gennemgået.
Nu er det fremlagt men ikke fastlagt; de efterfølgende procedurer blev gennemgået. (deadlines). Vagn udsender et program, hvorefter det stadigt er muligt at komme med indsigelser.

Springeren og Fredericia enedes om at bytte række, så to hold fra samme klub ikke skal møde hinanden.

Haderslev tilbød at lægge hus til et fællesstævne på en hverdag.

7.      Pokalturneringen
Bestyrelsen havde valgt 30. april 2022 til pokalskak på Sønderskov Slot; men da Springeren afvikler Danpumps/Kolding Bymesterskab i denne weekend, blev det besluttet at flytte pokalstævnet til den 23. april.

8.      Ungdomsaktiviteter
Lars Wisler havde meldt forfald, hvorfor Karl tog ordet under dette punkt.

Der er ikke sket så meget fra bestyrelsens side, da den ikke har et samlet overblik.
Så det er i klubberne, der skal ske noget; også selv om der bliver længere og længere mellem dem. Dansk Skoleskak (DDS) og klubberne blev drøftet. En løsning kunne være at lave en ”velkomstkomité” til at tage imod børn og unge. Teenagere får andre interesser og siver typisk fra klubberne.

I Haderslev arrangerer kommunen kommunemesterskaber i skoleskak i samarbejde med skakklubberne. I Tønder køber kommunen DSS til at arrangere et skoleskakstævne med hjælp fra frivillige, og i Fredericia har der været arrangeret en DSS skoleskakturnering uden om klubben. Så man skal selv være opsøgende. Aftenskak er ikke ideelt for de yngste, men tidlig start og nedsat betænkningstid kan være en brugbar indgang til deltagelse i klubturneringen.
Undervisning lige efter skoletid kunne også være en løsning.

9.      Andre Aktiviteter
SGP. Sidste sæsons SGP-turnering blev opgivet pga. Corona.
Vagn præsenterede kalender og foreløbige aftaler med arrangører for 2021-22.
Den endelige plan er ikke færdig, men det blev besluttet at se bort fra den 9. oktober som stævnedato, da vi er kommet for tæt på tidsmæssigt.
Der mangler et par afklaringer, hvorefter Vagn vil melde sæsonprogrammet ud for SGP-serien.

Og så blev de sidste præmier for sidste sæson (2019-20) uddelt.

DSU gentager successen og inviterer til Voksenskaklejr i Løgumkloster den 18.-20. februar  2022 (se https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=26884 )

DSU. Karl kunne referere fra seneste HB-møde: Jørn Brandt (Hvidovre) har barslet med en plan om at skaffe DSU en millionsponsor. Det kræver klubbernes medvirken med at bakke sponsoren op i lokalområdet og på de sociale medier. JB søger nu tilslutning til at arbejde videre med planen og stiller som betingelse, at DSU anvender nogle af sponsorkronerne på et sekretariat for at professionalisere Unionen.
Der var ingen af generalforsamlingens deltagere, der talte imod at gøre dette forsøg, som vil kunne give DSU et stort løft, hvis det lykkes. HB forventes at træffe beslutning i sagen i begyndelsen af oktober.

DSU er desværre rigelig præget af intern uro og personfnidder, der kan følges på de sociale medier. Det er ikke frugtbart for resultater og kræver megen energi af de frivillige. Der var ikke behov for at diskutere dette yderligere på generalforsamlingen.

Karl talte om mødepunkter til et fællesmøde: Hvad kan/skal Hovedkredsen sætte i værk til støtte for klubberne?

A. Seminar: Det omhandler en tur til Boca Juniors i Odense for juniorledere og kommende juniorledere. Jesper Knudsen kontaktes
B. Hjælp til Hjemmeside: Hjælp til de klubber (3) der ikke har en hjemmeside.
C. Fremstilling af plakater til lokal ophængning.
D. Foldere til omdeling lokalt.
E. Lokal støtte: propagandaarrangementer så som open by night, byfester, torvedage og hvad har vi. Derudover kontakt til lokalpolitikere, kulturudvalgsformand og embedsværk i øvrigt, i din kommune.
F. Facebookkampagne.
G. Fremstilling af fælles merchandise (Hvem husker ikke krusene i 4.HK´s 75 års jubilæumsturnering)
H. lave et årshjul for tilbagevendende arrangementer.

Der var ingen umiddelbare kommentarer eller konkrete ønsker ud fra listen.

10.  Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

11.  Valg
Der var genvalg til alle:
Formand: Karl Posselt, Vojens
Kasserer: Claus Marcussen. Fredericia
Bestyrelsesmedlemmer: Vagn Lauritzen, Løgumkloster, Søren Krabbenhøft, Springeren og
Lars Wisler, Grindsted

Bestyrelsessuppleant: Hansjørgen Clausen, Gråsten

Revisorer: Bjarne Rasmussen, Varde og Gert Jöhnk, Haderslev
Revisorsuppleant: Niels Skovvart, Alssund

12.  Eventuelt
– DSU-delegeretmøder i Fredericia/Erritsø søndag, den 19. september 2021.

– Gråsten Skakklub har en jubilæumsturnering i 2024 i støbeskeen. Skal den være normgivende kræver det at 4 ud af 10 skal være udlændinge fra mindst to lande. Støtten til et arrangement af denne karakter kan forventes at udgøri i størrelsesordenen 3000.- fra DSU, 2000.- fra Støtteforeningen og 2000 fra Hovedkredsen.

– Michael Andersen starter et aftenskolehold op for begyndere og let øvede på KUC, Kolding fra 3/11. https://www.fof.dk/da/sydjylland/kurser/kultur-og-fritid/laer-om-skak/2127120

– Indstillingerne til hæderstegn og inititiativpræmier blev offentliggjort: hæderstegn :John Engstrøm, Nr. Snede og initiativpræmie Alssund.

Generalforsamlingen sluttede med en tak for ro og orden, Dirigenten blev begavet med lidt til halsen og tak.

 

Og så var der hovedkredslyn, som dirigenten vandt!

/Ref.: Søren Krabbenhøft

Sign. Jens I. Madsen, dirigent