Bestyrelsesmøde 31.10.2019

Referat fra bestyrelsesmøde i Sydjysk Hovedkreds
Torsdag den 31. oktober 2019 kl. 19-21.15 i ”Huset”, Østergade 2, 6600 Vejen.

DELTAGERE: Lars Wisler, Claus Marcussen, Vagn Lauritzen, Karl Posselt og Søren Krabbenhøft.

 1. Godkendelse af dagsorden
  Referat:
  Godkendt med følgende justeringer:
  – Punkt 6 rettet til Pokalturneringen 2020 – Udsendelse af invitation – primo 2020
  – Punkt11: Under mødet 2. april slettes Referat Godkendt.
 2. Aktiviteter i Hovedkredsen
  – Siden sidst
  – Kandidater til initiativpræmie og hæderstegn 2019, foreløbig drøftelse
  Referat:
  – Foruden de åbne klubturneringer m.m. har der været afholdt Esbjerg efterår i sidste
  weekend af uge 42 efter svensk model (3 hurtigskakrunder efterfulgt af 4 runder med
  alm. betænkningstid)
  – Slotsturneringen er i gang i Hovedkredsens sydøstlige hjørne.
  – Fredericia afholder NM for ungdom 13 – 17 februar (14 – 16) 2020
  – Senior-DM 2020 bliver sandsynligvis i Løgumkloster. Refugiet i Løgumkloster har givet
  tilbud: 3500.- for seng og mad i perioden.
  – Livebrædder til både NM og Senior-DM turde ikke være et problem.
  – Mulige kandidater til initiativpræmie og hæderstegn 2019 blev drøftet
 3. Grænseoverskridende skaksamarbejde
  – status for venskabskamp 09-11-2019
  – Genforeningsarrangement i 2020
  Referat: Venskabskampen, der var planlagt til den 9. november 2019, blev aflyst, da der alt for få deltagere; men tyskerne vil stadig gerne samarbejde.
  M.h.t. 2020-arrangementet har vi indhentet tilbud på lokaler i Grænsehallerne i Kruså; flere datoer er i spil i maj/juni: tyskeren får vores forslag.
  Skal vi udtage spillere, skal der stormestre på banen. 50 -50 er nok i overkanten, så vi må justere ambitionsniveauet. Vi tager kontakten.
  For at sikre hurtigere og mere direkte kommunikation med Hovedkredsens medlemmer prøver vi at oprette og drive en Facebookside for hovedkredsens medlemmer; Lars er tovholder.
 4. SGP-2019-20
  – Status – deltagerantal i de første afdelinger: 20 (Haderslev) + 38 (Fredericia) + 6 tilmeldte til SGP-3
  (Springeren)
  – Invitation og organisering af SGP-4 i Toftlund
  Referat: 22 deltagere i Springeren.
  Konceptet kræver nytænkning: turneringsform, gruppeinddeling og betænkningstid. Dette bliver et punkt til Generalforsamlingen.
  Vagn og Karl har besigtiget Æ Træfpunkt i Toftlund. Det er fint og velegnet som spillested. Fine kantineforhold.
  Vagn har lavet invitationsudkast til SGP-4 den 7. december 2019. Indskud: 150.- for voksne 100.- for juniorer. 50 kr. for skoleskakspillere. Vagn og Claus er turneringsledere. Claus medbringer alt nødvendigt materiel samt varer til kantinen. Claus sørger også for lokal markedsføring, så skakspillere i Toftlund bliver gjort opmærksomme på turnering og spillested.
 5. Holdturneringen
  – Status for den igangværende holdturnering
  – Præmiestørrelse og opkrævning af indskud (se mailoplæg fra Vagn)
  Referat: 1.runde næsten afviklet med kun små problemer.
  Vagns forslag til indskud/præmier blev drøftet og justeret efter følgende principper: Holdturneringen skal løbe rundt (gå i nul), men Hovedkredsen påtager sig at betale præmier til spillere med max-score.
 6. Pokalturneringen 2018
  – Udsendelse af invitation – primo 2019
  Referat: Karl har lavet et udkast til invitation. Udsendes i begyndelsen af det nye år (2020). Efter deadline: Sønderskov har vist interesse for et mere permanent engagement.
 7. Ungdoms-/juniorskak
  – Status og initiativer (Lars)
  Referat: Lars har taget kontakt til Dansk SkoleSkak (Jakob Rathlev). Vi må se hvad dialogen bringer.
  Der er afviklet Kommunemesterskaber i skoleskak i flere kommuner – med mange deltagere
 8. Økonomi
  – Status (Claus)
  Referat: Regnskabet gennemgået. Orienteringen blev taget til efterretning.
 9. Dansk Skak Union
  – Ekstraordinært Delegeretmøde den 12-10-2019 (mundtlig orientering)
  – Hovedbestyrelsesmøde i DSU den 2.-3. november 2019
  Referat: Det ekstraordinære Delegeretmøde havde 2 eksklusioner og en vedtægtsændring på programmet. Alle faldt ud som foreslået af FU/Hovedbestyrelsen.
  Næste HB-møde løber over 2 dage i weekenden 2.-3. november. På dagsordenen er bl.a. indlæg fra klubber med rekruttering og fastholdelse, der lykkes. Det kræver en stor lokal indsats. Medlemstallet er så langt nede, det er vigtigere med flere spillere end med flere arrangementer for de færre og færre medlemmer.
  Indsatsen skal ske lokalt, og selv om problemet med faldende medlemstal er generelt, er det også vanskeligt at løse.
  Bestyrelsen drøfter på næste møde, hvordan Hovedkredsen evt. kan hjælpe især de nødlidende klubber i gang med udvikling. I modsat fald vil klubdøden accelerere med stigende gennemsnitsalder og naturlig afgang.
 10. Mødeplanlægning
  Kommende bestyrelsesmøder er aftalt således:
  Bestyrelsesmøder og generalforsamling afholdes som udgangspunkt i Vejen.
  Torsdag den 6. februar 2020 kl. 19
  Generalforsamling lørdag den 28. marts 2020 kl. 12
  Torsdag den 2. april 2020 kl. 19
  Bestyrelsesmøder og generalforsamling afholdes som udgangspunkt i Vejen.
  Referat: Godkendt.
 11. Eventuelt
  Referat: Intet til punktet.

/Ref.: Søren Krabbenhøft