Bestyrelsesmøde 27.04.2017

Referat fra bestyrelsesmøde i Sydjysk Hovedkreds
Torsdag den 27. april 2017 kl. 19-22.15 i ”Huset”, Østergade 2, 6600 Vejen.
DELTAGERE: Karl Posselt, Claus Marcussen, Vagn Lauritzen, Lars Wisler Pedersen og Søren Krabbenhøft.

 1. Godkendelse af dagsorden
  Referat:
  Godkendt

   

 2. Siden sidst
  – Ny formand i Korning Skakklub: Bjørn Laursen
  Referat:
  Bjørn Laursen har taget over i Korning efter Hugo Madsens lange virke i klubben. Hugo fik i 2016 et velfortjent hæderstegn.Så blev Generalforsamlingskonceptet drøftet. Skal der hægtes en efterfølgende hurtigskakturnering på, og hvornår skal Generalforsamlingen så starte? Afklaring af dette udsættes til et senere møde.

   

 3. SydGrandPrix
  – SGP-udvalg
  Bilag: Stillingsopslag vedr. tovholder – se http://sydjysk-hk.dk/2017/04/12/tovholder-til-sydgrandprix-udvalget-soeges/.
  Referat:
  Der var ikke indkommet ansøgninger til stillingen som SGP-tovholder ved fristens udløb. Opfordringer til mulige kandidater har heller ikke givet resultat.
  Situationen og arbejdets omfang blev drøftet, hvorefter det blev besluttet indtil videre – helst kun midlertidigt – at løse opgaven inden for bestyrelsen, således at SGP-udvalget består af Vagn Lauritzen (tovholder), Lars Wisler Pedersen og Claus Marcussen (opdatering af resultathjemmesiden).
  Udvalget aftaler en overdragelsesforretning med Preben Hau Sørensen, og dernæst bliver de første opgaver at revidere reglementet og få aftalt en sæsonplan for 2017-18 med arrangørklubberne – gerne inden sommerferien.
  SGP skal fremover tage udgangspunkt i hurtigskakrating (pr. september) og tildeling af GP-points kan med fordel ske efter korrektion.
  Det skal understreges over for arrangørklubberne, at markedsføring af stævnerne er afgørende – med henblik på at imødegå det faldende antal deltagere. Der blev talt om jævn geografisk spredning, og at mindst en lille klub i hver sæson skal have mulighed for at byde ind på et stævne.Lars spurgte, om vi har tal for brugen af Hovedkredsens hjemmeside – f.eks. hvor mange der har set stillingsopslaget. Det har vi ikke umiddelbart, men webmaster Claus Marcussen vil undersøge, om de kan fremskaffes.

   

 4. Juniorskak
  – Status og initiativer
  – U-DM og U-GP
  Referat:
  Der er stadig fuld knald på Skoleskakken mange steder, men koblingen til DSU-klubberne halter stadig. Et forslag fra Morten Sørensen fremsat af 9. HK på HB-mødet 14. april blev brugt som inspiration til drøftelsen. I meget korte træk handler det om mere samarbejde; skoler imellem, skole og union samt skole og forældre
  Lars Wisler vil tage initiativ til at samle et par ressourcepersoner fra Hovedkredsen med viden og praktisk erfaringer inden for skoleskak og ungdomsskak i klubber med henblik på at få lavet et idekatalog til brug for alle klubber.
  Lene Wul har trukket et stort læs vedr. ungdomstræningssamlinger, men har brug for afløsning. Bestyrelsen vil fortsat gerne støtte dette initiativ, der forhåbentlig kan sættes i gang igen med fornøden starthjælp.
  Skoler har meget forskellige rammer, nogle er nemmere at lave samarbejde med end andre.
  Der arrangeres National Vidensdag om Skoleskak 19. maj i Billund.( https://skoleskak.dk/2017/03/07/saet-x-i-kalenderen-19-maj/) Af hensyn til skaklærere på en almindelig arbejdsdag, hvor Lars Wisler ikke kan deltage, men forhåbentlig er der andre interesserede i Hovedkredsen, der melder sig til.
  DSU´s U-GP-hjemmeside er fortsat død, så Hovedkredsens interesse i en koordinering i.f.t. SGP er begrænset, medmindre der sker væsentlige fremskridt på den front.

   

 5. Pokalturneringen for hold
  – Grindsted den 22-04-2017
  Referat:
  Lars orienterede om stævnedagen i Grindsted. Efter et afbud i sidste øjeblik p.g.a. sygdom deltog kun tre hold (bredderækken), og Evans og Esbjerg gik videre. Det pauvre fremmøde og forskellige mulige forklaringer og løsninger blev drøftet.
  Det blev besluttet at spørge klubberne. Formanden udsender spørgeskema.
  Vi enedes om at lave en indbydelse i Holdskakprogrammet.

   

 6. Økonomi
  – Regnskabsrapport pr. d.d.
  – Medlemsstatus for 2. kvartal
  – Udgiftsdækning for bestyrelsesarbejdet
  Referat:
  Overdragelsesforretningen mellem afgået og ny kasserer/kartoteksfører er stadig pågående, hvorfor der ikke var nogle tal at fremvise. Til gengæld var der masse bankpapirer der blev gennemgået; det tager sin tid at skifte kasserer. Til gengæld fik vi et indblik i medlemskartoteksførerens dagligdag, og det er stadig ikke lykkedes at vende nedgangen i medlemstallet.

   

 7. Holdturneringen
  – Forslag til Holdkampreglement med indarbejdelse af de ændringer, der blev besluttet på generalforsamlingen
  den 25-03-2017. Bilag er udsendt af Vagn.
  Referat:
  HTL Vagn Lauritzen havde implementeret de på Generalforsamlingen vedtagne forslag og i korte træk:
  §4: samlet søndagsstævne for M2, varsel for meddelelse om flytning af en kamp øget til 15 dage.
  §7: Betænkningstid for M2, A og B samt noteringspligt.
  §8: Max antal kampe pr sæson gælder også divisionsturnering.
  §12: Kvalifikationskamp indførtBestyrelsen gik forslaget igennem og godkendte det. Vagn og Claus sørger for offentliggørelse på hjemmesiden (http://sydjysk-hk.dk/reglement-holdskak/).
  Vagn har modtaget alt materiale vedr. holdturneringen fra den tidligere HTL Christian Dahl.
  Holdturnering-holdstørrelse og struktur blev drøftet; vi var enige om, at det vigtigste er at så mange som muligt kommer til at spille.

   

 8. Turneringskomité
  Den ”faste” turneringskomité i Sydjysk Hovedkreds har følgende sammensætning:
  Vagn Lauritzen, Jesper Lahn Rasmussen og Ninna Nielsen.
  Med Vagn som ny Holdturneringsleder skal der udpeges et nyt medlem i stedet for ham
  Referat:
  Lars Wisler indtræder i stedet for Vagn Lauritzen. Vedtægterne siger, at udvalget skal være på mindst 3 personer. Bestyrelsen valgte at lade Claus Marcussen være suppleant til udvalget, hvis der skulle opstå inhabilitet. Den nye sammensætning af turneringskomiteen offentliggøres på hjemmesiden (http://sydjysk-hk.dk/kontakt).

   

 9. Dansk Skak Union
  – Mundtlig orientering fra HB-møde den 14-04-2017 og Delegeretmøde den 16-04-2017
  Referat:
  Der er ikke offentliggjort noget referat endnu. Vagn orienterede om de regelændringer, der kommer til at gælde fra 01-07-2017. DM i 2018 og 2019 bliver afholdt i Svendborg. Skakbladet fortsætter, men nu kun med 4 numre årligt. Uændret samlet sidetal i 2017. Retssagen om ”udlændingereglen” i Divisionsturneringen går nu sin gang, så vi får en afklaring.Om HB-arbejdet generelt: Mødeforberedelsen kunne forbedres med uddelegering af udarbejdelse af oplæg. Desuden er der så mange opgaver, at FU drukner og den dynamik og handlekraft, der kunne opnås ved oprettelse af et sekretariat med lønnet personale, er ikke til stede.

   

 10. Øvrige Hovedkredsaktiviteter
  – Drøftelse af eventuelle nye initiativer i Hovedkredsen – jf. afsatte budgetmidler til aktivitetsfremmende formål
  Referat:
  Formanden medbragte et par stikord: Rekruttering, oprettelse af nye klubber hvor der er ”huller” på landkortet, støttemateriale til fælles brug, besøgsrunde til klubberne.
  På grund af det fremskredne tidspunkt blev punktet udsat til kommende møde.

   

 11. Mødeplanlægning
  Forslag:
  Bestyrelsesmøder og generalforsamling afholdes som udgangspunkt i Vejen.
  – torsdag den 14-09 eller 28-09-2017 (bestyrelsesmøde)
  – torsdag den 23-11-1017 (bestyrelsesmøde)
  – torsdag den 15-02-2018 (bestyrelsesmøde)
  – lørdag den 17-03-2018 (generalforsamling)
  – lørdag den 17-03-2018 (bestyrelsesmøde)
  Referat:
  Vi fastholder Vejen som centralt mødested. Forslaget til datoer blev godkendt. Septembermødet bliver den 14. september.

   

 12. Eventuelt
  Referat:
  Klubber med færre end 8 medlemmer har ikke stemmeret på Delegeretmødet.
  Lars har på vegne af Grindsted Skakklub sendt forslag til DSU om, at grænsen for stemmeret blev sat ned fra 8 til 4. Forslaget kom dog for sent til at kunne behandles på dette års Delegeretmøde. Lars blev opfordret til at undersøge, hvor mange klubber, der har færre end 8 medlemmer, at samle argumenter og derefter tage ændringsforslaget med til Hovedkredsbestyrelsen igen. Det kan så sendes til DSU i godt tid inden næste Delegeretmøde.