Bestyrelsesmøde 6.2.2020

Referat fra bestyrelsesmøde i Sydjysk Hovedkreds
Torsdag den 6. februar 2020 kl. 19-22.30 i ”Huset”, Østergade 2, 6600 Vejen.
DELTAGERE: Lars Wisler, Vagn Lauritzen, Karl Posselt og Søren Krabbenhøft.
 1. Godkendelse af dagsorden
  Referat:
  Mødedag blev drøftet, men kan ikke ændres grundet klubaftener.
 2. Aktiviteter i Hovedkredsen
  – SGP i Toftlund
  – Senior DM i Løgumkloster
  – FIDE dommerseminar i Fredericia
  – Oprettelse af Facebookside (Lars)
  Referat:
  SGP i Toftlund faldt godt ud og kan sagtens gentages. Dog var der ikke nysgerrige fra byen.
  DSU har igen lagt Senior-DM i Løgumkloster; flere deltagere end sidst, dog kunne man måske forvente lidt flere spillere fra Hovedkredsen.
  FIDE`s Dommerseminar har samlet 26 deltagere – både fra Danmark og udlandet. Heraf mindst 4 fra Sydjysk Hovedkreds´ område.
  Sydjysk Hovedkreds har lavet en Facebookside. Profilbilledet skal ændres, og vi skal bruge DSU´s nye udgave af Springerlogoet. Lars bliver administrator og den øvrige bestyrelse bliver redaktører.
  Facebook siden skal fungere som supplement til hjemmesiden. Lars retter til, og Karl laver velkomstskrivelse/-opslag.
 3. Hæderstegn og initiativpræmie
  – Begrundede indstillinger fra Sydjysk Hovedkreds til DSU
  Referat:
  Bestyrelsen har drøftet 4 kandidater og arbejder videre med 2 af dem. Lars rundsender udkast til indstillinger for de 2, hvorefter bestyrelsen foretager det endelige valg for i år pr. mail.
 4. Ansøgninger
  – FIDE dommerseminar 14.-16. februar 2020 i Fredericia. Ansøgninger er tidligere udsendt og behandlet pr. mail.
  – Ansøgning om tilskud til ungdomstræning (bilag vedlagt dagsordenen)
  Referat:
  – Der er 4 deltagere fra Hovedkredsen. Bestyrelsen besluttede at tildele alle 4 støtte til deltagelsen. Hovedkredsen dækker selve kursusgebyret.
  – Ansøgning om tilskud til personlig/individuel ungdomstræning blev afvist med begrundelsen, at det ikke ligger inden for Hovedkredsens formålsparagraf at støtte enkeltpersoner på den måde.
 5. Medlemsrekruttering
  – Hvad skal klubberne selv gøre, og hvordan kan Hovedkredsen understøtte arbejdet med klubudvikling? Den
  nuværende aktivitet er ikke tilstrækkelig til at undgå stigende gennemsnitsalder og naturlig afgang – i sidste
  ende klubdød (bilag er vedlagt dagsordenen).
  Referat:
  Det er vanskeligt for Hovedkredsen at igangsætte initiativer, medmindre vi er sikre på, at klubberne bakker op lokalt. Karl refererede fra et indlæg om Hillerøds vision for udvikling af klubben, som Hans Endrup Jacobsen holdt på forrige HB-møde i DSU. Bestyrelsen besluttede at invitere Hans Endrup til at gentage foredraget på Hovedkredsens generalforsamling.
  I givet fald fremrykkes mødet den 28. marts til følgende tidsplan:
  11-12 Hans Endrups indlæg
  12-12.30 Frokost
  12.30-13.30 Diskussion på grundlag af Hans´ indlæg
  Derefter generalforsamling og Hovedkreds-lynturnering
  Sidste nyt: Hans Endrup har takket ja til at komme til Vejen den 28. marts.
 6. SGP 2019-20
  – Status. Deltagerantal i de første afdelinger: 20 (Haderslev) + 38 (Fredericia) + 28 (Springeren) + 34 (Toftlund) + 62 (Vojens) + 64 (Evans).
  – Slutstævne med præmieuddeling i Esbjerg den 14-03-2020
  Referat:
  Fine deltagerantal fra de seneste stævner viser, at SGP-konceptet stadig tiltrækker mange medlemmer. Esbjerg afslutter 14/3. Bestyrelsen opfordrer fortsat arrangørerne til at benytte sig af ideerne til markedsføring af stævnerne (http://sydjysk-hk.dk/wp-content/uploads/2018/08/Markedsføring-af-SGP.pdf). Nu er der også mulighed for at bruge Hovedkredsens nye Facebookside.
  Vagn sørger for præmierne, der skal uddeles ved finalestævnet i Esbjerg. Claus er blevet gjort opmærksom på enkelte fejl i listen over Grand Prix points på hjemmesiden.
  Selv om SGP-konceptet grundlæggende holder, kan der godt være brug for nytænkning?! Det kunne f.eks. være større fleksibilitet mht. gruppeinddeling og turneringsform, og man kunne overveje at åbne op for, at alle deltagere (altså også spillere uden for Hovedkredsen) kunne opnå GP-points.
  Evt. ændringsønsker kan drøftes på generalforsamlingen sammen med planlægning af næste sæson. P.t. fungerer turneringen i praksis med 5 faste arrangører og 2 stævner, der går på omgang.
 7. Holdturneringen
  – Status for den igangværende holdturnering
  Referat:
  Drøftet på baggrund af mail fra Vagn om klubber, der af forskellige grunde enten ikke kan eller ønsker at rykke op, selv om de ligger til at vinde deres gruppe. Årsagerne kan være, at en klub ikke kan samle spillere til søndagskampe, eller at en klub med få medlemmer ikke kan stille med et 8-mandshold.
  Sidste år nedstemte generalforsamlingen stort set alle de forslag til strukturændringer, bestyrelsen fremlagde, så det nytter næppe at diskutere struktur allerede igen i år. Bestyrelsen besluttede at håndtere udfordringerne ved manglende oprykning på den måde, at en klub, der ikke kan eller vil rykke op, mister muligheden for at vinde gruppepræmie året efter.
  Ellers fungerer holdturneringen godt, og de småproblemer der opstår, kan håndteres af Vagn. Præmierne bliver uddelt som gavekort til Dansk Skaksalg.
  I Divisionsturneringen har Jetsmark i år aftalt at bruge Evans som vært/spillested for et par af deres kampe i Skakligaen. En fin, pragmatisk løsning.
 8. Pokalturneringen 26-04-2020
  – Invitation (er klar)
  – Ratingtal pr. 01-01-2020 (Claus)
  – Aftale med Sønderskov Slot (Søren)
  Referat:
  Invitationen er klar og kan udsendes, når Claus har trukket hurtigskakratingtallene ved årsskiftet ud. I modsætning til tidligere år har DSU allerede offentliggjort invitationen til Pokalfinalen den 31. maj (Pinsedag) på hjemmesiden.
  Sønderskov Slot er reserveret for 2 dage. Tidlig tilmelding er stærkt ønskeligt, så vi kan vurdere, om afvikling kan ske på én dag.
  Efter samtale med den nye leder på Sønderskov, så er Sønderskov vores pokal-spillested indtil en af parterne bliver trætte af forholdet.
 9. Ungdoms-/juniorskak
  – Skolernes Skakdag 07-02-2020 (Landsfinalen afholdes torsdag d. 19. marts 2020 i Sydbank Arena i Kolding)
  – Pige-DM 2020 den 17. – 19. januar i Skanderborg (kun 1 deltager fra Sydjysk HK!)
  Referat:
  – Skolernes skakdag samler i år 51-52.000 deltagere på landsplan
  – I Haderslev har Per Hansen tilbudt at undervise kommunens skoleskaklærere, så de bliver bedre til skak
  – Der er en positiv udvikling i Hovedkredsens kommunikation med Dansk Skoleskak
 10. Økonomi
  – Regnskab for SGP i Toftlund
  – Status og regnskab 2019 (Claus)
  Referat:
  Punktet bortfaldt grundet Kassererens forfald
 11. Planlægning af generalforsamling (lørdag den 28. marts 2020 kl. 12).
  – Indkaldelse (udsendes senest lørdag den 07-03-2020)
  – Bestilling af lokaler
  – Gennemgang af dagsorden (Se vedtægter her http://sydjysk-hk.dk/vedtaegter/)
  – Forslag til dirigent
  – Stemmetal/medlemstal, opgørelse pr. 01-01-2020 (Claus)
  – Udsendelse af revideret regnskab og budgetforslag med forslag til kontingent senest lørdag den 14-03-2020
  (Claus)
  – Stof til beretninger
  – Forslag (Holdturnering, SGP,…?)
  – Valg: Genvalg/Kandidater til bestyrelsen.
  – Forslag til dato for næste års generalforsamling: Lørdag den 20-03-2021
  Referat:
  Indkaldelsen er klar, lokalet klar og dagsordenen gennemgået.
  Dirigentemner kontaktes.
  Formanden må gerne fodres med stof til beretningen.
  Claus opfordres til at rundsende et budgetforslag – med udgangspunkt i uændret kontingent – til kommentering i bestyrelsen, inden det udsendes som generalforsamlings materiale.
  Bestyrelsens medlemmer modtager genvalg.
 12. Dansk Skak Union
  – Hovedbestyrelsesmøde i DSU den 09-02-2020
  – Indstillinger til hæderstegn og initiativpræmie (bilag)
  Referat:
  Dagsorden og bilag til HB-møde den 9. februar blev gennemgået og drøftet.
 13. Mødeplanlægning
  Kommende bestyrelsesmøder er aftalt således:
  – lørdag den 28-03-2020 (generalforsamling)
  – lørdag den 28-03-2020 (bestyrelsesmøde)
  – Torsdag den 2. april 2020 kl. 19 (bestyrelsesmøde)
  Bestyrelsesmøder og generalforsamling afholdes som udgangspunkt i Vejen.
  Referat:
  Der blev efterspurgt datoer for hele 2020 af hensyn til lokalebooking.
  Ønsket blev opfyldt på mail og ser således ud:
  Torsdag den 2. april 2020 kl. 19 i Vejen
  Torsdag den 25. juni 2020 kl. 19 i Vejen. Datoen er forsøgsvis afsat til et (ekstra) temamøde, hvor Hovedkredsens eventuelle rolle i forbindelse med rekruttering/støtte til klubberne er eneste punkt på dagsordenen
  Torsdag den 10. september 2020 kl. 19 i Vejen
  Torsdag den 5. november 2020 kl. 19 i Vejen
  Torsdag den 4. februar 2021 kl. 19 i Vejen
  Lørdag den 20. marts 2021 kl. 11 i Vejen
  Torsdag den 15. april 2021 kl. 19 i Vejen
 14. Eventuelt
  Referat:
  Intet til punktet