Generalforsamling 5.9.2020

Referat fra generalforsamling i Sydjysk skak den 5. september 2020 på Sportshotel Vejen.

Følgende klubber var repræsenteret:
Fredericia Skakforening
Grindsted Skakklub
Gråsten Skakklub
Haderslev Skakklub
Horsens Skakforening
Kolding Skakklub
Løgumkloster Skakklub
Skakklubben Alssund
Skakklubben Evans
Skakklubben Springeren
Tønder Skakklub
Vamdrup Skakklub
Vojens Skakklub

1. Valg af dirigent:
Niels Falsig blev valgt uden modkandidat. Han kunne konstatere at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet, både pr. mail og på hjemmesiden, endda i rigtig god tid, så Generalforsamlingen var lovlig.

2. Formandens Beretning:
Før oplæsning af beretningen blev der holdt et øjebliks stilhed, for at mindes de skakkammerater, der ikke er blandt os mere.
Formandens beretning kan i sin fulde ordlyd findes på hjemmesiden.
Beretninger var så omfangsrig og fyldig, at der ikke var spørgsmål til den, så den blev énstemmigt godkendt.

3. Kassereren Beretning:
Regnskab blev gennemgået. Også det kan findes på hjemmesiden.
Regnskabet udviste et lille overskud.
Kassereren udbad sig initiativer til aktiviteter, der kunne nedbringe egenkapitalen.
Enstemmigt godkendt.

4. Budgetoplæg:
Budgettet blev gennemgået, med fokus på beløb afsat til medlemsfremmende aktiviteter.
Budgettet går tilnærmelsesvis i nul.

5. Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
Enstemmigt vedtaget.

6. Holdturneringen:
Holdskakken blev gennemgået. Se oversigten på hjemmesiden
Noget usædvanligt var der ingen med maksimum-points i årets holdturnering.

7. Pokalturneringen:
Resultaterne fra pokalskak blev fremlagt. Pokalskak i 2020 blev coronaaflyst.
Efter diskussion blev det 11. april 2021 der er pokalskakdato; igen på Sønderskov Slot.

8. Ungdomsaktiviteter:
Der er kontakt til Dansk Skoleskak (DSS), og der er en dialog i gang. Der er håb for, at der kan laves et fælles arrangement.
Tønder har prøvet; mange til DSS-stævne men kun få i klubben.
Skal der laves en seminardag med unge mennesker som fokus?
Ideer strander på geografi; ledere skal overvinde afstanden.
Fredericia starter forældreskak op.

9. Andre Aktiviteter:
SGP-resultaterne kan ses på hjemmesiden.
Præmier uddeles i første runde af den nye sæson i Fredericia.
148 forskellige deltagere i årets udgave, næste sæson er på plads (se Kalender)
SGP-reglementet skal åbne op for, at der kan afvikles en schweizerturnering; men arrangører opfordres til gøre, hvad der giver mening.
Så drøftedes muligheden for at adskille etablerede skoleskakspillere fra nybegyndere.
God ide, men svært gennemførlig, især hvis der ikke er rating.
Der var enighed om, at man beholder sin klasse hele sæsonen, da man mister points ved oprykning. Noget, der lige skal kigges på.

10. Indkomne forslag:
Ingen forslag.

11. Valg:
Alle valg var genvalg, dvs.:
Formand: Karl Posselt, Vojens
Kasserer: Claus Marcussen. Fredericia
Bestyrelsesmedlemmer: Vagn Lauritzen, Løgumkloster, Søren Krabbenhøft, Springeren og
Lars Wisler, Grindsted

Suppleant: Hansjørgen Clausen, Gråsten

Revisorer: Bjarne Rasmussen, Varde og Gert Jöhnk, Haderslev
Revisorsuppleant: Niels Skovvart, Alssund

12. Eventuelt.
Kalenderen omkring det udsatte DM i efterårsferien (uge 42) er voldsomt presset. Odensemesterskabet i weekenden før efterårsfereien og Esbjerg 3. Efterår i den sidste weekend i efterårsferien.

Hæderstegn og initiativpræmie: Sydjysk Hovedkreds har i 2020 indstillet:

Hæderstegn: Hans Gregersen, Grindsted. Han kunne ikke være til stede på dagen, men har senere udtrykt stor tak for æren.
Initiativpris: Fredericia Skakforening

Der findes online-kurser til skakdommer. Kontakt Vagn Lauritzen.

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen, og der var lejlighed til at spille Hovedkredslyn. Det var der 6, der benyttede sig af.

/Ref.: Søren Krabbenhøft