Bestyrelsesmøde 25.11.2015

Onsdag den 25. november 2015 kl. 19-22 i ”Huset”, Østergade 2, 6600 Vejen.

DELTAGERE: Bjarne Rasmussen, Christian Dahl, Karl Posselt og Søren Krabbenhøft.
AFBUD: Claus Marcussen

 1. Godkendelse af dagsorden
  Referat: Godkendt.
 2. Hjemmesiden (http://sydjysk-hk.dk/)
  – Status, funktionalitet, ideer, udviklingsønsker og –muligheder.
  Genoptages fra sidste bestyrelsesmøde
  Referat: Da Claus har måttet melde forfald, udskydes punktet til kommende møde. Bestyrelsen opfordrer Claus til at kigge på gode ideer og status hjemmesidemæssigt. Karl har desuden sendt nogle ideer og forslag til Claus.
 3. Juniorskak
  Genoptagelse af punkt fra sidste bestyrelsesmøde.
  – Status og initiativer
  – U-DM og U-GP
  Referat: U-GP har været afviklet i Horsens og kommer 5. december til Fredericia. Dansk Skoleskak er meget aktive, men der er dårlig afsmitning i form af juniormedlemmer DSU-klubberne. På Hovedkreds-niveau må Claus komme med bud, og derefter vil bestyrelsen se nærmere på det. DSS er gode til at skaffe penge til aktiviteter. Bestyrelsen vil søge at få overblik over, hvad der foregår på skolerne i Hovedkredsen.
 4. Holdturneringen
  – Principper for udarbejdelse af turneringstabeller. Fortsat drøftelse.
  – Forslag til instruks for holdledere/kampleder (bilag vedhæftet dagsordenen. Se også Skakhåndbogen, 5.2. Instruks for dommere i DSUs divisionsturnering)
  – Forespørgsel fra Varde Skakklub om mulighed for ændring af rækkefølge på styrkelisten i løbet
  af en holdturneringssæson
  Referat: Resultatindberetning til hjemmesiden foregår smertefrit. Problemerne var i småtingsafdelingen efter 1. runde, mindre efter 2. runde og fraværende efter 3. runde. Nye medlemmer kommer næsten øjeblikkeligt på styrkelisten, som ellers er uforanderlig efter indberetning. Holdlederinstruks blev, efter en enkelt rettelse, godkendt, og Christian sørger for, at den bliver lagt på hjemmesiden.
  Præmier og indskud harmoniseres på det niveau, der har været lagt i 5. HK med et delregnskab for holdturneringen, der ca. går i nul.
  Principper for turneringstabeller blev drøftet. Kilometer, ude/hjemmekampe osv. Dette vil blive drøftet på generalforsamlingen, herunder også om stævneafvikling tæller som hjemmekamp.
  Varde har forespurgt om mulighed for ændring af styrkelisten. Anmodningen blev afvist.
 5. Initiativpræmie og hæderstegn.
  Forslag: Klubberne i Hovedkredsen kontaktes med opfordring til at indsende begrundede indstillinger.
  Referat: Vi skal finde de rette klubber og enkeltpersoner at hædre. Dette kan også gøres ved at kontakte klubberne om forslag. Claus bedes fremfinde lister over tidligere modtagere fra de nedlagte Hovedkredshjemmesider. Bestyrelsen vil så indstille under næste møde.
 6. Pokalturneringen for hold
  Forslag: Der afholdes 1 finalestævne i Hovedkredsen. Arrangementet udbydes til klubberne.
  Referat: Godkendt. Finalestævnet afholdes efter afslutning af holdturneringen.
 7. Sønderjysk EMT og/eller Hovedkreds-EMT
  Haderslev Skakklub har tilbudt sig som arrangør af Sønderjysk EMT i 2016. Er villig til at drøfte turneringsform i lyset af HK-fusionen.
  Referat: Sønderjysk EMT bliver til Sydjysk EMT. Haderslev har budt ind på 2016-udgaven. Turneringen er åben, men titlen forbeholdes medlemmer af Hovedkredsen.
 8. Hovedbestyrelsesmøde i DSU den 28.-29. november 2015
  Evt. drøftelse af punkter på HB-dagsordenen (endnu ikke udsendt).
  Referat: Dagsordenen blev løbet igennem. Det vigtigste punkt er rekruttering.
 9. Økonomi
  – Status, herunder medlemsstatus for 4. kvartal
  – Første udkast til budget for 2016 – jf. beslutning på sidste bestyrelsesmøde.
  Referat: Regnskabsrapporten blev gennemgået, og taget ad notam, det samme for budgettet for 2016. Christian laver et budgetforslag til præmier i Holdturneringen. Regnskabsaflæggelse for fusionsåret aftales med revisorerne, idet det kommer til at se anderledes ud end for et normalår.
 10. Mødeplanlægning
  Følgende terminer er aftalt:
  – onsdag den 03-02-2016 kl. 19 (bestyrelsesmøde, regnskab, forberedelse af generalforsamling)
  – lørdag den 20-02-2016 kl. 14 (generalforsamling)
  – lørdag den 20-02-2016 kl. ca. 17 (bestyrelsesmøde, konstituering)
  – onsdag den 13-04-2016 kl. 19 (bestyrelsesmøde)
  – onsdag den 21-09-2016 kl. 19 (bestyrelsesmøde)
  Bestyrelsesmøde og generalforsamling afholdes medmindre andet besluttes i Vejen.
  Referat: Den aftalte mødeplanen fastholdes.
 11. Eventuelt.
  Referat: Intet til dette punkt.

/Ref.: Søren Krabbenhøft