Bestyrelsesmøde 07.12.2017

Referat fra bestyrelsesmøde i Sydjysk Hovedkreds
Torsdag den 7. december 2017 kl. 19-22.15 i ”Huset”, Østergade 2, 6600 Vejen.

DELTAGERE: Karl Posselt, Claus Marcussen, Vagn Lauritzen, Lars Wisler Pedersen og Søren Krabbenhøft.

 1. Godkendelse af dagsorden
  Referat: Der var tilføjelse til punkt 2: nyt medlem til dommerkomiteen og til punkt 5: flytning af runde. Derefter blev dagsordenen godkendt.
 2. Aktiviteter i Hovedkredsen
  Referat: 50 deltagere til SGP i Fredericia. Både i Ribe og til Varde´s 90 års jubilæum gav GM Sune Berg Hansen foredrag og simultan. I Vejle har der på biblioteket været foredrag af Morten Fabrin, omhans biografi ”Plovjernet”. Fredericia har haft artikel i Elbo-bladet; Det samme har Evans og Vojens omkring ungdomsspilleres bedrifter. Slotsturneringen er færdigspillet.
  Grundet sygdom skal der findes et nyt medlem til den stående turneringskomite; to mulige medlemmer tilspørges.
 3. Ansøgninger
  – Juniortræning (Horsens)
  – Kolding Bymesterskab
  – Fredericia IM
  – Rejsetilskud (Fredericia)
  – Ansøgningsskema – med henblik på at gøre det nemmere for klubberne at søge
  Referat:
  – Horsens har spurgt om muligheden for støtte til juniorundervisning og fået et foreløbigt tilsagn om støtte under forudsætning af yderligere oplysninger om initiativet.
  – Efter salg hedder det tidligere Sondex Cup nu Kolding Bymesterskab. Det blev enstemmigt vedtaget at hæve standard støttebeløbet fra 1500,- til 2000,- til de 3 store turneringer i
  Hovedkredsen – herunder Kolding Bymesterskab.
  – Fredericia fik 2000,- til deres IM turnering.
  – Der blev bevilget 1000,- til rejseudgifter til Fredericias Adesh Easwaralingam´s deltagelse i U-NM i Finland med forbehold for praksisændringer. I den forbindelse blev det samtidig besluttet, at Hovedkredsen yder ikke tilskud til turneringer med fri tilmelding.Der var enighed om at lave et ansøgningsskema, som skal det lettere for ansøgere og sikre bestyrelsen relevante oplysninger til sagsbehandlingen. Karls oplæg blev drøftet. Når skemaet er færdigt, sætter Claus det på vores hjemmeside – gerne som et dokument, der kan udfyldes digitalt.
 4. SGP-2017-18
  – Status
  – Nye regler for hurtigskak pr. 01-01-2018 og eventuelle konsekvenser for SGP-serien
  – Kalenderudfordringer for finalestævnet
  Referat: 30 + 30 + 52 + 20 foreløbigt i Vojens (28/12) er deltagerantallet foreløbigt.FIDE har lavet nye regler for hurtigskak; Vagn laver noget til hjemmesiden og udsender til kommende arrangører. Det vigtigste nye er 2 minutters tillæg ved ulovligt træk.Regelændringerne træder i kraft pr. 1/1/-2018 og implementeres øjeblikkeligt, så der ikke spilles efter forskellige regler i SGP og resten af turneringerne.DSU planlægger en Skakfestival (”Tjelelejr for voksne”) i Løgumkloster den 23. – 25. februar 2018. Hvis man skal undgå sammenfald, er der skræmmende få frie lørdage at vælge imellem. Bestyrelsen besluttede at søge sidste afdeling af SGP flyttet (endnu en gang) til 17. februar 2018. Skal aftales med arrangørklubben og rettes på hjemmesiden.
 5. Holdturneringen
  – Status for den igangværende holdturnering
  – Tanker om ny struktur for holdturneringen i Sydjysk Hovedkreds (Vagn)
  Referat: Der har ikke været de store problemer og ingen beklagelser. Indberetningssystemet kører og virker godt. Et par hold er ikke mødt fuldtalligt op, og der har været et problem med forkert holdopstilling i.f.t. styrkelisten.Kolding Skakklub har bedt at få flyttet sidste runde væk fra uge 7 (skolernes vinterferie). Ønsket afvist, men det er frit for selv at flytte kampe, dog kun til en tidligere dato.Vagn har udfærdiget et papir ”Tanker om ny struktur for holdturneringen i Sydjysk Hovedkreds”. Det blev drøftet og positivt modtaget. Bestyrelsen besluttede at invitere til nedsættelse af en arbejdsgruppe bestående af et par klubledere – bredt funderet, også geografisk – der skal have et resultat klart inden Generalforsamlingen.
 6. Pokalturneringen 2018
  – Turneringsform/-struktur og spilledatoer
  Referat: Vi forsøger i 2018 at gennemføre decentale indledende aftenstævner og et weekendstævne med kvalifikation til finalen i Svendborg.
  På grundlag af bestyrelsens drøftelse laver Vagn en invitation med tilmeldingsfrist.
  Præmier – herunder tilskud fra Hovedkredsen – blev drøftet. Præmier kunne være gratis spisebilletter til finalen.
 7. Ungdoms-/juniorskak
  – Status og initiativer (Lars)
  Referat: Det Kommissorium, som Lars fremlagde på forrige møde, har ikke affødt yderligere kommentarer, så det bliver nu brugt som grundlag for nedsættelse af et ungdomsudvalg – så vidt muligt bestående af 5 fra Hovedkredsen og 2 fra Dansk Skoleskak. 5 personer tilspørges, og 2 fra Vejlekredsen, da der p.t. ikke er en aktiv Sønderjyllandskreds. Lars tager kontakten.
 8. Økonomi
  – Status (Claus)
  Referat: Friske tal, fra kl.17.15. Det blev gennemgået og udviser pænt overskud. Orienteringen blev taget til efterretning.
 9. Dansk Skak Union
  – Hovedbestyrelsesmøde i DSU den 12-11-2017
  – HK-bestyrelsen og DSU
  Referat: Mundtlig orientering af Karl, da der endnu ikke foreligger et referat fra HB-mødet.
  Muligheden for at udveksle information vedr. HB-møderne afhænger af, hvordan HB- og Hovedkredsmøder er placeret tidsmæssigt i.f.t. hinanden. Det blev drøftet, hvordan Karl bedst kan holde Hovedkredsbestyrelsen orienteret om og give mulighed for indflydelse på de synspunkter, Karl skal tage med til HB-møder.
 10. Mødeplanlægning
  Kommende bestyrelsesmøder er aftalt således:
  – torsdag den 15-02-2018 (bestyrelsesmøde)
  – lørdag den 17-03-2018 (generalforsamling)
  – lørdag den 17-03-2018 (bestyrelsesmøde)
  Bestyrelsesmøder og generalforsamling afholdes som udgangspunkt i Vejen.
  Referat: intet til punktet
 11. Eventuelt
  Referat: Bestyrelsen skal inden næste møde finde kandidatforslag til Hæderstegn og Initiativpris på Delegeretmødet i Påsken 2018.

/Ref. Søren Krabbenhøft