Bestyrelsesmøde 20.09.2018

Referat fra bestyrelsesmøde i Sydjysk Hovedkreds torsdag den 20. september 2018 kl. 19-22.15.

DELTAGERE: Karl Posselt, Claus Marcussen, Vagn Lauritzen, Lars Wisler Pedersen og Søren Krabbenhøft.

 1. Godkendelse af dagsorden
  Referat:
  Godkendt; dog blev en støtteansøgning tilføjet under punkt 9: Regnskab.
 2. Aktiviteter i Hovedkredsen
  – Status over turneringsaktivitet m.v.
  – Nyt initiativ i Esbjerg: Skoleskakstævne og IM-turnering i efterårsferien
  – Klubdød. Hovedkredsen har mistet 3 klubber i 2018 (Oversø-Frørup, Bov og Korning)
  – Medlemsrekruttering via medspil på Unionens imagekampagne. Hvad kan HK gøre, hvad skal de enkelte klubber gøre? Se især ”Lokale arrangementer” i bilag 3
  Medlemskampagne – bilag 1
  Medlemskampagne – bilag 2
  Medlemskampagne – bilag 3
  Referat:
  De tre store: Fredericia IM ChessByturnering, Dan Pumps Kolding Bymesterskab og Horsens Lang Weekend er afviklet. Der har været afholdt Skaklejr i Skanderup med 102 deltagende unge. Horsens har været ked af sammenfaldet mellem de sidste dage af skaklejren og Horsens Lang Weekend, og det er ledelsen af skaklejren blevet gjort opmærksom på. Det har dog ikke været muligt at placere skaklejren anderledes i år, og det vides ikke, om fremtidigt sammenfald kan undgås. Bestyrelsen kan ikke umiddelbart hindre den slags uhensigtsmæssigheder.Esbjerg Skakforening har inviteret til Juniorskakstævne sideløbende med en lukket IM-turnering i uge 42 (skolernes efterårsferie); et meget positivt og glædeligt initiativ i den del af Hovedkredsen.HK-formanden har udsendt mails med forskellige sager til klubformændene. Reaktionerne er få. Det er lidt bekymrende.Indtil videre er imagekampagnen, som Rune Friborg har fået som opgave af DSU ikke nået ud i landet, og indeholder ikke nemme løsninger for små klubber i tyndt befolkede egne. Desuden er der nogle få debattører, der altid er parat til at kritisere alle DSU-initiativer. Det sker oven i købet så mange forskellige steder på de sociale medier, at formanden, FU eller HB aldrig vil kunne følge med endsige svare på kritikken. Det er ikke altid konstruktivt, selv om målet – flere medlemmer – er et fælles mål.

  Bestyrelsen besluttede at afholde et ekstraordinært (tema)møde, hvor medlemskampange bliver hovedpunkt. Hvad kan HK hjælpe med, og hvad skal klubberne selv klare? Kan der laves en pakkeløsning, som derefter kan afprøves i en lokal klub; sigtet er at gøre skakken synlig og vende medlemstilbagegangen.
  Desuden skal det ekstra møde bruges til at afklare bestyrelsens holdning til den fremtidige holdturneringsstruktur, så vi i god tid har konkrete forslag til generalforsamlingen i marts 2019.

 3. Dansk Skak Union
  – Hovedbestyrelsesmøde i DSU den 26-08-2018. Mundtlig orientering
  – Præsidentvalg til FIDE
  Referat:
  Den på Delegeretmødet valgte kasserer Tom Petri, er stoppet på grund af stress.
  Poul Guldberg Olesen overtager posten.
  Der skal vælges ny præsident til FIDE. Mailkorrespondance angående valget blev gennemgået.
  DSU bestemmer ikke, men Formand Poul Jacobsen gives mandat til at finde den bedst egnede.
 4. DGT-udstyr
  – Opbevaring og administration
  – 2. bestillingsrunde. Unionsformanden har givet grønt lys for HK-videresalg til klubber
  Referat:
  Der er nu åbnet mulighed for videresalg til klubberne, hvis det foregår som ren viderefakturering uden mellemhandleravance.
  Klubberne har ikke plads, så skulle der være et medlem med 2 -3 kubikmeters plads, så hører bestyrelsen gerne om det. Bov har tilbudt nogle rest-ure. De er tilbudt Hovedkredsens klubber uden reaktion. Karl har aftalt med Svend Erik Kramer, at de indtil videre overlades til Hovedkredsen, indtil der evt. bliver brug for dem i én eller flere klubber. Karl henter dem snarest. Lars (Grindsted) meldte sig som interesseret.
 5. SGP-2018-19
  – Er planlagt med datoer og spillesteder/arrangører (se http://sydjysk-hk.dk/SGP/?SGPyear=2018).
  – Gode råd om markedsføring af stævnerne er udsendt til arrangørklubberne.
  Referat:
  Ribe Skakklub har afviklet 1. runde med 26 deltagere; ikke mange, men flere end sidst.
  Skakklubben Springeren arrangerer næste afdeling i Kolding 6/10. Grindsted afholder 3. afdeling.
  Claus sørger for, at der laves en hurtigskakratingliste pr.1/9-2018
 6. Holdturneringen
  – Tilmeldinger og planlægning af Holdturneringen i Sydjysk Hovedkreds 2018-19 (Vagn)
  – Drøftelse af Holdturneringens fremtidige struktur i forlængelse af HK-generalforsamlingen den 17-03-2018
  – Ændring af §10d i Divisionsturneringsreglementet (bilag vedhæftet dagsordenen)
  – Juniorer i Holdturneringen, hvordan?
  Referat:
  Forslag til turneringsplan var udsendt og blev på mødet uddelt af Vagn.
  Planen blev drøftet og udsendes nu til evt. kommentering blandt klubformændene, hvorefter den endelige version bliver offentliggjort.I forlængelse af pålægget fra generalforsamlingen 2018 var ideer til den fremtidige Holdturneringsstruktur var udsendt af Vagn og blev suppleret og gennemgået på mødet. Der er mange mulige modeller, og senest på vort ordinære novembermøde skal vi have afklaret, hvilke(n) modeller, vi vil anbefale på generalforsamlingen.§10d: Hovedkredsen har ingen bestemmelser omkring anvendelse af spillere i.f.t. den besluttede ændring i divisionsturneringsreglementet. Det skal vi medtænke, når vi med strukturforslaget laver ændringer i Holdturneringen.Bestyrelsen drøftede mulighederne for at få juniorer/skoleskakspillere med i holdturneringen. Stævner for juniorhold behøver ikke at være en del af Holdturneringsstrukturen, men organiseres bedst som åbne weekendstævner af de klubber, der har spillerne. Om nødvendigt kan der så dannes hold af spillere fra flere klubber/skoler, hvis ikke den enkelte klub har spillere nok til et hold.
 7. Pokalturneringen 2019
  – HK-kvalifikationsstævne søndag den 7. april 2019
  – Udkast til tilmeldingsblanket er vedhæftet dagsordenen
  Referat:
  Sekretæren redegjorde for bestræbelserne for at skaffe et spillested; herunder prisen, kantinen, lyset og selve spillestedet. Dele af bestyrelsen vil besigtige stedet 16. oktober; hvis det falder i alles smag så offentliggøres spillestedet.Forslag til tilmeldingsblanket blev godkendt.
 8. Ungdoms-/juniorskak
  – Status og initiativer (Lars)
  – Kim Skaanning har gennemført uddannelsen til FIDE-træner
  Referat:
  Der var delte meninger om muligheden for et samarbejde med Dansk Skoleskak (DSS), men Lars blev opfordret til at forsøge via DSS-ledelsen.Bestyrelsen ser gerne en genoplivelse af de træningssamlinger for juniorer, Vejlekredsen tidligere tog initiativ til.
 9. Økonomi
  – Status (Claus)
  Referat:
  Regnskabet blev fremlagt. Det blev drøftet om der skulle afskrives over flere år på investeringerne i skakudstyr. Det var der ikke stemning for. Klubbernes kontingentrestance blev gennemgået; kassereren var ikke bekymret.Ansøgning om tilskud til juniorstævne og IM-turnering i Esbjerg blev behandlet. Der bevilges 2000.- dog forudsat et regnskab.
 10. Genforeningsjubilæet i 2020.
  – Grænseoverskridende skakarrangement?! Fredelig kappestrid. Genforeningen (Volksabstimmung in Schleswig) som forbillede for, hvordan mindretal kan leve fredeligt og positivt sammen
  – Tilskudsmuligheder. Råd via https://genforeningen2020.dk/
  Referat:
  Vagn har talt med flere tyske klubber; 2020 betyder ikke noget i Tyskland. Projektleder Simon Faber, Aabenraa kontaktes af Karl og Vagn.
  Der skal være en gulerod for tyskerne; transport og mad kan være gratis, i hvert fald lave udgifter.
  Da vi skal spille i Danmark diskuteredes om tyskerne skulle have en revanchekamp.
 11. Mødeplanlægning
  Kommende bestyrelsesmøder er aftalt således:
  Torsdag den 22. november 2018 kl. 19
  Torsdag den 7. februar 2019 kl. 19
  Generalforsamling lørdag den 23. marts 2019 kl. 12
  Bestyrelsesmøder og generalforsamling afholdes som udgangspunkt i Vejen.Referat:
  Mødeplanen udvides med et ekstra bestyrelsesmøde torsdag den 25. oktober 2018 kl.19.
  Søren bestiller lokale.
 12. Eventuelt
  Referat:
  Grindsted pønser på en 5-runders weekendturnering 15. – 17. februar i stedet for den sædvanlige åbne 5 runders EMT om bymesterskabet på almindelige klubaftner.
  Det ser ikke ud til, at der er kalenderproblemer.