SGP Reglement

Reglement for SydGrandPrix i Sydjysk HK.  [11. udgave]

§ 1 – Struktur

SydGrandPrix består af et antal hurtigskak-stævner med ratinginddelte klasser. Hvert enkelt stævne er en afsluttet turnering i sig selv. Efter seriens afslutning udpeges i hver ratingklasse vinderne af det samlede forløb på grundlag af Grand Prix-points tildelt i de enkelte stævner.

§ 2 – Indbydelse

Indbydelsen til den enkelte turnering udformes og udsendes af den arrangerende klub. Den skal indeholde oplysninger om, at turneringen er tilsluttet SydGrandPrix. Indbydelsen bør udsendes i god tid før det enkelte stævne og offentliggøres på hjemmesiden for Sydjysk HK. Hovedkredsen offentliggør ved sæsonstart en oversigt over de turneringer, der er tilsluttet Grand Prix-serien i den pågældende sæson.

§ 3 – Turneringsledelse

Arrangørerne af det enkelte stævne udpeger en turneringsleder, der bør være uddannet turneringsleder eller kampleder, og der udpeges en turneringskomite blandt de deltagende spillere. Turneringskomiteens afgørelser er inappellable.

§ 4 – Spillere

De deltagende spillere skal være medlemmer af enten DSS eller DSU, dette gælder dog ikke for udlændinge. Stævnearrangøren kan dispensere for potentielle nye medlemmer.

Der tillægges kr. 10,- til indskuddet for deltagere, der ikke er medlem af en Slesvigsk klub, DSS, Sydjysk HK, eller enkeltmedlem i kredsen. Dette gælder ved samtlige stævner.

§ 5 – Almindelige regler for det enkelte stævne

Turneringerne afvikles efter FIDEs regler for hurtigskak, således som disse er bekendtgjort i Skakhåndbogen eller Skakbladet. Der spilles så vidt muligt efter Monrad-systemet. Turneringerne spilles med start kl. 9.30, og så vidt muligt på lørdage.

§ 6 – Betænkningstid

Der spilles 7 runder med betænkningstiden 25 minutter pr. spiller pr. parti eller 20 minutter til hele partiet + 5 sekunder pr. træk fra træk 1.

§ 7 – Aflevering af resultatet

Vinderen (ved remis den spiller, der førte de hvide brikker) skal straks ved partiets afslutning meddele TL resultatet. Vundet parti giver 1 point, remis ½ point og tabt parti 0 point.

§ 8 – Ikke fuldførelse af den enkelte turnering

Alle-mod-alle grupper:
Hvis en spiller ikke har fuldført 50 % af sine partier, forbliver denne spillers score i turneringstabellen, men de points, der er opnået af eller imod spilleren, tælles ikke med i slutstillingen.
Hvis en spiller har fuldført mindst 50 % af sine partier forbliver spillerens score i turneringstabellen og tælles med i slutresultaterne. For de ikke spillede partier får spilleren 0 point og modstanderen 1 point.
Monrad-grupper:
Udtræder en spiller af turneringen, udgår vedkommende af rundelægningen. Spillerens score forbliver i turneringstabellen og tælles med i slutresultaterne. Spillere, som på grund af en udtrådt spiller er oversidder i en runde, tildeles 1 point.

§ 9

Udgået.

§ 10 – Gruppeinddeling

Klasseinddelingen er følgende:
Mesterklassen: spillere med rating på 1900 eller mere
1. klasse: spillere med rating 1700-1899
2. klasse: spillere med rating 1500-1699
3. klasse: spillere med rating 1300-1499
4. klasse: spillere med rating under 1300

Herudover en åben uratet skoleskakklasse for alle børn, hvis dette er muligt.

Flere klasser kan samles i samme Monrad-gruppe, men spillere fra samme klasse skal spille i samme gruppe.

Alle deltagere indplaceres i klasser efter ovenstående fordelingsnøgle, indplacering sker efter DSU-rating pr. 1/9 i aktuelle sæson.
Spillere som ikke figurerer på DSUs ratingliste pr. 1/9, indplaceres efter aktuelle ratingtal. Har spilleren ikke et ratingtal, deltager spilleren i 4. klasse.

Enhver spiller forbliver gennem hele sæsonen i samme klasse.

§ 11 – Grand Prix-points

Der afvikles årligt 7 GP-turneringer.
I den enkelte turnering tildeles følgende points for placering fra nummer 1 til 10 i ovennævnte klasser, uanset den faktiske gruppeinddeling: 17-13-10-8-7-6-5-4-3-2.
Efterfølgende placeringer tildeles 1 point. Ved ligestilling deles pointene, idet der altid rundes op til nærmeste hele tal (f. eks. ligestilling mellem 3 spillere på 2. pladsen: sum af GP-point er 13+10+8 = 31; 10.3 til hver spiller, der rundes op til 11).
Den samlede placering opgøres efter summen af points i sæsonen.
Dog tæller kun de 4 bedste resultater.
Ved ligestilling her findes placeringen som følger (i prioriteret rækkefølge):
1. Højeste GP-point score i det afsluttende stævne.
2. Højeste GP-point score, der ikke er medregnet i den første sum; ved fortsat ligestilling medregnes næsthøjeste score osv. indtil der er fundet en forskel (analog til sædvanlig korrektionsberegning).
3. Lodtrækning om udelelige præmier og medaljer, deling af pengepræmier.

§ 12 – Indskud

Ved sæsonstart fastsætter SGP-udvalget det beløb, der skal indbetales pr. deltager i de enkelte turneringer til den fælles præmiepulje.
Herudover fastsætter arrangøren af den enkelte turnering selv indskuddets størrelse.

Hovedkredsen kan bevillige et beløb, der også indgår i den samlede præmiepulje.
Administrationen af præmiepuljen varetages af en person udpeget af SGP-udvalget.

§ 13 – Præmier

Den enkelte turnering:
Præmiefordeling fastsættes af den arrangerende klub og skal offentliggøres ved stævnet efter 3. runde.
Den samlede serie:
Den samlede præmiepulje fordeles med lige store portioner til hver klasse, dog skal præmiepuljen i skoleskak kun være ca. halvdelen af de øvrige.
I hver klasse udbetales præmier til placeringerne 1, 2 og 3 (fordelingsnøgle 50 % – 30 % – 20 %).

Præmierne i den samlede serie er forbeholdt spillere fra Sydjysk HK.

§ 14 – Efter turneringen

Straks efter den enkelte turnerings afslutning sendes resultaterne, der bl.a. skal indeholde tildeling af Grand Prix-points, til SGP-webmaster i Sydjysk HK, som lægger materialet ud på hjemmesiden.

Regelsættet er udformet i maj 2006 af et udvalg nedsat af Sønderjydsk Skak.
Regelsættet er ændret i august måned 2008 af samme udvalg.
Regelsættet er ændret i maj 2009 af SGP-udvalget og igen i sept. 2009.
SGP-udvalget har ændret §4, §9, §10 og §11 i juli 2010.
Regelsættet er ændret i juli 2011 af SGP-udvalget.
Regelsættet er ændret i juni 2012 af SGP-udvalget.
Regelsættet er ændret i juni 2013 af SGP-udvalget.
Regelsættet kan ændres af SGP-udvalget.
Tak for gode ideer til Nordjysk Skak.

2 thoughts on “SGP Reglement