Generalforsamling 2003

Hovedkredsmødereferat 15-2-2003

Mødested: Rødekro kro

Deltagere:

I alt 22 personer med i alt 18 stemmer

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Formandens beretning. v/Frank Petersen (FP)
 3. Kassererens beretning. v/ Ove Christensen (OC)
 4. Fastsættelse af kontingent(til 4. Hk) og vedtagelse af budget for 2003.
 5. Indkomne forslag
 6. Valg
  • a: Valg af formand for 4. HK: Frank Petersen afgår. FU foreslår Hansjørgen Clausen.
  • b: Valg af nyt FU medlem FU-medlem. Søren Krabbenhødt, Vejen Skakforening, og Herman S. Petersen, Ribe Skakklub, opstiller.
  • c: Valg af suppleant til FU. Uwe Hansen, Aabenraa Skakklub stiller op.
  • d: Valg af kritiske revisorer. På valg er: Broder Petersen og Claus Mogensen, begge modtager genvalg.
  • e: Valg af revisorsuppleant. Gert Jøhnk som modtager genvalg.
 7. Holdturneringen v/ (KP)
 8. Pokalturneringen V/ KP og FAA
 9. Juniorskak i kredsen v/ Hansjørgen Clausen
 10. Sønderjydsk EMT
  • a: 2003 rapport fra Haderslev Skakklub
  • b: 2004 Gråsten Skakklub
  • c: 2005 arrangør søges
 11. Hjemmesiden og Hovedkredsbladet.
 12. Nordisk Mesterskab for Seniorer
 13. Eventuelt
1. Valg af ordstyrer

FP bød velkommen og nævnte bl. a. at Robin Petersen ville komme ca. kl 16 og demonstrere hvor vidt man var kommet med optimering af ”MonradMester”, foreslog derefter Niels Falsig til ordstyrer. Niels modtog valget. Niels oplæste derefter dags­ordnen og anmodede deltagerne om at præsentere sig med navn og klub, hvorefter han overgav ordet til Frank.

2. Formandens beretning. v/Frank

FP henviste til den offentliggjorte beretning, gennemgik den kort og havde derudover efterfølgende kommentarer.

FP viste ”Formandens vandrearkiv” frem, det var et A4 kassette system med foreløbig 20 15 kassetter. FP berettede at han var i gang med at lave en CD med avisartikler om de syd- og sønderjyske skakklubber, og opfordrede alle til at sende materiale desangående. For at få liv i de stagnerende klubber opfordrede han de passive klubber til at arrangere en åben turnering mindst hvert andet år.

Vi skal have en skribent til ”Jyske” . Kaj Elkjær Larsen var en oplagt mulighed for en sådan gratis skribent.

FP gjorde opmærksom på at forslag om kontingent ændring burde stilles skriftlig til FU, for at der kan laves konsekvensberegninger af forslaget inden det forelægges ”FORMANDSMØDET” til behandling.

FP mente at en PR mand og et elektronisk skakbræt måtte være et must. Han var af den opfattelse at vi ville have gode chancer ved at ansøge ”Tuborgfonden” om et elektronisk skakbræt.

Han gjorde opmærksom på at det nye ”Skakbladet” var et værdifuldt redskab i forbindelse med reklamefremstød og at frieksemplarer ville kunne rekvireres hos Bjørn Laursen.

Efter yderligere et par kommentarer blev beretningen enstemmig godkendt.

3. Kassererens beretning.

OC startede med en bombe, idet han meddelte sin afgang som kasserer for kredsen, men mente at det var en formildende omstændighed, at han havde varetaget hvervet i 40 år. Herefter redegjorde han detaljeret for regnskab og stillede det derefter til diskussion. Der var få kommentarer til regnskabet.

Regnskabet blev derefter enstemmigt godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent(til 4. Hk) og vedtagelse af budget for 2003.

FU foreslog uændret kontingent.

Forslaget blev vedtaget.

”Diskussionsoplæg til Budget 2003”, som var tilsendt alle formænd blev diskuteret, uden at det førte til ændringsforslag af oplægget.

Forslaget blev vedtaget.

5. Indkomne forslag

Niels Falsig førte os med fin hånd gennem de mange forslag der greb ind i hinanden.

5.1. Mesterrækkekampe søndage eller hverdage.

KP gjorde opmærksom på at de nugældende regler gav mulighed for at klubberne kunne aftale at spille på hjemmeholdets klubaften, men advarede mod ændring, da 5 timers spilletid en hverdagsaften ville kunne afholde nogle spillere fra at tilmelde sig rækken.

Afstemningen viste flertal for at beholde gældende regler, dvs. ingen mesterrækkekampe på hverdage.

5.2. M-rækken ændres fra 8 mand til 5 mandshold

VL, ubetinget 8-mandshold og fri tilmelding i rækken, da der ikke er mange klubber der er interesseret i at spille i Divisionen.

JN, plæderede også for 8 mandshold og mente at 5 mandshold ville straffe de store klubber.

OC og KP gjorde opmærksom på at der blot kunne tilmeldes flere hold i mesterrækken.

Uwe mente at 5 mandshold ville betyde flere aktive mesterspillere.

Afstemningen gav 10 stemmer for 5 mandshold

5 stemmer imod, og 3 undlod at stemme.

5.3. Mesterrækken deles i en syd- og en nordgruppe.

Afstemningen gav 13 stemmer for 1 samlet gruppe

3 imod og 2 undlod at stemme.

5.4 Nr. 1 og 2 i mestergruppen spiller oprykningskamp med 8 mand på holdet.

Afstemningen gav 14 stemmer for.

5.5 A-, B- og C-rækkernes spilletid ændres til 2 timer pr spiller altså 4 timer til hele partiet.

Afstemningen gav 11 stemmer for og 6 imod.

Enighed om at anden person kan fungere som kampleder.

6. Valg

a: Valg af Formand: Frank afgår.

FU foreslår Hansjørgen Clausen, som blev enstemmig valgt uden modkandidat.

b: Valg af 2 FU medlemmer

FU foreslår vor suppleant Søren Krabbenhøft

JN foreslår Herman Petersen Ribe Skakklub

Begge blev enstemmig valgt

c: Valg af suppleant til FU

Uwe Hansen Aabenraa blev foreslået og enstemmig valgt.

d: Revisor Claus Mogensen og Broder Petersen genvalgt.

e: Revisorsuppleant Gert Jøhnk genvalgt

7. Holdturneringen

KP gav et resume over den forløbne del af turneringen

OC og NF fandt det direkte skadeligt at ”chaufføren” kunne spille med mod de ofte meget unge D-række spillere, OC mente ikke at det burde være et problem med plads i bilerne, da der i de fleste tilfælde ville være en forælder der gerne tog en tørn som chauffør.

8. Pokalturneringen V/ KP og FAA

FAA fortalte kort om den kommende turnering og beklagede det lave deltagerantal ved sidste års turnering, der i virkeligheden blev reddet fra fiasko af de 6 D-række hold. I år er der ingen problemer, da vi har 34 hold i holdturneringen og det må jo være minimum ved pokalturneringen, hvor holdstørrelsen jo kun er 4 mand. Yderligere kan man spore en øget interesse for hurtigskakturneringer, så jeg er meget optimistisk indstillet med hensyn til antallet af deltagende hold. FAA delte invitation til pokalturneringen ud.

9. Juniorskak v/ Hansjørgen Clausen

HjC gav en fyldig beretning over de tiltag der var sket i løbet af året.

OC: ”Vi skal animere vore stærke spillere til at deltage i ”Junior Hold-DM”

JN: ” Vi skal have løst alkoholproblemet ved Junior Hold-DM”

HjC kunne oplyse at der blev arbejdet med begge problemer.

10. Sønderjydsk EMT

a: 2003 rapport fra Haderslev Skakklub

b: 2004 Gråsten Skakklub

c: 2005 arrangør søges

a: 2003 rapport fra Haderslev Skakklub

CM oplyste at turneringen blev afviklet planmæssig.

b: 2004 Gråsten Skakklub

HjC oplyste at planlægningen var godt i gang, datoerne er fastlagt til

d.18-1, 8-2, 22-3 og d.28-3-2004, hvor vi håber at kunne afslutte stævnet med en stævnefest.

OC gjorde opmærksom på at der var problematisk at arrangere en sådan.

Vagn mente at der skulle gøres noget mere for at få ”Veteranklassen til at fungere, det er for meget at de skal spille 2 partier på 1 dag.

c: 2005 arrangør søges

Broder tilbød at tage stævnet og da ingen andre viste interesse fik Skakklubben Alssund stævnet overdraget.

11. Hjemmesiden og Hovedkredsbladet.

FP konstaterede at Jesper Jensen desværre ikke var mødt og at det derfor ikke var muligt at få hans kommentarer, men at der helt klart var problemer der bør løses.

Der blev rejst kritik af kalenderen, som mange mente var for besværlig at arbejde med.

FP fortalte at det var en mere eller mindre tilfældig gratis kalender, som Jesper havde fundet på nettet og gik ud fra at når der nu blev rejst kritik var det nok ikke et større problem at få et andet kalendersystem.

OC gjorde opmærksom på at Helge stadig efterlyser stof til Hovedkredsblsdet.

12. Senior NM 2003

FP fremlagde de aktuelle oplysninger fra det nedsatte udvalg der foruden Frank består af Ove, Frede. Broder Petersen, Michael Nielsen samt specialist i NM senior Henning Jacobsen fra Augustenborg.

13. Eventuelt

Årets Iniativpris tildeles Oversø Frørup for en ukuelig indsats for klubbens beståen og for deres gejst mht. ”Oversø Frørup Open”, turneringen var annonceret til dette forår men måtte desværre aflyses, vi håber meget at det må lykkes i 2004.

Årets Hæderstegn tildeles Frede fra Vojens Skakklub for en rimelig indsats i skakkens tjeneste.

Herefter præsenterede Robin Petersen den nye Windows-version af Monradmester. Programmet vil være færdigt omkring sommeren 2003, og være gratis tilgængeligt.

Mødet varede fra kl.13.00 til kl.16.30. Undervejs blev der serveret kaffe, øl og vand og franskbrød med ost og pålæg.

Næste hovedkredsmøde d.9.02.2004

Referent: Frede A. Andersen, sekretær for Sønderjydsk Skak