Generalforsamling 2015

Mødested: Vojens Skakklub.

Deltagere:

Bov Skakklub.- Svend Erik Kramer (SEK)
Dansk Skakklub Oversø-Frørup. – fravær uden afbud
Gråsten Skakklub.- Se FU
Haderslev Skakklub.- Gert Jöhnk (GJ)
Hejls Skakklub -fravær uden Afbud
Løgumkloster Skakklub.- Vagn Lauritzen(VL)
Ribe Skakklub.- Se FU
Skakklubben Alssund. – Broder Petersen(BP), Karsten Fyhn(KF)
Tønder Skakklub- Se FU
Vamdrup Skakklub.- Hans Christian Baagøe (HCB)
Vejen Skakforening – Se FU
Vojens Skakklub.- Karl Posselt (KP)  
FU:              Kai Bjørnskov. Haderslev (KB)
                    Hansjørgen Clausen, Gråsten (HJC)
                 Peder Pharsen, Ribe (PP)
                 Søren Krabbenhøft, Vejen (SK)
                 Jens Carl Pedersen, Tønder (JCP)

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning. (Foreløbig udgave vedlagt)
 3. Kassererens beretning, aflæggelse af regnskab og budgetoplæg. (Vedlagt)
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Indkomne forslag Ingen forslag
 6. Valg
  • a: Valg af FU medlemmer: Søren Krabbenhøft modtager genvalg. Kai Bjørnskov modtager ikke genvalg.
  • b: Valg af suppleant til FU. Susan Clausen modtager ikke genvalg
  • c: Valg af kritisk revisorer. Gert Jöhnk modtager genvalg
  • d: Valg af revisorsuppleant. Svend Erik Kramer modtager ikke genvalg
 7. Sønderjysk Enkeltmands Turnering. Kalenderen: 2015 Vojens – 2016?? Ansøgning om støtte til SEMT 2015 er modtaget fra Vojens Skakklub. (Behandlet i FU)
 8. Holdturneringen (Svend Erik Kramer)
 9. Pokalturneringen 2014 (Niels Falsig)
 10. SGP(Svend Erik Kramer)
 11. Initiativprisen.
 12. Hæderstegn
 13. Ungdomsaktiviteter (Hansjørgen Clausen)
 14. Andre aktiviteter
 15. Nyt fra HB (Kai Bjørnskov)
 16. Skoleskak – redegørelse ved Kredsformanden
 17. Oplæg til fusion med 5. Hovedkreds (Oplæg vil forhåbentlig foreligge)
 18. Næste Generalforsamling (20. februar i ??)
 19. Eventuelt

Referat:

 1. Valg af dirigent.
  Formanden (KCB) foreslog Vagn Lauritzen (VL) som dirigent, der lidt uforberedt tog imod valget.
  Vagn takkede for valget og satsede på at alle frister var overholdt hvorfor Generalforsamlingen kunne gå i gang.
 2. Formandens beretning. (Foreløbig udgave vedlagt)
  Den har været udsendt til klubformænd, læs dette for den fulde tekst. Et par temaer fra beretningen var: Kaosset omkring Holdturneringen SGP´s succes Har SEMT overlevet sig selv Hjemmeside koks
  SEK:
  Alssunds 2.plads i pokalskak i Odense er faldet ud. Er det hjemmesiden og dermed Peders skyld? KF: Slotsturneringen blev en trekantsturnering, da Bov spurgtes og gerne ville. Murtuzov vandt. Formandens beretning enstemmigt godkendt, med tilføjelsen om Alssunds 2.plads i Pokalskakfinalen
 3. Kassererens beretning, aflæggelse af regnskab og budgetoplæg. (Vedlagt)
  Kassereren fremlagde regnskabet, med omhyggelige noteforklaringer. Årets overskud blev på 21.698,82. Resultatet skyldes at Aabenraa har overført deres formue på 10.490,62 og der var overskud på holdturneringen på grund af manglende topscorere. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
  KP:
  Med hensyn til donationen fra Aabenraa, er der nogen præmisser for, at en ny klub skal have pengene? KCB: Nej, det er der ikke, vi har fået pengene. BP fortæller om hvordan han forvalter klubbens penge herunder renteprocenter. JCP: Jeg har via My Banker undersøgt Banco Santander, der arbejder med Enskilda i Sverige, så dine nævnte procentsatser er ikke for nyligt. KCB: Det er tidligere besluttet at punktet investering er uddebatteret. Kassereren gennemgik så budgettet for kommende sæson med et stipuleret 3500,-i overskud. Dette blev så enstemmigt vedtaget.
 4. Fastsættelse af kontingent.
  JCP: FU stiller forslag om at holde kontingentet uændret.
  Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
 5. Indkomne forslag
  Ingen forslag
 6. Valg
  • a: Valg af FU medlemmer: Søren Krabbenhøft modtager genvalg. Kai Bjørnskov modtager ikke genvalg.
  • b: Valg af suppleant til FU. Susan Clausen modtager ikke genvalg
  • c: Valg af kritisk revisorer. Gert Jöhnk modtager genvalg
  • d: Valg af revisorsuppleant. Svend Erik Kramer modtager ikke genvalg

  Søren Krabbenhøft blev genvalgt uden modkandidat. Da Kai Bjørnskov ikke genopstillede skulle der findes en ny. FU pegede så på Karl Posselt der modtog valget. FU pegede på Kim Czepluch som Suppleant til FU, valgt in absentia Der var også genvalg til: Gert Jöhnk som Revisor Endeligt skulle der findes en afløser for Svend Erik Kramer som Revisorsuppleant. FU pegede på Vagn Lauritzen som modtog valget.

 7. Sønderjysk Enkeltmands Turnering. Kalenderen: 2015 Vojens – 2016?? Ansøgning om støtte til SEMT 2015 er modtaget fra Vojens Skakklub. (Behandlet i FU)
  KP: Vojens SEMT bliver over 6 mandage fra 27. april og sidste runde lørdag d.13juni. To timer til hele partiet, men der bliver ikke live-brætter, men vi vil lægge partier ud og søge at få en online bulletin. Vi var 31 i 2011, og vi håber at nå derop igen. Jeg beklager at der er lidt overlap med Løgumkloster, men jeg lover at spille der. KCB: Kutymen er at FU stiller med 2000,- gennem de seneste år. VL: DSU´s turneringssystem kan bruges og er nemt at gå til PP: Det dur ikke til dobbeltrunder. KP: SGP bruger det, og det virker efterhånden godt. KCB: Det er ikke sikkert at der kommer en 2016 udgave på grund af fusionen, men 5. HK har ikke en Hoved- kredsturnering. KP: Horsens ville nok kvie sig ved at skulle spille i Sønderborg, så geografien kommer til at spille ind, hvis et kredsmesterskab ville mage det. GJ: Haderslev tager 2016, men fusionen spiller nok ind på formen.
 8. Holdturneringen (Svend Erik Kramer)
  SEK: Træls med alle de startproblemer vi havde. Klubberne har været meget dygtige til at melde ind og så en tak til Vojens for at huse de første to runder på deres hjemmeside. 38 hold i tre rækker har spillet, næsten lige mange fra de to Hovedkredse. Der har været meget få problemer, medstendels styrkelisteproblemer i 5. HK. Det er lidt af et luksusproblem med to HTL, så det er min grund til at stoppe og min modpart i 5.HK vil gerne selv. Hvis vi ikke får flyttet Skakligaens datoer, så lukker Bov. Vi har mange dansksindede fra Flensborg, der også spiller i tyske sekundarækker, så vi kan ende med ikke at kunne stille hold. (Se punkt 15 for yderligere information) KCB: Vi har dog et lille vindue, Kramer vil gerne hjælpe til, indtil fusionen. SEK: Det vil jeg da gerne. VL: Du har lavet et kæmpe stykke arbejde, tak for det. Således bliver Svend Erik Kramer interim-HTL (Red.)
 9. Pokalturneringen 2014 (Niels Falsig)
  JCP: Kai har sagt at jeg må holde for når Niels ikke er her. Niels er lidt tvær på grund af at for få deltagere. Den mindste pokal forsvandt under seneste stævne. Alssund havde et hold og Bov to hold med. Det ved jeg fordi jeg har med spisebilletterne at gøre, og det er så hvad jeg ved. SEK: Det er næsten rigtigt, det er 9.maj i Tønder og der var 10 hold sidste år. Bov vandt alle tre pokaler, men tabte til Alssund på Fyn.
  Pokalskak Tønder lørdag 9.maj 09.30.
 10. SGP (Svend Erik Kramer)
  SEK: Deltagerantallet har været 320, over 5 stævner. Gennemsnitsantallet spillere er steget fra sidste års 56 del- tagere til foreløbigt 64 i år. Det er rigtigt godt til juniorer, og mine 8 år i SGP-regi har ikke været ren idealisme, det har været stort for Bov. KCB: Du skal roses, da SGP har kørt upåklageligt. PP: Arrangører næste år, da vi gerne vil byde ind som turneringsarrangør. SEK: Man skal kontakte Preben Sørensen KCB: FUs tanker har ikke båret frugt, vi har ikke fundet en afløser til SGP-udvalget SEK: Arbejdet er tredelt; Preben laver turneringsplanlægning, Kasper står for EDB og jeg står for indbetalinger og præmier. Det nye FU kan jo udpege en. KP: Er der en hjemme i klubben? Led og find en der kunne lære lidt organisation.
 11. Initiativprisen.
  FU har indstillet Ribe Skakklub for deres aktivitetsniveau på trods af kommunal modgang og placering i et industri- kvarter i byens udkant. PP: Jeg er overrasket, men vi har lige så mange børn som resten af Hovedkredsen. SEK: Det er et godt valg.
 12. Hæderstegn
  FU pegede på Gert Jöhnk, der siden sin start som skoleskakspiller har været klubbens problemløser og almene blæk- sprutte og en utrættelig Revisor for FU
 13. Ungdomsaktiviteter (Hansjørgen Clausen)
  HJC: Der er kommet en lille stigning i antallet af unge. SGP giver de unge en masse skak, nu da Hold-DM endeligt er afgået ved døden
 14. Andre aktiviteter
  Intet til punktet
 15. Nyt fra HB (Kai Bjørnskov)
  Se samme punkt i referat fra FU-mødet før Generalforsamlingen (red.) KCB: DSU ønsker at adskille skakligaen fra alle andre rækker, for at give så mange mulighed for at se skak online fra Ligaen. Man er så ligeglad med den situation de bringer Bov i. Bov´s spillere spiller i lavere tyske rækker; de er sydslesvigere og i overensstemmelse med DSU´s love. De vil dog nok se at få løst problemet, hvis Bov vil søge om ændrede datoer. Det er dog ikke en tilfredsstillende situation. JCP: Vil man give Bov en dispensation? KCB: Nej, men tilgodese når ansøgning læses. SEK: Der er tre overlap. I Tyskland spiller alle om søndagen. Det ville være nemmere hvis man gik tilbage de tyske datoer, når man afviklede Liga- og Divisionskampe KCB: Det er meget kritisk at man gør disse tiltag for at flere kan se online fra Xtraconligaen GJ: Det er lidt af skråplan, det er jo hverken OL eller VM.
 16. Skoleskak – redegørelse ved Kredsformanden
  KCB: Succes er godt, naboens afmagt bedre. Der er nu 425 skoler med, men kun ca. 30 skoleskak classic, dvs. på klubniveau, resten er skaklærere, der ikke nødvendigvis står i klub. DUF´s kæphest demokrati giver DSS problemer med at få fat i en lille halv million. DSS´s organisation er ikke i orden, så vedtægterne må laves om. Det er kritisk at DSS ikke har en medlemsliste KP: Skak ses som middel, ikke mål (herefter fremlagde Karl sin version af problematikken mellem DUF og DSS.)(Red.) JCP: I tønder får vi 2 x 1 time, men fungerer mest som skraldespand. Vi havde en dygtig pige som ville det, men opgav på grund af formen. PP: Vi får hele tiden nye tider og lokaler, intet er fastlagt, hvilket ikke særligt fikst. Her kom Peder med sit Smiley system, for at styre hvalpene, der ellers var lidt for urolige. PP: Det er en god ting, men kræver rigtige ildsjæle KCB: Det er nemt nok når det er gratis, men hvad sker der med den nye skolereform
 17. Oplæg til fusion med 5. Hovedkreds (Oplæg vil forhåbentlig foreligge)
  Kai har korresponderet med Christian Dahl i 5.HK og fremkom med en liste over forskelligheder i vedtægterne for de to Hovedkredse. Her kan nævnes: Alle er på valg hver år i 5.HK hvor vi i 4.HK er hver andet år. Alle vælges på Generalforsamlingen i 5.HK, hvor vi i 4.HK konstituerer os under eller efter Vores Generalforsamling. Suppleanter bruges ikke i 5.HK, hvor vi altid har vores med i 4.HK Skal der være Hæderstegn og Initiativpris i begge Hovedkredse? Får den fælles formand 2 stemmer i HB? KCB: Disse ting er teknikaliteter og kan nemt løses. Køreplanen er at der afholdes to ekstraordinære Generalforsamlinger og umiddelbart derefter en stiftende Generalforsamling, engang i forsommeren. JCP: Når udvalget er færdige med arbejdet kan man jo lodde stemningen i FU. GJ: Spørgsmålet er mere rettet mod DSU, kan de nå at svare. KCB: Dette skal være en bølgebryder. DSU vil gerne have antallet af Hovedkredse ned til 4. Desuden samarbejder vi allerede med SGP og Holdskak så skridtet er ikke så stort. SEK: Vi bliver færre og færre i vores Hovedkreds, så det er en god ide. JK: Skal vi, ja vi er 203 tilbage, og 5.HK er i samme situation med klubber der lukker. Så vi skal gribe fast inden de finder på noget andet og DSU kan hjælpe os med at vise os vejen, men vi skal gå ind i det med åbne øjne. VL: Oplægget er mere 2 Hovedkredse med fælles ledelse. Det er ikke nok, man kan godt arbejde videre, dette er kun planer om mere samarbejde.
  Her gerådede Vagn og Svend Erik ud i en disput om antallet af stemmer til formanden i HB. KCB: Jeg tilbyder at færdiggøre arbejdet i udvalget, vi skal slås for to pladser. PP: Vi bliver den største Hovedkreds …. arealmæssigt
 18. Næste Generalforsamling (20. februar i ??)
  Det bliver muligvis 20. februar 2016 i Haderslev
 19. Eventuelt
  KCB: Jeg har en gave med fra DSU til udlevering. Magnus Carlsen i Andeby-udgave SK: Ros til Kai for hans store arbejde.
  Forsamlingen klappede.
  SEK:
  På sigt falder rating væk, så der kun er ELO tilbage, dette er allerede sket i to nordiske forbund. VL: Det er DSU der betaler ELO-afgiften.

Ordstyreren afsluttede Generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
FU konstituerede sig herefter og ser herefter således ud:

Formand: Karl Posselt

Kontingentansvarlig: Jens Carl Pedersen

Hjemmesidespecialist: Peder Pharsen

Juniorleder:                 Hansjørgen Clausen

Sekretær: Søren Krabbenhøft

Associeret FU:

Kartoteksfører:          Jacob Buris Andersen