Generalforsamling 2016

Referat fra Generalforsamling i Sydjysk Hovedkreds den 20-02-2016 i Vejen
Følgende klubber var repræsenteret:
Bov Skakklub – Esbjerg Skakforening – Fredericia Skakforening – Grindsted Skakklub – Haderslev Skakklub – Horsens Skakforening – Korning Skakklub – Løgumkloster Skakklub – Ribe Skakklub –  Skakklubben Alssund – Skakklubben Centrum – Skakklubben Evans – Skakklubben Springeren – Tønder Skakklub – Varde Skakklub – Vejen Skakforening – Vojens Skakklub.

 1. Valg af dirigent
  Referat:
  Peter Roesen blev valgt uden modkandidat. Han kunne konstatere at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet, både pr. mail og på hjemmesiden, så Generalforsamlingen var lovlig.
 2. Formandens beretning
  Referat:
  Før aflæggelse af beretningen holdt forsamlingen et øjebliks stilhed til minde om de medlemmer, der er døde i årets løb.

  Formandens beretning blev betragtet som fyldestgørende. Der var ingen kommentarer til den, og den blev godkendt uden afstemning.Under formandsberetningen blev det meddelt, at Hovedkredsbestyrelsen i år har indstillet Hugo Madsen (Korning Skakklub) til Dansk Skak Unions Hæderstegn, mens Tønder Skakklub er indstillet til Initiativpræmien. Den officielle uddeling sker i forbindelse med DSUs delegeretmøde i Påsken, og begrundelserne offentliggøres i Skakbladet.
  Modtagerne blev ønsket til lykke og begavet med et par flasker fra Hovedkredsen.

  Formandens beretning offentliggøres sammen med referatet.
  Formandsberetning 2016 kan læses her

 3. Kassererens beretning
  Referat:
  Regnskabet var i henhold til vedtægterne udsendt til klubberne på forhånd. Efterfølgende – og inden generalforsamlingen – var det underskrevet af revisorerne uden bemærkninger.

  Som følge af Hovedkredsfusionen var det et halvårsregnskab. Praksis for regnskabsaflæggelse (detaljeringsgrad) har været forskellig i de tidligere Hovedkredse, og efter en drøftelse blev det aftalt, at kassereren næste år inddrager revisorerne på et tidligere tidspunkt for at sikre god tid til at besvare spørgsmål og skaffe dokumentation og på den måde forbedre revisorernes arbejdsvilkår.
  Regnskabet blev derefter godkendt.

 4. Budgetoplæg
  Referat:
  Kassereren fremlagde et budgetforslag for 2016. Der var spørgsmål til posten Hovedkredsmøder. Bestyrelsen bad om forståelse for, at budgetteringsgrundlaget er usikkert så kort tid efter fusionen. Når vi har haft et normalt driftsår i den nye Hovedkreds, vil der kunne budgetteres med større sikkerhed. Budgettet blev godkendt.
 5. Fastsættelse af kontingent
  Referat:
  Også kontingentmæssigt ønskede bestyrelsen et normalt driftsår med uændret kontingent for at få et bedre overblik, inden kontingentniveauet evt. ændres sammenholdt med Hovedkredsens kapital og aktiviteter.
  Det blev oplyst, at DSU på Delegeretmødet vil foreslå en kontingentstigning med virkning pr. 01-07-2016. Bliver stigningen vedtaget, opkræves den hos klubberne og videresendes til DSU, hvorimod der ikke vil ske ændringer i kontingentet til Hovedkredsen.
 6. Holdturneringen
  Referat:
  Holdturneringsleder Christian Dahl roste DSU for udviklingen af it-systemet til administration af holdturneringen. Han fortalte desuden om de små komplikationer, der har været undervejs i turneringen og om, hvordan han havde håndteret dem. Ikke rigoristisk i.f.t. reglementets straffebestemmelser, men ud fra et ønske om at få afviklet kampene og spillet skak på en sportslig god måde. Holdturneringen er ikke færdigspillet endnu, så der var ingen præmier at uddele, men stillingerne blev gennemgået.
  Der var stor ros for turneringslederens håndtering af problemerne og turneringen i almindelighed.

  Christian redegjorde for de principper, han har brugt til at planlægge holdturneringen. Hensynet til ligelig fordeling af ude- og hjemmekampe, tilstræbt sammenfald mellem hjemmekampe for klubber med både Mesterrække- og divisionshold (af hensyn til lokaler og ”stemning”), samlede gruppeafslutningsstævner samt afstandskilometerhensynet. Også denne afbalancering af de forskellige hensyn var der tilfredshed med.

  Fra Fredericia blev det nævnt som en ulempe/konsekvens ved km-hensynet, at der er en lille håndfuld hold/klubber, der aldrig har været i Fredericia. Set fra et turneringsledersynspunkt vil planlægningen bliver yderligere kompliceret, hvis ude-hjemme-fordelingen skal ses over flere år, men det er en mulighed.

  På spørgsmål om praksis, hvis arrangøren af et afslutningsstævne ikke har materiel nok: I så fald sørger arrangøren for at låne tilstrækkeligt materiel – f.eks. fra klubber, der i henhold til turneringsplanen er ”hjemmehold” i sidste runde.

  Sidst under dette punkt var der lodtrækning om hjemmebane i A-række-finalen.  Det blev Bov, der skal spille hjemme mod Springeren.

 7. Pokalturneringen
  Referat:
  Formanden samlede foreløbige tilmeldinger fra de klubber, der forventer at deltage i Pokalskak for hold, der vil blive søgt afviklet i Hovedkredsen søndag den 3. april.
  Det er endnu i år nærskak-ratingen der gælder, og der er 2 hold fra henholdsvis elite – og bredderækken, der går videre til finalestævnet i Svendborg i Pinsen. I junior- og i seniorrækken er der fri tilmelding til finalen.
 8. Ungdomsaktiviteter
  Referat:
  Ungdomskoordinator Claus Marcussen fortalte om Lene Wuls initiativ (http://sydjysk-hk.dk/2016/02/20/nyt-traeningstilbud-til-aktive-og-nye-juniorspillere/), som HK-bestyrelsen har besluttet at støtte økonomisk.
  Claus vil også skaffe et overblik over skoler, hvor der er skak på programmet for at sikre, at klubber i skolernes nærområde får information og mulighed for at gå ind i et lokalt samarbejde. Resultatet af Claus´ undersøgelse vil blive udsendt til klubberne.
 9. Andre aktiviteter for året
  Referat:
  Formand for SGP-udvalget Preben Sørensen orienterede om SGP-seriens økonomi, deltagerantal og foreløbige stilling i det samlede regnskab over Grand Prix-points.
  Tilslutningen har desværre været betydeligt mindre i de første 6 stævner end tidligere år. Det gælder også blandt begynderspillerne, hvor der ikke altid har kunnet oprettes en fuldtallig skoleskakgruppe.

  Preben har været ret alene om SGP-koordineringen i denne sæson, og der blev efterlyst mindst  ét yderligere medlem til SGP-udvalget.
  Diskussionen omhandlede hurtigskak-rating, gruppefastholdelse, præmiehajer og markedsføring.

 10. Indkomne forslag
  Referat:
  Tønder Skakklub forslog, at fællesafslutningen i grupper med kun 4 hold fjernes. Diskussionen var både for og imod. Undervejs blev forslaget indskrænket til kun at handle om B-rækken.
  For: 16
  Imod: 14
  Dermed blev forslaget godkendt.

  Hovedkredsbestyrelsen foreslog, at næste års Generalforsamling afholdes lørdag den 25. marts 2017. Tidspunktet er valgt, idet alle holdkampe både i divisionsturnering og Hovedkredsturnering da vil være afsluttet, og generalforsamlingen vil derfor være en passende lejlighed til uddeling af præmier. Forslaget blev godkendt.

 11. Valg.
  Hovedkredsens bestyrelse vælges for 1 år ad gangen. Der vælges formand, kasserer og 3
  bestyrelsesmedlemmer. Desuden vælges hvert år en bestyrelsessuppleant, 2 revisorer og en revisorsuppleant.
  Referat:
  Såre simpelt; alle fik genvalg, så:

  Formand: Karl Posselt, Vojens
  Kasserer: Bjarne M. Rasmussen, Varde
  Bestyrelsesmedlemmer: Christian Dahl (Evans), Claus Marcussen (Fredericia) og Søren Krabbenhøft (Vejen)
  Suppleant: Lars Wisler, Grindsted
  Revisorer: Jens Carl Pedersen, Tønder og Gert Jöhnk, Haderslev
  Revisorsuppleant: Vagn Lauritzen, Løgumkloster

 12. Eventuelt.
  Referat:
  Der var ønske om, at der blev linket til Skaksalg fra vores hjemmeside.
  Claus Marcussen oplyste, at der arbejdes på en fælles løsning på dette, så der altid kommer til at ligge opdaterede links til Skaksalget på Hovedkredsenes hjemmesider.

Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet og gav ordet til formanden.
Formanden takkede dirigenten og til sidst blev der udbragt et trefoldigt leve for vores Hovedkreds.

Ref.: Søren Krabbenhøft
Sign.: Peter Roesen, dirigent

Addendum 1: Efter Generalforsamlingen indtrådte Lars Wisler, Grindsted i SGP-udvalget.
Addendum 2: Efter Generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig på samme måde som i 2015. D.v.s. med Søren Krabbenhøft som sekretær, med Christian Dahl som holdturneringsleder, og med Claus Marcussen som ungdomskoordinator og webmaster.