Generalforsamling 2007

Generalforsamlingsreferatreferat 24.2.2007
Mødested: Røde Kro, Rødekro

Deltagere:

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning.
 3. Drøftelse og godkendelse af Formandens beretning
 4. Kassererens beretning.
 5. Drøftelse og godkendelse af regnskab og budget
 6. Hæderstegn mm.
 7. Sønderjysk Enkeltmands Turnering
 8. Holdturneringen
 9. Pokalturneringen 2007
 10. Ungdomsaktiviteter
 11. Andre Aktiviteter for Året
 12. Indkomne forslag
  • FU: SEMT og D-rækken
  • Morten Jessen, Vojens: D-rækken
  • Jørgen Nielsen: Turneringsledersoftwareindkøb
 13. Fastsættelse af kontingent
 14. Valg
  • a: Formand for 4. HK: Hansjørgen Clausen modtager genvalg.
  • b: Valg af FU medlem. Søren Krabbenhøft modtager genvalg.
  • c: Valg af kritisk revisor. På valg er: Broder Petersen modtager ikke genvalg.
  • d: Valg af suppleant til FU. Jens Karl Petersen modtager ikke genvalg.
  • e: Valg af revisorsuppleant. Gert Jøhnk modtager genvalg.
 15. Eventuelt
1. Valg af dirigent

Formanden (HJC) bød velkommen, og foreslog Niels Falsig som dirigent; der frabad sig ansvaret og i stedet pegede på
Vagn Lauritsen, der modtog valget.

2. Formandens beretning.

Da Formandens Beretning har været offentliggjort på 4. HK´s hjemmeside og udsendt til klubformænd, et stykke tid,
blev den ikke gennemgået, men suppleret med:
Formanden har været til HB-møde i Nyborg 21/1. Her blev DM fastlagt: Landsholdsklassen (2300+) skal have
imellem 24 og 128 deltagere for at kunne afvikles; som en schweitzer i øvrigt.
Skakserver-arbejdet er i fuld gang, og det forventes at en demo-model i påsken. Den egentlige opstart bliver engang i
efteråret. HB havde indbudt skoleskakrepræsentanter til møde for at se på samarbejdsmuligheder.
DSU har ikke bebudet kontingentstigning.
Det er på klubniveau at synliggørelsen af skak skal ske, men der er et godt ungdomsarbejde i gang i hovedkredsen.

3. Godkendelse af Formandens beretning

(NF): Niels benyttede punktet til at rejse kritik af FU. SGP-udvalget kommunikerede på email, lagde alt på
hjemmesiden, og fik kommentarer fra alle, det fungerede fint, det gør kommunikationen mellem FU og skakspillerne
ikke i så høj grad. Affæren med Fredes bemærkning information, affødte en heftig diskussion på 4 HK´s debatforum,
hvor FU glimrede med deres fravær. FU korreksede ikke Frede. Af øvrige fejl var placeringen af SEMT, og generelt
mangler FU overblik, engagement og ansvar.
FA: Frede replicerede, at han ikke har noget at udsætte på SGP-udvalget eller Svend Erik Kramer. Desuden er det
underligt at kritikken ydermere falder over på formanden. SEMT-placeringen blev nøje planlagt. Den i referatet
fremkomne bemærkning skulle ikke have været ført til protokols, da det var en intern sag.
ELP: Amtsmesterskabet i skoleskak faldt sammen med en SGP-runde. Problemet her var at Erik´s medarrangør går
bort og efterlader Erik med hele ansvaret, og var i skyndingen ikke opmærksom på SGP, hvilket var dybt beklageligt,
men da det blev opdaget, var det for sent, så der var ikke andet at gøre end at gennemføre.
Alle klubber skulle være pisket til at lægge alle deres aktiviteter ind på kalenderen på vores hjemmeside.
JN: Manglende dementi, der skete ikke en rettelse.
4 HK skal have noget computerprogram til TL
SEK: Jeg har ikke fået dementi før nu!
Med hensyn til Hovedkredsturneringen kan ratingen ikke komme hurtigt nok
ELP: Jeg ved at Kramer stiller op til formand, men lad os nu kalde en skovl foren skovl. Jeg har hørt ordet splittelse vi
skal ikke hen hvor vi ikke kan se hinanden i øjnene; vi er her for spillets skyld.
SEK: Ikke uenig. Jeg stiller op, fordi jeg er blevet bedt om det, og fordi FU trænger til en saltvandsindsprøjtning.
VL: Vi nåede vist længere rundt end kritik af formandens beretning, men lad mig runde af med at konstatere det er
svært at planlægge både SEMT og SGP
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt

4. Kassererens beretning.

Kassereren (FA) forklarede at underskuddets størrelse, beroede på nogle uforudsete udgifter. Egenkapitalen udgør
54119,-. Der er tilgodehavender på 11220,- i kontingent så kassereren opfordrede forsamlingen at gå hjem til klubbens
kasserer og få styr på medlemmerne, og få gjort rent bord inden hvert årsskifte.
I øvrigt har det været så svært at få revisorerne samlede, at regnskabet først for 10 minutter siden er blevet godkendt!

5. Drøftelse og godkendelse af regnskab og budget

JKP: Frede´s system virker meget tungt. Efter min bedste overbevisning mangler der 4000 i medlemskontingent. I
Tønder fik vi for lille en afregning, som blev tilrettet til det rigtige antal medlemmer, så en opfordring til alle: ”Gå
hjem til jeres kasserere og få afstemt medlemsantallet”
FA: Det er ind- og udmeldinger der er problemet. DSU`s system er meget trægt, medlemmer forsvinder ikke så hurtigt
i DSU, og regningen for tidligere medlemmer er der kun et sted at sende hen, og det er til klubberne.
CM: Selvfølgelig er det rigtigt at kontingent og medlemmer bør stemme, udover at der er restancer og
æresmedlemmer. Frede´s problem er også at klubberne ikke betaler rettidigt og på beløbet.
FA: Budgettet udviser underskud på 7000,- for pokalskak, dette skyldes at der er indregnet Buffet på Nyborg Strand
for vinderne af Pokalskak i Tønder.
SEK: Hvor er de 3000,- til SGP?
FA: De kommer først i regnskabet i 2007
RM: Det jeg ikke forstår er, at vi har 54.000,- i kassen men ikke nogle rentepenge, især ikke når man ved at
indlånsrenterne er ganske høje i Danmark for tiden.
FA: Underskuddet kommer også af gebyrer og vekselpenge fra de sydslesviske klubber.
NF: Det er en god ide med at sætte pengene i banken, men det er også nyt med de 4 %
FA: Vi er ikke en investeringforening, men det er da ikke umuligt.
Der var nogen diskussion omkring et eventuel beløbsramme, og om hvor store reserver der skulle være til rådighed til
uforudsete udgifter, og diskussionen afrundedes af:
FA: Vi skal passe på med ikke at binde os.
Efter endt diskussion blev regnskab og budget vedtaget enstemmigt.

6. Hæderstegn m.m.

Redaktøren af vores blad ”Nyt fra Sønderjydsk Skak”, Helge Andersen, er blevet indstillet til DSU Hæderstegn, for en
indsats der vist taler for sig selv; en opgradering fra sidste års ”rosende omtale”. Et klart skulderklap til en person, der
ikke har de allerbedste arbejdsvilkår, idet det vist er permanent agurketid.
Da Initiativprisen ikke kom til uddeling i år, valgte FU at udvide styrken af æresmedlemmer med en:
Godfred Sloth Jensen
Først blev der klappet, og så rejste vi os og klappede endnu mere, og var det ikke en lille tåre man kunne se der?
Godtfred takkede længe for æren, og lovede at hvis den specielt indkøbte extragave kunne deles så skulle den det. En
flaske mjød rækker dog ikke så langt, så forsamlingen undslog, og jo, han havde violinen med, mere om den senere.

7. Sønderjydsk Enkeltmands Turnering

Punktet blev flyttet til indkomne forslag.

8. Holdturneringen

HP: Afviklingen kom godt i gang, men så var der bøvl med DSU´s turnering, som vores mesterrække skulle følge. Det
bliver selvfølgelig ikke bedre at computeren vælger at stå af efter 2. runde. Heldigvis så var der backup på disketter,
men som alle ved tager det en krig at få indlæst. Med hjælp fra klubformænd er systemet ved at være klar igen (95 %)
Med hensyn til et ratingprogram, til vedligehold af hjemmesiden, så er der ikke nuværende programmer der dur.” Jeg
skal hermed gøre opmærksom på at jeg stopper som Turneringsleder efter denne sæson. Jeg skal opfordre alle om at
prøve at finde en, som ikke nødvendigvis skal være medlem af FU
FA: TL har prøvet tre forskellige, der ikke har levet op til de krav, man kunne sætte til et sådant.
JN: Det skal være en med IT-snit på hjemmeside-niveau
NF: Tak til Herman, det har været noget bøvl at få til at fungere

9. Pokalturneringen 2006

Stævnet i Tønder fungerer upåklageligt, og så er Tønder ovenikøbet glade for at stå for den, så mød nu frem når den
næste udgave løber af stablen 29/4-2007.
FA: Der er sat penge af til bespisning af et hold på Nyborg Strand.
ELP: Det skal FU tage stilling til, og der skal altså datoer på hjemmesiden
SEK: Jeg mener at 1. pladsen får maden foræret, hvorimod 2. pladsen selv skal betale
NF: Helt enig, og lad os få Monrad over hele linien.
I øvrigt er det også klubbernes ansvar at checke kalenderen.
KF: Jeg får meget få kalender-beskeder.
NF: Fyhn er meget hurtig med hjemmesiden.

10. Ungdomsaktiviteter

(UH): Juniorlederen gjorde rede for problemerne omkring Hold-DM på Tjele. De sprang fra fordi de mente ikke at få
nok for investeringen. Efterfølgende har HB bestemt at Hovedkredsene skal betale for deltagelsen, hvilket ca. svarer til
200,- per deltagende spiller.
UH: Det er FU´s holdning at vi fortsat vil deltage ved Hold-DM. En planlagt stævneserie blev skrinlagt da der ikke var
plads i kalenderen, men sigtet er at afholde stævner i maj og september; fordi der er meget stor forskel på JuniorGP og
SGP. Her skal jeg så bekendtgøre at jeg stopper i FU.
ELP: Hovedkredsen og Skoleskakken skal koordinere meget bedre. FU bør invitere skoleskakledere for at få løst
problemerne omkring arrangementer og kalender. I øvrigt er Tjele fantastisk for de unge.
NF: Der er plads i SGP til skoleskakspillere.
HJC: Juniorerne spiller ikke i samme gruppe i SGP.
JN: Vores Byturnering har kollideret med Tjele; vores juniorer vægter Byturneringen foran Tjele.
UH: Det er DM, ikke en EMT i Ribe.
JN: Vi har flyttet sidste runde i Byturneringen
HJC: Det har Tjele også !!
VL: Der skal meget mere samarbejde til; der er 124 skoleskakspillere i 4 HK
MJ: Man havde i Bov, for år tilbage, den løsning at uratede skoleskakspillere kunne vinde pokaler.

11. Andre Aktiviteter for Året

Der var stor tilslutning til at SGP skulle bestå enten i nuværende form eller let revideret.
NF: SGP-udvalget sætter sig sammen. I sidste runde burde der være noget til puljevindere, dog ikke Pokaler eller
penge.
ELP: Udvalget bør samarbejde med FU. Deadline for SGP-Braget i Gråsten er 5/3, se så at få meldt jer til !
SEK: Der er ikke plads til flere præmier i budgettet.
NF: Det skal kun være i børnerækkerne.
FA: Jeg har oplevet at juniorer kom og spurgte til prisen på præmierne, hvis de ikke skulle vinde en sådan.
HA: Det skal være et krus, som Skaktur Syd, pokaler eller penge er yt.
NF: Skal man stille op for at få præmier? Jeg har et par juniorer der ikke kan komme, men jeg har lovet at tage
præmierne med hjem.
Det fik han lov til, og sådan sluttede den diskussion.

12. Indkomne forslag

Jørgen Nielsen: Turneringsledersoftwareindkøb
JN: Jeg sidder her med et ratingprogram , som er identisk med det Finn Rasmussen bruger i Divisionsskak. Det sælges
for 2000,- Jeg vil på det kraftigste anbefale at TL får dette program. Jeg har desuden to sider volapyk, som jeg ikke
forstår meget af, og som kræver stor IT-viden.
ELP: De 2000,- kan FU godt finde.
FA: Skal vi ikke først finde en TL?
JN: Nej, det skal være nu.
HP: Jeg var ikke klar over hvad det kunne.
KF: Efter at have læst dette, vil jeg tro at det bliver meget svært at finde person til det, der er meget krævende; det
kræver virkeligt manden til pladsen.
SEK: Når de kan i andre Hovedkredse, så kan vi også, vi er da ikke dummere.
NF + JN: FU pålægges at købe systemet, og finde manden til det, hurtigst muligt.
VL: Det kan ikke blive i indeværende sæson.
D-rækken.
HP: Der er regler for hvor mange kampe man kan spille i løbet af en sæson; FU foreslår at i D-rækken er et stævne= 1
kamp.
SEK: Suspender reglerne for max antal kampe i D-rækken.
MJ: Jeg er enig, de har ikke tid til flere kampe.
NF: D-rækken har sit eget liv, der skal ikke være så mange regler i D-rækken, der skal bare spilles skak.
HA: De er jo sidst på styrkelisten.
MJ: Der er ca. 4 spillere i Hovedkredsen, som ville kunne styrke et hold længere oppe.
Konklusionen blev at D-rækken blev næsten lovløs.
Godfreds Intermezzo
Den evigtgyldne Godtfred fremdrog sin violin, og et lille vers, som vi så sang. Det var så kort at vi tog den en gang
mere, hvorefter vi fik et extranummer, der huskede mindet om Godtfreds afdøde hustru
Mere D-række
MJ: Der er efter samtaler med Bov og Tønder at jeg fremkommer med mit forslag.
HP: Det bliver nogle lange dage.
MJ: Det bliver 6½ time, med pauser er det ikke urimeligt.
SEK: Jeg støtter Morten, og sørg for at lægge datoerne fast.
HP: Det kan måske lokke nogle skoleskakspillere tilbage.
NF: Jeg synes at det ikke skalvære helt så stramt.
MJ: Der bør være fast starttid omkring 9.30 – 10.30 men lokale TL kan ændre på det.
Forslaget enstemmigt vedtaget.
FU implementerer loven i Holdturneringsprogrammet.
SEMT
HJC: FU´s forslag er for at imødegå gnidninger.
FA: Det er og har altid været svært at finde arrangører, så forslaget gør at klubber afholder turneringen, med FU som
overansvarlig.
ELP: Det har da altid været FU der har uddelegeret turneringen.
NF: Det er fint at FU vil overtage det, men er den det værd? Enten kører turneringen fast, eller også skal vi lukke den
ned.
CM: Sådan har det altid været.
ELP: Der har du ret i.
VL: Det vil kræve en vedtægtsændring. Og spørgsmålet er vel, hvad kan FU gøre bedre?
HA: Det er ikke forskelligt fra tidligere; afviklingen er også noget man kan kigge på.
FA: FU har 2 år, til at fastlægge tid, sted spilletid m.m. Som det foregår nu, fungerer det ikke.
MJ: Debatten stritter i alle retninger, kan vi ikke tage en ting af gangen.
NF: SEMT i Ribe EMT-regi.
FA: Turneringen er ikke attraktiv, men når Ribe kan, så kan FU også.
AH: Succes kræver at turneringen annonceres, og kræver engagement
VL: Det kræver at man laver regelsæt, finder tider, og uddelegerer. Desuden skal der reklameres meget mere for
turneringen.
NF: Det er oplagt at stjæle Ribe`s koncept.
JN: Vi stopper efter i år, men markedsføringen skal være i orden.
HA: Hvis vi lægger den i Ribe, kommer der ikke mange
AH: Hvor mange klubber kan holde et Ribe EMT?
JN: Ribe er ikke geografisk i orden med tidsrummet.
NF: Spørgeskemaet var kun til stærke spillere, så den var ikke repræsentativ
FA: Det ville være utilstædeligt at have en Sønderjydsk Mester på 1700.
VL: Som arrangør var det min ide med de 40 højest ratede
MJ: Spørgeskemaet var altså for at finde grundlag for turneringen.
CM: Det er altså Løgumkloster i 2007.
VL: Datoerne var at finde i resultatet af spørgeskemaet.
KF: Ribe er fantastisk, men hvad med en åben schweitzer? Ribe er baseret på at folk bor der i tre dage.
VL: Ribe er jo baseret på folk, der ikke kommer fra 4 HK.
ELP: Vi har et FU til at varetage interesserne, så de får en måned til at tegne en linie.
Forslaget enstemmigt vedtaget.
KF: 2008 skal det være klart
NF: ½ times stort punkt og sidste gang have turneringen 14 deltagere.
SEK: Aabenraa afholder i 2008.
VL: Datoerne for Løgumkloster er 9/9,16/9,23/9 og 6/10
NF: 23/9 dur ikke da vi har Byturnering i Tønder.
VL: Så tager vi 30/9 i stedet for. Datoer for Løgumkloster bliver så: 9/9,16/9, 30/9 og 6/10.
UH: Er Tjele ikke et eller andet sted deromkring?
VL: Det er foreløbige datoer og som forsøg vil Løgumkloster centralisere turneringen ved at afholde den i Agerskov,
hvis der kan findes turneringslokaler.
VL: Ifølge vedtægterne skal vi fastlægge turneringen for 2009, er der nogen der vil?
AH: Det vil vi, så Haderslev har SEMT 2009

13. Fastsættelse af kontingent:

Både DSU og 4. Hovedkreds har ingen kontingentstigning i kommende sæson.

14. Valg

VL: Det kan ikke komme som en overraskelse at der er to kandidater til formandsposten. Afstemningen skal være
skriftlig.
JN: Hansjørgen har været en god formand, men vi trænger til en ny.
ELP: Jeg støtter Hansjørgen, Jeg kender ham, men hører også dig Jørgen, ting kan gøres bedre.
NF: Hvem er på valg, Går Herman og Uwe, eller skifter de kasket.
JN: Skulle FU gå, fordi formanden skiftes, det er ikke klogt.
HA: Næste år trækker to sig, kan vi lave et kompromis?
HP: Jeg vælger ikke at stemme, min skakklub Ribe er for Svend Erik, og jeg er for Hansjørgen.
SEK: Der er sket nogle ting, og der trænger til nytænkning. Der har været meget debat på hjemmesiden, hvor FU ikke
deltog. Vi skal kigge på de øvrige hovedkredse, vi er to-tre år bagefter.
HJC: Jeg vil gerne afslutte arbejdet med skakserveren i DSU.
ELP: det er for kostbart at smide på gulvet.
NF: Der er også det vi vil, Kramer er kompetent, som kunne tilføre FU ny energi; Hansjørgen er en rar fyr, men vi
trænger til frisk blod.
KF: Jeg har haft det meget svært med valget, men jeg opfordrer til samarbejde efter valget. Jeg støtter Kramer, når de
4 store stemmer på ham. Det er de klubber der har ressourcerne og aktiviteterne.
UH: FU bør bestå, selvom der kommer en ny formand, alt andet er hovedløst.
Her valgte ordstyreren Vagn Lauritzen at holde 10 minutters pause, for at sondere muligheden for et kompromis. Her
viste det sig at årets hæderstegn, Helge Andersen, kan andet end at redigere hovedkredsnyt.
HA: ”Jeg har sonderet, og fundet ud af følgende kompromis: Da Uwe har meddelt at han stopper til næste år, forslår
jeg at Uwe træder helt ud af FU, Hansjørgen bliver Juniorleder; en post han har haft tidligere og Svend Erik som ny
formand.”
UH: ”Det skulle i såfald ikke blive til kampvalg. Jeg vil så takke for den tid jeg har haft i FU, fortsæt det gode
arbejde.”
Alle: Tak til Uwe !!
SEK: Jeg takker for støtten, og tak til Helge for kompromisløsningen.
Svend Erik Kramer valgt til ny Formand for 4.HK
VL: Så er der et FU-Medlem på valg, Søren Krabbenhøft, er der andre forslag?
Det var der ikke, så Søren Krabbenhøft genvalgt.
VL: Så er der en revisor på valg, det er Broder Petersen.
BP: Jeg trækker mig som revisor.
NF: Jeg foreslår Jens Karl Petersen.
Der var ingen modkandidater, så Jens Karl Petersen bliver ny Revisor.
VL: Så er der en suppleant til FU; der er Morten Jessen foreslået. Det er jo sådan at suppleanten bliver indbudt til FU
Morten Jessen valgt til FU-suppleant
Genvalg til Revisorsuppleant: Gert Jøhnk.

15. Eventuelt:

Der blev sat spørgsmålstegn til vedtægternes § 14, om solidarisk hæftelse af hovedkredsen gæld.
JKP: Da formændene ikke har skrevet under på solidarisk hæftelse, så holder den ikke i byretten.
HA: FU vil kigge på vedtægterne.
NF: Jeg vil gerne at der bliver kigget på stemme-ligheden. Jeg sætter spørgsmålstegn til, at Ribe med 60 medlemmer
har lige så mange stemmer (1), som Hejls (1).
HA: Please, mere stof til Hovedkredsbladet.
KF: Angående de papirer, Jørgen har afleveret, programmet er ikke kun til Holdturneringen, men en hel hjemmeside,
men nu vil jeg lige hjembringe den og få den nærlæst.
JN: Der skal laves en arbejdsdeling, hvis opgaven er så stor.
Ordstyrer Vagn Lauritzen takkede for god ro og orden, og så var det slut

Referent: Søren Krabbenhøft