Generalforsamling i Sydjysk Hovedkreds

Indkaldelse til generalforsamling 2018 i Sydjysk Hovedkreds

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i (Dansk Skak Unions) Sydjysk Hovedkreds
Lørdag den 17. marts 2018 kl. 12 på Sportshotel Vejen (Jacob Gades Alle 1, 6600 Vejen).

Der serveres smørrebrød ved ankomsten.

Medmindre generalforsamlingen bliver meget langvarig arrangeres efterfølgende en lille lyn- eller hurtigskakturnering. Format og betænkningstid afhænger af deltagerantal og den tidsramme, der er til rådighed. Hele arrangementet afsluttes senest kl. 17.30.

Tilmelding: Af hensyn til aftale med mødestedet bedes I tilmelde jer til undertegnede (posseltkarl@gmail.com) senest tirsdag den 13. marts.


Tilføjelse den 3. marts 2018:
Der er modtaget følgende forslag til behandling på generalforsamlingen:

Forslag 1. Forslag fra bestyrelsen: Bestyrelsen for Sydjysk Hovedkreds anmodes om (pålægges?) til generalforsamlingen 2019 at udarbejde forslag til ændring af strukturen for holdturneringen – se forslag og begrundelse her.

Forslag 2. Forslag fra bestyrelsen: Holdturnering – ændring af A- og B-rækkerne – se forslag og begrundelse her.

Forslag 3. Forslag fra bestyrelsen: Holdturnering – diverse reglementsændringer – se forslag og begrundelse her.

Forslag 4 og 5. Forslag fra Kolding Skakklub – spilletidspunkter i holdturneringen – se forslagene her.
Kalenderforslag. Som et nyt initiativ er der endvidere udarbejdet et foreløbigt Kalenderforslag for den kommende sæson (2018-2019). Forslag til terminer kan indgå i drøftelserne af dagsordenens punkt 6, 7 og 9 – se kalenderforslaget her.


 

Bestemmelserne vedr. generalforsamlingen fremgår af vedtægternes §5 – se vedtægterne her.

———————————
Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Budgetoplæg
5. Fastsættelse af kontingent
6. Holdturneringen
7. Pokalturneringen
8. Ungdomsaktiviteter
9. Andre aktiviteter for året
10. Indkomne forslag
11. Valg.
Hovedkredsens bestyrelse vælges for 1 år ad gangen. Der vælges formand, kasserer og 3
bestyrelsesmedlemmer. Desuden vælges hvert år en bestyrelsessuppleant, 2 revisorer og en revisorsuppleant.

12. Eventuelt.

Bilag:
Revideret regnskab for 2017 kan findes her.

Jeg gør særligt opmærksom på, at:

 • Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være modtaget af formanden senest 14 dage før generalforsamlingen – d.v.s. senest lørdag den 3. marts
 • Adgang til generalforsamlingen med taleret har alle, der er medlem af Hovedkredsen gennem en klub eller som personligt medlem
 • Stemmeret udøves af klubformændene, der har 1 stemme for hver påbegyndt 10 medlemmer i klubben. En klubformand kan ved skriftlig fuldmagt overdrage sin stemmeret til et andet medlem som repræsentant for samme klub.
 • Personlige medlemmer har ikke stemmeret
 • Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer
  —————————————-
  Vel mødt til generalforsamlingen!Venlig hilsen
  Karl Posselt
  Formand for Sydjysk Hovedkreds

Comments are currently closed.

Seneste indlæg

Arkiver

Kategorier