Kendelse ringende mobiltelefon Varde – Springeren 2

DANSK SKAK UNION
SKAKNÆVNET

Den 19. februar 2009.

SAG NR. 183

KENDELSE:

 
Parterne og påstande:
Klagen er indgivet af Varde Skakklub den 22. januar 2009 og vedrører partiet Hans Jørn Andreasen, Varde Skakklub – Niels Lauritzen, Springeren, der blev spillet i holdturneringens 3. runde den 7. december 2008, 5. hovedkreds, mesterrækken.
 
Varde Skakklubs påstand er, at partiet dømmes remis.
 
Springerens påstand er, at Hans Jørn Andreasen dømmes som taber og Niels Lauritzen dømmes som vinder af partiet.
 
Sagens omstændigheder og behandling ved tidligere instanser
Under ovennævnte parti ringede Hans Jørn Andreasens mobiltelefon. Kamplederen greb ikke ind, partiet blev spillet videre og endte med remis. Efter partiets afslutning protesterede Springeren med krav om, at partiet blev dømt tabt for Hans Jørn Andreasen.
 
Protesten blev behandlet af turneringslederen, der traf afgørelse om, at resultatet remis skulle stå ved magt.
 
Springeren appellerede denne afgørelse til turneringskomiteen, der den 2. januar 2009 traf følgende afgørelse:
 
”Det konstateres, at der er enighed mellem [holdlederne] om, at H.J. Andreasens mobiltelefon ringede under partiet.
 
Det er turneringskomiteens enstemmige afgørelse, jfr. Skakhåndbogens § 12, stk. 2b, at dette medfører øjeblikkeligt tab af partiet for Varde.
 
Ingen kan tillade, at kampen spilles videre.
 
Turneringskomiteen skal herefter afgøre Springerens score. Da der ikke foreligger noget om, at Springerens mand kun havde et ikke matsættende materiale tilbage, tildeles Springeren hele pointet.”
 
Varde Skakklub har oplyst, at turneringskomiteens afgørelse blev modtaget den 5. januar 2009.
 
Varde Skakklubs klage over turneringskomiteens afgørelse er dateret den 22. januar 2009 og er modtaget i Skaknævnet den 24. januar 2009.
 
Depositum 280 kr. er indbetalt af Varde Skakklub.
 
Parternes argumenter:
I klageskrivelsen har Varde Skakklub uddybet følgende hovedargumenter:
 
  1. at Springeren har udvist passivitet
  2. at Springeren stiltiende har accepteret, at partiet skulle spilles videre
  3. at kamplederens håndtering af situationen ikke skal have indflydelse på afgørelsen, og
  4. at spillets udfald på brættet derfor skal være afgørende for det endelige resultat
 
Endvidere har Varde Skakklub gjort gældende, at turneringskomiteen traf sin afgørelse uden høring af Varde Skakklub, der ikke engang havde fået meddelelse om, at turneringslederens afgørelse var påklaget. Da det fra en praktisk synsvinkel forekommer mest hensigtsmæssigt, at Skaknævnet realitetsbehandler sagen, har Varde Skakklub afstået fra at påstå sagen hjemvist til fornyet behandling i turneringskomiteen. Turneringskomiteens sagsbehandling bør dog – uanset sagens udfald i Skaknævnet – have den konsekvens, at depositum tilbagebetales, idet der ret beset er tale om, at sagen i Skaknævnet behandles som andeninstans, hvilket er gebyrfrit.
 
Springeren har for Skaknævnet anført følgende:
 
”…
  1. Alle er enige om at telefonen ringede.
  2. Reglerne siger klart at man har tabt når ens telefon ringer afsnit 3.3.7 § 12 spillernes opførsel 12.2.a.
  3. Varde havde ansvaret for afviklingen af kampen, men undlod at gribe ind, hvilket naturligvis var en fordel for Varde. Vi mener ikke at man skal belønnes for ikke at passe sit arbejde.
  4. I 5.hovedkreds´kampprogram står der i §7 afsnit a- at kampene afvikles efter F.I.D.E s regler og ikke Vardes regler.
  5. 5..hovedkreds har ikke anført noget specifikt om mobiltelefoner i programmet og derfor kunne vores holdleder ikke gribe ind før efter kampens afslutning, da der er anført i kampprogrammet at det eneste holdlederen må er at bekendtgøre tidsoverskridelse og at gøre en holdkammerat opmærksom på, at han har glemt at standse sit ur efter udført træk.
 
På denne baggrund mener vi ikke at Varde skal have et ½ point, da det ville være dybt uretfærdigt at man bliver belønnet for ikke at passe sit arbejde, som turneringsansvarlig
…”
 
Skaknævnets bemærkninger
 
Skaknævnet finder, at klagen er rettidig indgivet.
 
To medlemmer af Skaknævnet udtaler:
 
Partiet er tabt for den spiller, hvis mobiltelefon ringer, uanset at der måtte være blevet spillet videre. Det kan ikke føre til noget andet resultat, at protest først blev indgivet umiddelbart efter partiets afslutning. Vi er derfor enige med turneringskomiteen i, at Hans Jørn Andreasen, Varde Skakklub, dømmes som taber af partiet.
 
Et medlem af Skaknævnet udtaler:
 
Jeg mener at et krav på grund af en ringende mobiltelefon skal fremsættes umiddelbart efter at forstyrrelsen indtræffer for at det kan tages til følge. Vælger man at spille videre uden at protestere eller gøre noget krav gældende, har man accepteret forstyrrelsen og skal ikke senere i partiet eller efter partiets afslutning kunne få medhold i et eventuelt krav.
 
Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet, således at Varde Skakklub ikke får medhold i sin protest.
 
Skaknævnets medlemmer er enige i, at scoren for Niels Lauritzen, Springeren, fastsættes til ½ point. Der er herved lagt vægt på, at Niels Lauritzen, Springeren, accepterede at spille videre, og at remis blev resultatet heraf.
 
Skaknævnet har ikke indhentet turneringskomiteens bemærkninger til det af Varde Skakklub anførte om, at turneringskomiteen traf sin afgørelse uden høring af Varde Skakklub. Uanset om dette måtte være tilfældet finder Skaknævnet imidlertid ikke, at depositum bør tilbagebetales, når Varde Skakklub ikke har nedlagt påstand om, at sagen hjemvises til ny behandling i turneringskomiteen. Depositum tilfalder derfor Dansk Skak Union.
 
 
 
Skaknævnets afgørelse
 
Resultatet af partiet Hans Jørn Andreasen, Varde Skakklub – Niels Lauritzen, Springeren, der blev spillet i holdturneringens 3. runde den 7. december 2008, 5. hovedkreds, mesterrækken, fastsættes til 0-½.
 
Depositum tilfalder Dansk Skak Union.
 
 
Vagn Lauritzen                                 Finn Haargaard                           Lars Lindhard
 

Comments are currently closed.

Seneste indlæg

Arkiver

Kategorier