Generalforsamling 2023

Indkaldelse til generalforsamling 2023 i Sydjysk Hovedkreds.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i (Dansk Skak Unions) Sydjysk Hovedkreds
Lørdag den 18. marts 2023 kl. 12 på Sportshotel Vejen, Jacob Gades Alle 1, 6600 Vejen.

Der serveres mad og drikke ved ankomsten. Selve generalforsamlingen begynder kl. 12.30.

Medmindre generalforsamlingen bliver meget langvarig, arrangeres efterfølgende en lille lyn- eller hurtigskakturnering. Format og betænkningstid afhænger af deltagerantal og den tidsramme, der er til rådighed. Hele arrangementet afsluttes senest kl. 17.

Tilmelding: Af hensyn til bestilling af mad og drikke bedes I tilmelde jer til undertegnede (posseltkarl@gmail.com) senest mandag 13. marts kl. 12.

Bestemmelserne vedr. generalforsamlingen fremgår af vedtægternes §5 – se vedtægterne her.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning – tilføjet 18-03-2023
3. Kassererens beretning – Regnskab for 2022 (endnu ikke revideret – tilføjet 05-03-2023)
4. Budgetoplæg 
5. Fastsættelse af kontingent
6. Holdturneringen
7. Pokalturneringen
8. Ungdomsaktiviteter
9. Andre aktiviteter for året
10. Indkomne forslag
Bestyrelsen fremsætter Forslag til ændring af reglement for holdturneringen.
11. Valg.
Hovedkredsens bestyrelse vælges for 1 år ad gangen. Der vælges formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Desuden vælges hvert år en bestyrelsessuppleant, 2 revisorer og en revisorsuppleant.
I øjeblikket er følgende valgt:
Bestyrelse: Formand Karl Posselt (Vojens Skakklub), kasserer Claus Marcussen (Fredericia Skakforening), Vagn Lauritzen (Løgumkloster Skakklub), Lars Wisler (Nr. Snede Skakklub) og Søren Krabbenhøft (Springeren Kolding).
Bestyrelsessuppleant: Hansjørgen Clausen (Gråsten Skakklub)
Revisorer: Bjarne Rasmussen (Varde Skakklub) og Gert Jöhnk (Haderslev Skakklub)
Revisorsuppleant: Niels Skovvart (Skakklubben Alssund)

Vagn Lauritzen og Karl Posselt ønsker ikke genvalg.

12. Eventuelt.

Jeg gør særligt opmærksom på, at:

  • Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være modtaget af formanden senest 14 dage før generalforsamlingen – d.v.s. senest lørdag den 4. marts.
  • Adgang til generalforsamlingen med taleret har alle, der er medlem af Hovedkredsen gennem en klub eller som personligt medlem.
  • Stemmeret udøves af klubformændene, der har 1 stemme for hver påbegyndt 10 medlemmer i klubben. En klubformand kan ved skriftlig fuldmagt overdrage sin stemmeret til et andet medlem som repræsentant for samme klub.
  • Personlige medlemmer har ikke stemmeret
  • Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer

Vel mødt til generalforsamlingen!

Venlig hilsen

Karl Posselt
Formand for Sydjysk Hovedkreds

Comments are currently closed.

Seneste indlæg

Arkiver

Kategorier