Invitation til inspiration og generalforsamling 2020 i Sydjysk Hovedkreds – Udsat!!

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i (Dansk Skak Unions) Sydjysk Hovedkreds
Lørdag den 28. marts 2020 kl. 11. på Sportshotel Vejen (Jacob Gades Alle 1, 6600 Vejen).

Program:

Kl. 11-12
Hvad skal der til, når en skakklub skal trives og udvikle sig? Visioner og praksis.
Mødet begynder med et indlæg af Hans Endrup Jacobsen på grundlag af de erfaringer, han har gjort sig – bl.a. som formand for Hillerød Skakklub.

Kl. 12-12.30 Frokost. Der serveres smørrebrød.

Kl. 12.30-13 Spørgsmål og debat i forlængelse af Hans´ oplæg.

Kl. 13- ? Ordinær generalforsamling med indlagt kaffepause.

Kl. ? – ca. 17.15 Hovedkredslyn. Medmindre generalforsamlingen bliver meget langvarig, arrangeres efterfølgende en lille lyn- eller hurtigskakturnering. Format og betænkningstid afhænger af deltagerantal og den tidsramme, der er til rådighed. Hele arrangementet afsluttes senest kl. 17.30.

Tilmelding: Af hensyn til aftale med mødestedet bedes I tilmelde jer til undertegnede (posseltkarl@gmail.com) senest tirsdag den 24. marts kl. 12.
________________________________________

Bestemmelserne vedr. generalforsamlingen fremgår af vedtægternes §5 – se vedtægterne her.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Budgetoplæg
5. Fastsættelse af kontingent
6. Holdturneringen
7. Pokalturneringen
8. Ungdomsaktiviteter
9. Andre aktiviteter for året
10. Indkomne forslag
11. Valg.
Hovedkredsens bestyrelse vælges for 1 år ad gangen. Der vælges formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Desuden vælges hvert år en bestyrelsessuppleant, 2 revisorer og en revisorsuppleant.
12. Eventuelt.

Bilag:
– til pkt. 3 Kassererens beretning. Regnskab for 2019
– til pkt. 10 Indkomne forslag. Forslag fra Peter Roesen/Varde Skakklub vedr. Skaknævnet. Kontakt Peter Roesen, hvis du vil vide mere (mail peroesen@hotmail.com eller telefon 30250814)

Jeg gør særligt opmærksom på, at:
• Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være modtaget af formanden senest 14 dage før generalforsamlingen – d.v.s. senest lørdag den 14. marts
• Adgang til generalforsamlingen med taleret har alle, der er medlem af Hovedkredsen gennem en klub eller som personligt medlem
• Stemmeret udøves af klubformændene, der har 1 stemme for hver påbegyndt 10 medlemmer i klubben. En klubformand kan ved skriftlig fuldmagt overdrage sin stemmeret til et andet medlem som repræsentant for samme klub.
• Personlige medlemmer har ikke stemmeret
• Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer

  • Jeg kan yderligere oplyse, at den nuværende bestyrelse genopstiller, så hvis I er tilfredse…

Vel mødt til generalforsamlingen!
Venlig hilsen

Karl Posselt
Formand for Sydjysk Hovedkreds

 

Comments are currently closed.

Seneste indlæg

Arkiver

Kategorier