Reglement Holdskak

Holdkampreglement for Sydjysk Hovedkreds

§ 1. Deltagere.

Skakklubber, der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem Sydjysk Hovedkreds, kan deltage i holdturneringen med et eller flere hold.
Hold, der er deltager i Dansk Skak Unions divisionsturnering, deltager i denne og følgelig ikke i hovedkredsenes holdturnering.

§ 2. Holdinddeling.

Holdene søges inddelt således:
Mesterrække 1 8 hold
Mesterrække 2 8 hold
4 A-grupper á indtil 6 hold, geografisk opdelt 24 hold
4 B-grupper á 4-8 hold, geografisk opdelt 16-32 hold
Der kan derudover oprettes C-grupper for skoleskakspillere og juniores med et ratingtal under 1200. Disse grupper spiller normalt weekend-kampe.

§ 3. Holdstørrelse.

I Mesterrækken spilles med 8 mands hold. I alle øvrige grupper spilles med 4 mands hold. Oprykningskampe fra A-række til mesterrække spilles med 8 mands hold.

§ 4. Spilletidspunkter.

Mesterrække 1 spiller på søndage og følger runderne for Dansk Skak Unions divisionsturnering. Mesterrække 2, A- og B-rækken spiller på hverdage i ugen efter søndagskampe.
I Mesterrække 2 kan udeholdet forlange, at kampen spilles om søndagen, hvis afstanden de 2 klubber imellem er over 70 km. Såfremt 2 klubber i Mesterrække 2 er enige om at spille om søndagen, kan de aftale det indbyrdes og give Turneringslederen besked.
Søndagskampe starter kl. 12.00, hverdagskampe kl. 19.00. Hverdagskampe flyttes til kl. 19.30, dersom det gæstende hold ønsker det.
Sidste runde afvikles som samlede stævner for de enkelte grupper. Spillested og – tidspunkt fastsættes af turneringslederen. Dog spilles sidste runde ikke som stævne såfremt gruppen kun er på 4 hold.
Hvis begge klubber ønsker at udsætte eller flytte en kamp, skal turneringslederen underrettes, så snart klubberne er enige om et tidspunkt. Dette tidspunkt skal ligge før næste runde. Turneringslederen skal underrettes senest 8 dage før såvel den fastsatte som den senere berammede tid.

§ 5. Tilmelding.

I uge 32 modtager klubberne tilmeldingslister fra turneringslederen.
Listerne udfyldes med følgende oplysninger:
A. Navn, adresse, telefonnummer og mailadresser på klubbens formand og kasserer
B. Navn, adresse, telefon og gerne e-mailadresse på holdlederne.
C. Spillested og – aften for klubbens hjemmekampe.
D. Oplysning om de fra tredjemands side pålagte restriktioner, der måtte hvile på hjemmeholdets lokaler.
E. Senest i uge 41 indberetter klubberne styrkelisten elektronisk på holdskakhjemmesiden, og formanden indestår for, at de anførte spillere er tilmeldt Dansk Skak Union gennem klubben, ikke deltager i holdturneringen for en anden klub under DSU, og at spillerne er anført i formodet styrkeorden.
Har en spiller ikke et ratingtal, tildeles dette jfr. Reglerne i DSU’s ratingreglement.
NB. Tilmelding til DSU gælder ikke skoleskakspillere og andre juniores, der spiller i en periode med gratis kontingent.

Tilmeldingslisterne skal være turneringslederen i hænde igen i uge 36. Turneringslederen klargør det elektroniske turneringsprogram, kontrollerer kluboplysninger, importerer spillernes ratingtal. De anførte ratingtal anvendes til ratingberegning af Mesterrækken, A-rækken og B-rækken efter holdturneringens sidste runde. C-rækken rates ikke.

§ 6. Turneringsprogrammer.

Fra sæsonen 2014-15 og fremefter udsendes ikke trykte programmer., dvs. klubberne skal selv indhente alle oplysninger direkte på holdskakhjemmesiden.

§ 7. Kampenes afvikling.

Der spilles efter FIDE’s regler for skakspillet, for så vidt andet ikke fremgår af dette reglement.
Betænkningstiden er for Mesterrække 1 90 minutter til 40 træk plus 30 minutter til de resterende træk, med et tillæg på 30 sekunder pr. træk, startende fra træk 1.
Der skal anvendes ure, der er godkendt af FIDE.
I Mesterrække 2, A- og B-rækken er betænkningstiden 2 timer pr. spiller til hele partiet.
I C-rækken (juniorrækken) er betænkningstiden 25 min. pr. spiller til hele partiet, og rækken er for skoleskakspillere og juniorer med ratingtal under 1200.
Farve: Nr. 1 på det gæstende hold har hvid, nr. 2 sort osv.
Restriktioner. Det gæstende hold er forpligtet til at respektere de fra tredjemands side pålagte restriktioner, der måtte hvile på lokalerne.
Noteringspligt. Der er noteringspligt i alle klasser undtagen C-rækken. Det er tilladt at undlade at notere de sidste 5 minutter. Noteringslisterne skal i Mesterrække 1 føres a` jour efter 1. tidskontrol.
Holdleder. Klubberne udpeger en holdleder for hvert hold. Holdlederen må gerne være spiller på holdet.
Før kampen skal holdlederne drage omsorg for,
– at brikkerne er stillet rigtigt op
– at urene er trukket op og indstillet korrekt.
– at klubbernes holdopstilling er i overensstemmelse med styrkelisten.
Kampleder / dommer ved enkeltkampe. Hjemmeholdet udpeger en dommer, som gerne må være en af spillerne. Dommeren kan delegere opgaven til en anden spiller, dersom denne er færdig med sit parti, og dommeren ikke.
Kampleder / dommer ved stævner. Ved afvikling som samlet stævne udpeger arrangøren en dommer, der skal være i besiddelse af DSU’s kampleder- eller dommerlicens. Dommeren må ikke spille med.
Tidskontrol. Dommeren skal bekendtgøre tidsoverskridelse. Holdledere har lov til at bekendtgøre tidsoverskridelse og til at gøre en holdkammerat opmærksom på, at denne har glemt at standse sit ur efter udført træk.
Materiel. Hjemmeholdet sørger for, at nødvendigt materiel – brætter, brikker og ure – er til stede.
Skakhåndbogen. Hjemmeholdet er ansvarlig for, at skakhåndbogen – enten et ajourført eksemplar eller i form af elektronisk adgang – er til stede.
Holdturneringsreglement og styrkeliste. Hjemmeholdet er ansvarlig for, at nærværende reglement samt klubbernes styrkelister er til stede i spillelokalet.

§ 8. Anvendelse af spillere og reserver.

Rækkefølge: Ingen spiller må spille på en lavere plads, end hans placering på styrkelisten berettiger til. Den indbyrdes placering af de anvendte spillere på et hold skal svare til placeringen på styrkelisten.
Undertal: Møder et hold ikke fuldtalligt op, skal brætterne med de laveste numre (nr. 1-2 osv.) besættes først. Kan et hold ikke stille fuldtalligt, skal dette om muligt meddeles modstanderen senest dagen før.
Forsinkelse og udeblivelse:
A. For 8-mandshold følges DSU’s regler for divisionsturneringen, vedtaget på HB 20.8 2008:
”Møder en spiller senere end 1 time efter det fastsatte spilletidspunkt, er partiet tabt. Der kan ikke indsættes reserver”. Denne regel gælder, indtil dette reglement ændres.
B. For 4-mandshold gælder følgende: En spiller må komme op til 1 time for sent uden at miste retten til at spille.
Udebliver en spiller uden at sende afbud, kan en reserve indsættes på spillerens plads; dog først 30 minutter efter spillets begyndelse. Reserven skal efter styrkelisten være spilleberettiget på holdet, men rækkefølgen på holdet kan suspenderes. Dette skal bemærkes ved indberetning af resultatet.
Deltagelse på flere hold: En spiller må deltage på flere hold, men må kun spille maksimalt 10 kampe pr. sæson, maksimalt på 2 hold pr. runde og maksimalt deltage på 2 hold i 3 runder. Eventuelle omkampe og oprykningskampe fra A til `Mesterrækken medtælles ikke.
Nye spillere: En ny spiller kan først anvendes, når denne er tilmeldt hovedkredskassereren eller kartoteksføreren, og der er tilgået turneringslederen meddelelse herom. Efter turneringslederens godkendelse af, at spilleren kan anvendes, indsættes spilleren efter anvisning fra klubben på sin plads på klubbens styrkeliste.
Ændring af styrkelisten: Ud over indsættelse af nye spillere kan styrkelisten ikke ændres i sæsonen.

§ 9. Straffebestemmelser.

A. For 8-mands-hold gælder: Hvis et hold møder senere end 1 time efter kampens start, taber holdet 0-8. Hvis et hold udebliver fra en kamp eller ikke møder med mindst 5 spillere, udgår alle holdets kampe, og holdet placeres på sidstepladsen i gruppen. (Skakhåndbogen, afsnit 5, § 13).
B. For 4-mands-hold gælder: Møder et hold senere end 1 time efter kampens begyndelse, taber holdet 0-4. Udebliver et hold fra en kamp, eller møder holdet ikke med mindst 3 spillere, henvises holdet automatisk til sidstepladsen med deraf følgende nedrykning. Resultater fra tidligere kampe udgår.
Anvendes en spiller ulovligt, er det pågældende parti uanset resultatet vundet af modstanderen, og TL skal idømme holdet en samlet straf på et point, der udregnes således:
Hvis den ulovlige spiller har vundet det pågældende parti, er straffen tab af partiet.
Er pågældende parti sluttet remis, er partiet tabt og holdet tildeles yderligere ½ strafpoint.
Er det pågældende parti tabt af den ulovlige spiller tildeles holdet et strafpoint.
Udebliver et hold uden rimelig grund eller uden afbud i rimelig tid, kan turneringslederen idømme holdet en bod på 500 kr.
Indsendes resultatkort eller indtastes resultat ikke rettidigt, tildeler turneringslederen klubben en advarsel. I gentagelsestilfælde opkræves en bøde på 100 kr. for hvert ikke rettidigt indsendt resultat.

§ 10. Placering.

Placeringen findes ud fra følgende principper:
1. Brætpoints
2. Matchpoints
3. Ved ligestilling i brætpoints og matchpoints gælder indbyrdes kamp.
4. Ved fortsat ligestilling er resultatet på førstebrættet afgørende. Er dette resultat remis,
gælder resultatet på bræt 2 osv. Spilles alle partier remis, foretages lodtrækning.

§ 11. Oprykning.

Nr. 1 i Mesterrække 1 rykker op i 2. division (i en overgangsperiode til 2017 rykker tillige nr. 2 op i 2. division).
Nr. 1 i mesterrække 2 rykker op i mesterrække 1.
De 4 vindere af A-rækkerne spiller slutspil for at finde den samlede vinder af A-rækken. Disse kampe spilles med 8-mands-hold. Den samlede vinder af A-rækken rykker op i mesterrække 2.
Vinderen af B-rækkerne rykker op i A-rækkerne.
Der er ingen op-eller nedrykning fra C-rækken.

§ 12. Nedrykning.

Det eller de hold fra Sydjysk Hovedkreds, der rykker ned fra 2. division, placeres i mesterrække 1. Ved færre nedrykninger fra. 2. division end 2 suspenderes nedrykning i mesterklasse 1 og 2 efter følgende model:
Ned fra 2. div. Op fra M 1 Ned fra M 1 Op fra M2 Ned fra M 2 Op fra A-rk.
0 hold 2 hold 0 hold 2 hold 0 hold 2 hold
1 hold 2 hold 0 hold 1 hold 0 hold 1 hold
2 hold 2 hold 1 hold 1 hold 1 hold 1 hold
Øvrige op- og nedrykninger afhænger af antallet af hold, der rykker ned fra 2. division, idet nedrykkere og oprykkeren er sikret en plads i den nye række, medens øvrige pladser besættes med de højest placerede hold fra forrige sæson.
Hold, der rykker ned fra Mesterrække 2, har ret til 2 pladser i A-rækken. Udnyttes denne ret, rykker det dårligst placerede A-hold ud over nedrykkerne ned i B-rækken. Placeringen findes ud fra antallet af brætpoints, derefter opnåede matchpoints, uanset hvilken A-række, holdet spiller i. Ved ligestilling foretages lodtrækning.
Turneringslederen har kompetence til i øvrigt at foretage indplacering ved vakance eller ved tilmelding af nye hold ud fra generelle principper og under ansvar over for FU.

§ 13. Turneringsindskud og præmier.

Turneringsindskud og præmier fastsættes af hovedkredsenes forretningsudvalg. Der skal være mindst 2 præmier i hver gruppe. Der kan uddeles scoringspræmier til spillere, som deltager i alle kampe og scorer maksimumspoint på et hold. Præmiestørrelse og -art for såvel holdpræmier som eventuelle scoringspræmier bekendtgøres i turneringsprogrammet.

§ 14. Turneringsledelse.

Hovedkredsenes forretningsudvalg udpeger en eller flere turneringsledere, som har ansvaret for, at turneringen gennemføres i overensstemmelse med dette reglement.
Protester over afviklingen af en kamp skal indsendes til turneringslederen senest 4 dage efter kampen.
Hovedkredsenes forretningsudvalg udpeger en turneringskomité på 3 medlemmer. Turneringskomiteen træffer afgørelse i alle forhold, som turneringslederen ikke kan afgøre, eller som indankes efter dennes afgørelse.
Indankes turneringslederens afgørelse, skal dette ske til formanden for turneringskomiteen senest 10 dage efter, at turneringslederens afgørelse er modtaget.

§ 15. Skaknævnet.

Turneringskomiteens afgørelse kan indankes for Dansk Skak Unions skaknævn, dog uden opsættende virkning.

§ 16. Dispensationer.

Hovedkredsenes forretningsudvalg kan meddele dispensationer fra dette reglement. I force majeure situationer kan turneringslederen under ansvar over for forretningsudvalgene dispensere fra reglementet.
Flytning af en kamp til et tidspunkt efter næste runde kan kun ske efter skriftlig aftale mellem de to klubber og turneringslederen. Aftalen skal være i stand mindst 14 dage før den fastsatte spilledato.

§ 17. Ændringer.

Ændringer af dette reglement kan kun foretages på hovedkredsgeneralforsamlinger.

1. august 2015
Reglementet er tilrettet af bestyrelsen for Sydjysk Hovedkreds med hensyn til tilføjelse og fjernelse af overgangsordninger og ændring af navnene 4. og 5. hovedkreds til fordel for Sydjysk Hovedkreds.