Indkaldelse til generalforsamling 2017 i Sydjysk Hovedkreds

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i (Dansk Skak Unions) Sydjysk Hovedkreds

Lørdag den 25. marts 2017 kl. 14 på Sportshotel Vejen (Jacob Gades Alle 1, 6600 Vejen).

Af hensyn til aftale med mødestedet bedes I tilmelde jer til undertegnede (posseltkarl@gmail.comsenest tirsdag den 21. marts.

Bestemmelserne vedr. generalforsamlingen fremgår af vedtægternes §5 – se vedtægterne her.

———————————

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Budgetoplæg
5. Fastsættelse af kontingent
6. Holdturneringen
7. Pokalturneringen
8. Ungdomsaktiviteter
9. Andre aktiviteter for året
10. Indkomne forslag
11. Valg.
Hovedkredsens bestyrelse vælges for 1 år ad gangen. Der vælges formand, kasserer og 3
bestyrelsesmedlemmer. Desuden vælges hvert år en bestyrelsessuppleant, 2 revisorer og en revisorsuppleant.
Bjarne Meldgaard Rasmussen og Christian Dahl har meddelt, at de ikke genopstiller som kandidater til bestyrelsen.

12. Eventuelt.

 

Bilag:

Formandsberetningen kan findes her – Dokumentet er tilføjet den 27-03-2017

Regnskab 2016 og budgetoplæg 2017 er samlet i ét dokument, der kan findes her.

Indkomne forslag:

 1. Forslag til ændring af holdkampreglement fra bestyrelsen (spilletidspunkter) – se forslaget her.
 2. Forslag til ændring af holdkampreglementet fra Bov Skakklub (ændring af betænkningstiden) – se forslaget her.
 3. Forslag til ændring af holdkampreglementet fra Gråsten Skakklub (søndagskampe) – se forslaget her.
 4. Forslag til ændring af holdkampreglementet fra Fredericia Skakforening (Max 10 kampe) – se forslaget her.
 5. Forslag til ændring af holdkampreglementet fra Fredericia Skakforening (Nedrykkere) – se forslaget her.
  ————————————–

Jeg gør især opmærksom på, at:

 •  Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være modtaget af formanden senest 14 dage før generalforsamlingen – d.v.s. senest lørdag den 11. marts.
 • Adgang til generalforsamlingen med taleret har alle, der er medlem af Hovedkredsen gennem en klub eller som personligt medlem.
 • Stemmeret udøves af klubformændene, der har 1 stemme for hver påbegyndt 10 medlemmer i klubben. En klubformand kan ved skriftlig fuldmagt overdrage sin stemmeret til et andet medlem som repræsentant for samme klub.
 • Personlige medlemmer har ikke stemmeret.
 • Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
  —————————————-
 Vel mødt til generalforsamlingen!
Venlig hilsen
Karl Posselt
Formand for Sydjysk Hovedkreds

Comments are currently closed.

Seneste indlæg

Arkiver

Kategorier