Generalforsamling 2006

Generalforsamlingsreferat 25.2.2006

Mødested: Røde Kro, Rødekro

Deltagere:

I alt 14 personer med i alt 13 stemmer

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning.
 3. Godkendelse af Formandens beretning
 4. Kassererens beretning.
 5. Drøftelse og godkendelse af regnskab og budget
 6. Holdturneringen
 7. Pokalturneringen 2006
 8. Indkomne forslag
  • Niels Falsig Tønder: Holdturneringen
  • Vagn Lauritsen Løgumkloster: Holdturneringen
 9. Fastsættelse af kontingent
 10. Valg
  • a: Kasserer for 4. HK: Frede Andersen modtager genvalg.
  • b: Valg af FU medlem. Herman Petersen modtager genvalg.
  • c: Valg af FU medlem. Uwe Hansen modtager genvalg
  • d: Valg af suppleant til FU. Ib Andersen modtager ikke genvalg.
  • e: Valg af kritisk revisor. På valg er: Claus Mogensen modtager genvalg.
  • f: Valg af revisorsuppleant. Gert Jøhnk modtager genvalg.
 11. Juniorskak
 12. Sønderjydsk EMT
 13. Nyt fra DSU
 14. Skaktour 2
 15. Eventuelt
1. Valg af dirigent

Formanden (HJC) bød velkommen, og foreslog Niels Falsig som dirigent; der var ikke yderligere kandidater, så Niels
Falsig blev valgt.

2. Formandens beretning.

Formanden startede med at mindes de afdøde Medlemmer Frede Smith og Eggert Vognsen, med et øjebliks stilhed.
Da Formandens Beretning har været offentliggjort på 4. HK´s hjemmeside, et stykke tid, blev den ikke gennemgået,
men suppleret med: Initiativprisen: Vojens Skakklub, for deres Juniorarbejde, og succesen med Juleskak.
Hæderstegnet: Jørgen Nielsen, Ribe, er af FU blevet indstillet til årets Hæderstegn, nu bliver Jørgen nødt til at tage
til DM i Aalborg for at modtage prisen. Formanden sluttede af med at takke D´Herrer Karsten Fyhn og Helge
Andersen for deres store arbejde med Hjemmesiden og Hovedkredsbladet.

3. Godkendelse af Formandens beretning

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt

4. Kassererens beretning.

Kassereren (FA) fortalte at der var penge i budgettet til øgede medlemsfremmende aktiviteter, og større aktivitet i det
hele taget, herunder også penge til skoleskak. Han fortalte om de tiltag man har gjort i Vojens, og mente at man om få
år ville have et rent pigehold i holdturneringerne, meget apropos ”Dronningerne”.

5. Drøftelse og godkendelse af regnskab og budget

Diskussionen tog udgangspunkt i kassererens beretning, og handlede om medlemsfremmende aktiviteter, og
fastholdelse af medlemmer. Der var enighed om at sætte en annonce i dagspressen, med samtlige klubbers adresser,
spilletidpunkter og hjemmesider.
ELP: Medlemslisten er kritisk læsning
FA: Klubber skal være bedre til at gøre opmærksom på sig selv.
Skoleskak og DSU snakker ikke sammen; hvor der ikke er skoleskak i forbindelse med en skakklub, er der ingen
berøringsflade.
BP: I Sønderborg er der skoleskak i klublokalerne fra 18-19 på klubaftenerne (7-8 stykker)
ELP:Klub og hjemmeside skal supplere hinanden i medlemsfremmende aktiviteter.
JN: Det blev forsøgt med e-mail skak for 4 år siden, og iøvrigt savner jeg åbenhed omkring FU
JLP: I disse konkurrencetider ville det måske være en ide at man skulle løse en totrækker for at kunne komme ind på
hjemmesiden.
Efter endt diskussion blev regnskab og budget vedtaget enstemmigt.

6. Holdturneringen

Holdturneringslederen fortalte om det første års kvaler, som vi ikke skal ind på her.
D-rækken har givet noget hovedbrud med datoer, men Lørdagsstævner har været løsningen.
Der er problemer med indrapporteringen af resultater, så HP indskærpede; Rundekortene skal indsendes uanset om
resultatet også er sendt pr. E-mail, idet der har været fejl i mindst 1 tilfælde.
Holdturneringen mangler to runder, og det eneste der ligger fast er at Bov vinder A-rækken, tillykke med det.
I den efterfølgende diskussion blev der set med meget milde øjne på debutanten som TL.
SEK: 1.år er lærepenge for turneringslederen
NF: Kun ros tilovers for TL, og at dobbeltrundige lørdagskampe i D-rækken ville være en rigtig god ting.
BP: ”Den der ikke laver fejl laver ikke noget”

7. Pokalturneringen 2006

Stævnet i Tønder fungerer upåklageligt, og så er Tønder ovenikøbet glade for at stå for den, så mød nu frem når den
næste udgave løber af stablen 14/5-2006.
FA, som har stået for indkøb til det velkendte gavebord, brugte mødet til at sælge gaveindkøbsarragementet til anden
side, dog uden den større succes. Hvis der sidder en derude, der vil prøve kræfter med at fyre 3000,- af på 30,- ting, så
er chancen her.
UH: Har der ikke været tale om en vandrepokal til pokalstævnet?
NF: Det duer ikke til klubber der ikke har egne lokaler, så hellere plaquetter end en pokal.
FA: Der blev brugt plaquetter i Vojens til SJGP, og fire børn var henne og spørge om man kunne købe en hvis man nu
ikke vandt, hvilket må tages som tegn på at plaquetter er en god ting.
Så var der lige turneringsformen.
SEK:Hvorfor laver man ikke en Monrad?
JN: Der var rent kaos sidste år, så Monrad er at foretrække
NF: Det bliver Monrad i år! ; og således stoppede den diskussion.

8. Indkomne forslag

Der var lige et hængeparti fra forrige generalforsamling; vedtægterne. De var klar til afstemning i 2005, men blev
trukket tilbage, for at få rettet et par skønhedsfejl i hænderne på holdturneringslederen, der i teorien ikke skulle have
noget at lave når først turneringen er gået igang.
NF: Det forekommer mig at der noget galt med datoerne i vedtægterne med hensyn til sidste frister. Det blev der
kigget på, og ved nærmere eftersyn, viste datoerne at holde, så NF trak kritikken tilbage.
Med hensyn til datoer for afvikling af SEMT, har Vojens ringet rundt til naboklubberne, for at koordinere datoer.
De to forslag omhandlede begge en strukturændring af holdturneringen. Da Vagn Lauritsen ikke var til stede, blev det
HP, der fremlagde Løgumklosters forslag. FA startede med at fastslå at forslagene gensidigt udelukkede hinanden.
SEK: Løgumklosters forslag 1 falder, det dur ikke med søndagskampe.
UH : Aabenraa er imod at styrkelisten er lig med ratinglisten, idet vi både bruger klubturneringen og ser på
spillerønsker.
NF: Rating duer ikke, det medfører jo at op- og nedrykninger forsvinder.
JN: Mesterrækken om søndagen, men alle andre hold vil være selvmord
JKP: Vi er til 4-mands hold, der kræver en stor Toyota, at tage fem afsted, nu kan vi nøjes med en Punto. Det ville
hjælpe på logistikken.
SEK: Bov er lidt indifferent med hensyn til 4 eller 5 mand, man at lave alle runder til stævner duer ikke.
SK: Stævneform i alle runder, ville betyde at man skulle på langfart i alle runderne bortset fra den ene hvor man har
hjemmekamp, og det er mere bøvlet at sætte hold til udekampene.
Herefter var der afstemning om Løgumklosters to forslag. Forslag 1 blev nedstemt enstemmigt. Forslag 2 fik en
stemmeresten var imod.
ELP:Det er bedre at bruge tid og lave en ordentlig holdturnering, så Vagn´s forslag 3 lyder godt
HP: Det er bedre t få det afgjort nu.
UH: Hvert år har vi holdkampsdiskussion, som ikke medfører at den bliver ret meget bedre.
FA: Skaktilbudene i kredsen, for de medlemmer vi har, skal styrkes, for at forhindre medlemstilbagegang.
ELP: Det fungerer i Gråsten, så de er godt tilfredse og kan godt vente et år.
JKP:Det er lettere for holdlederen med 4 mand, og ingen har meldt sig ud af klubben, bare fordi de ikke kom med i
holdturneringen.
BP: I Alssund har vi et spørgeskema hold/klub/aktiv/passiv, som vi sender ud til sæsonstart.
NF: Holdskak har en social funktion.
Vagn´s forslag om et turneringsudvalg: nedstemt: 2 stemmer for
Tønders forslag:
HP: Flere spillere, flere hold, med 4 mands hold
4 spillere i A;B;C; 2 stemmer imod 9 for.
6 spillere i Mesterrækken: 7 stemmer for, 4 imod
A-rækken som søndagskampe:
Vi stemte om at bibeholde det nuværende system med hverdagskampe: 11 for, 2 imod
Holdkampe i stævneform:
SEK: Bov synes som Vejen, for mange udekampe.
UH: Aabenraa er imod.
HP: Der har været tilbud om at arrangere stævner i holdturneringsprogrammet; der har ikke været tilbagemeldinger.
Herefter trak Tønder forslaget.
FU ser på holdstrukturen:
NF: En ide med geografisk inddeling.
SEK: Fyld A- og B-Rækken op.
HP: Det bliver med tvungen op og nedrykning; hvis en vinder af en række ikke ønsker at rykke op, så bortfalder
præmien, og nr. 2 rykker op, og får heller ikke præmie.
Dette blev godkendt med stemmerne 9 for og 2 imod.

9. Fastsættelse af kontingent:

Både DSU og 4. Hovedkreds har ingen kontingentstigning i kommende sæson.

10. Valg

a: Kasserer for 4. HK: Frede Andersen modtager genvalg.
b: Valg af FU medlem. Herman Petersen modtager genvalg.
c: Valg af FU medlem. Uwe Hansen modtager genvalg
c: Valg af suppleant til FU. Ib Andersen modtager ikke genvalg.
d: Valg af kritisk revisor. På valg er: Claus Mogensen modtager genvalg.
e: Valg af revisorsuppleant. Gert Jøhnk modtager genvalg.
Der var genvalg til alle; dog blev den nye suppleant til FU: Jens Karl Petersen, Tønder

11. Juniorskak:

UH: Der har været afviklet stævne i Vojens (SJGP) med Knud Jespersen, Ribe som vinder, foran Peter Laimand, Ribe
og Rasmus Lund Petersen Gråsten. Desværre måtte jeg melde forfald til Hold-DM i Tjele, så jeg overlader oret til min
stedfortræder.
SK: Vi vandt 1 kamp og spillede en uafgjort, så efter 4.HK´s standart, et rigtigt godt resultat. Vi sparer lidt penge, ved
at leje en bus m/Chauffør, hvilket er noget billigere end DSB, foruden at det giver en extra social dimension at rasle
gennem landskabet sammen. Forinden afgang er bussen fyldt op, således at ingen af juniorerne når at gå sukkerkolde i
den week-end. Vi er derfor ikke afhængige af at skulle vente i timer på en meget kedelig banegård i Randers, på at
københavnerne lander, men kan køre helt op til den hytte vi skal være i.

12. Sønderjydsk EMT:

2006: Vojens, indbydelsen er udsendt, og årets nyhed er en begynderrække.
2008. Stedet skulle findes på denne Generalforsamling, og efter lidt diskussion, blev Bov og Aabenraa enige om tale
sammen om hvem af dem, der skulle afholde SEMT 2008.

13. Nyt fra DSU:

HJC: DSU har iværksat en kampagne for medlemsfremgang, der gerne skulle øge antallet af medlemmer fra 6.000 til
12.000.
ELP: Vi skal hjælpe hinanden, der er ingen grund til at opfinde den dybe tallerken to gange; se Gråstens hjemmeside.
CBJ: Skakbladet er for elitært, skoleskakbladet er faktisk bedre.
NF: Ingen nyheder, mange penge for så lidt. Skakbladet skulle sigte lavere så spillere på 1100 også har glæde af det.
JKP: 466,- i kontingent, til DSU for skakbladet og ikke noget andet. Det er for dyrt!
PP: Har DSU om folk vil betale 466,- for skakbladet?
Diskussionen mundede ud i at give Formanden mandat til, på kommende HB-møde, at rette en kritik mod Unionen for
at være for ensidig elitær.

14. Skaktour 2:

Her blev forslag 2 fra Tønder diskuteret, og vedtaget uden de store sværdslag. Skaktour 2 skrinlægges og istedet laves
en hurtig-skak- turnering på lørdage, spredt ud over hovedkredsen. Det sociale element i sådanne arrangementer er
guld værd. Der blev nedsat et udvalg til at se på mulighederne, bestående af Niels Falsig, Svend Erik Kramer og
Søren Krabbenhøft. Udvalget stiler efter at have noget konkret omkring sæsonstarten i august.

15. Eventuelt:

4 HK´s hjemmeside: Turneringsindbydelser og arrangementer til webmasteren.
JN: Ribe EMT lå på hjemmesiden ½ time efter afsendelse så det virker.

Referent: Søren Krabbenhøft