Bestyrelsesmøde 26.04.2018

Torsdag den 26. april 2018 kl. 19-23.15 i ”Huset”, Østergade 2, 6600 Vejen.

DELTAGERE: Karl Posselt, Claus Marcussen, Vagn Lauritzen, Lars Wisler Pedersen og Søren Krabbenhøft.

 1. Godkendelse af dagsorden
  Referat:
  Dagsordenen blev godkendt
 2. Siden sidst
  Referat:
  Generalforsamling blev afviklet i ro og orden, vel styret af Dirigenten Peter Roesen. Næsten alle forslag blev godkendt, og selv om det ikke blev en kort generalforsamling, blev der lige plads til en 9-runders schweizer-lyn bagefter.
  Påskens DM fik en ny Danmarksmester, Bjørn Møller Ochner, Skanderborg. Jonas Bjerre fik sin tredje og sidste IM-norm, og bliver så vores seneste IM´er; der så lige satte prikken over i´et med at vinde Dan Pumps Kolding Bymesterskab 2018.
  Svend Erik Kramer har meddelt, at Bov Skakklub lukker. Der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 13/8-2018. HK-Bestyrelsen beklager situationen og konstaterer, at der i Aabenraa kommune ikke er en eneste skakklub tilbage. Der smutter nok et par Bov-spillere over til Gråsten.
  Bestyrelsen konstaterede, at klubkriser ofte hænger sammen med ledermangel. Det bør give stof til eftertanke i mange klubber.
 3. Konstituering
  – Forslag om uændret konstituering.
  Referat:
  Bestyrelsen valgte at beholde den hidtidige konstituering. Således at Vagn Lauritzen er holdturneringsleder, Lars Wisler juniorleder og Søren Krabbenhøft sekretær.
 4. Økonomi
  – Regnskabsrapport pr. d.d.
  – Medlemsstatus for 2. kvartal
  Referat:
  Regnskabet blev gennemgået, det ser stadig fint ud. Udgifterne til generalforsamlingen er dog endnu ikke bogført.
  Medlemsstatussen er sørgelig læsning efter de mange udmeldelser fra Bov.
 5. SydGrandPrix
  – Plan for sæsonen 2018-19.
  Referat:
  8 datoer (1 ekstra) er forhåndsafsat i kalenderen. 4 klubber har meldt sig som arrangører. Yderligere 3 SGP-stævner søges fastlagt ved henvendelse til Fredericia, Haderslev og Ribe. En revideret kalender inklusive ”markedsføringsvejledning” og link til SGP-reglement udsendes, når datoerne er helt på plads.
  Vi drøftede tiltag for at skaffe flere skoleskakspillere. De arrangerende klubber skal se at få et kontaktnetværk på skolerne.
 6. Pokalturneringen for hold
  – Evaluering af kvalifikation til Pinsestævnet
  – Næsteårs pokalturnering. Struktur, tidsplan, invitation, markedsføring, indskud, præmier m.v.
  Referat:
  Med erfaringer fra 2018 og drøftelsen på generalforsamlingen besluttede bestyrelsen at tage konsekvensen og gå tilbage til 1 kvalifikationsstævne i Hovedkredsen. Sekretæren søger at finde egnet spillested – centralt i Hovedkredsen – til afvikling af Pokalstævnet næste år (den 7. april 2019). Vi skal have lavet et tilmeldingsskema for at gøre det let for klubberne at levere de nødvendige oplysninger. Både SGP-datoer og pokalstævne skal være på plads ved sæsonstart, så klubberne kan få arrangementerne med i de lokale klubkalendere.
 7. Holdturneringen
  – Nyt Holdkampreglement som konsekvens af ændringer på generalforsamlingen den 17-03-2018 (Bilag er vedhæftet dagsordenen)
  – Køreplan for sæson 2018-19
  Referat:
  Sæsonen slutter med en playoff-kamp mellem Ribe og Jerne om placeringer i M1 og M2. Kampen afvikles 6. maj.
  Bovs udtrækning får ingen indflydelse på Mesterrækken. Der er lige nu ca. 20 hold til A- og B-rækker.
  Kalenderinfo kommer snarest på hjemmesiden, og Vagn beskriver de vigtigste ændringer i holdkampreglementet som besluttet på generalforsamlingen.
  Generalforsamlingen gav desuden bestyrelsen en (vanskelig) opgave vedr. den fremtidige holdturneringsstruktur. Der skal fremlægges konkrete forslag på generalforsamlingen i 2019.
  Vagn laver et oplæg til drøftelse på næste bestyrelsesmøde.
 8. Dansk Skak Union
  – Mundtlig orientering fra HB-møde den 30-03-2018 og Delegeretmøde den 01-04-2018 – se også foreløbig omtale på skak.dk
  – Forslag til ændring af DSU´s vedtægter/love (Bilag er vedhæftet dagsordenen):
  Referat:
  Sædvanen tro venter vi stadig på HB-møde referat.
  HB har besluttet at tage imod et tilbud fra Rune Friborg om at igangsætte en lang række initiativer, der samlet beløber sig til ca. 560.000 kr. Vedtaget af et næsten enigt HB. http://www.skak.dk/images/officielle_dokumenter/diverse/hb_moeder/2018/moede1_februar/punkt_6_-_oplg_fra_rune_friborg.pdf
  Klubberne skal så bakke op om de kommende tiltag. Hvis klubben er klar, så vil man få meget ud af det. Der skal laves instruktioner for at få alle med.
  Bestyrelsen havde så en motivationsdiskussion; skal Kendiskortet spilles ud?
  Vi vil som bestyrelse give al den hjælp, klubberne måtte have behov for.
  På forslag af Lars Wisler besluttede bestyrelsen på Sydjysk Hovedkreds´ vegne at fremsætte forslag til en DSU-vedtægtsændring på næste Delegeretmøde, således at alle etablerede klubber får stemmeret. Det drejer sig om §6 (om Delegeretmødet), afsnit 4 i DSU´s love/vedtægter:
  Afsnit 4 foreslås ændret fra:
  Stemmeret udøves af klubformændene og således, at hver klub med mindst 8 medlemmer ved sin formand har så mange stemmer, som den har medlemmer. Klubformændene…..
  til:
  Stemmeret udøves af klubformændene og således, at hver klub ved sin formand har så mange stemmer, som den har medlemmer. Klubformændene…..
 9. Fællesindkøb af materiel.
  DGT projektmidler: DSU har fået lov at placere en stor ordre på DGT udstyr til favorable priser. Ordren skal placeres i løbet af maj måned, da DSU har behov for at få udstyr hjem til sommerens store begivenheder. Det drejer sig både om DGT ure, og plastic versioner af DGT livebrætter. Produkterne mærkes med “FIDE udviklingsstøtte” og må ikke sælges kommercielt, og skal altså indkøbes til brug for kommende udviklingsprojekter!!!
  Klubber som påtænker at lave udviklingsprojekter fremover skal kontakte deres hovedkredsformænd og høre nærmere om hvordan hovedkredsen administrerer en samlet bestilling via DSU. Og man skal gøre det nogenlunde hurtigt.
  Priser: DGT 2010 €15, DGT 3000 €20, Aluminiumskuffert til 10 ure €25. 1 plastic Livebræt m. brikker, kabler og DGT 3000 ur. €145.
  DSU og hovedkredsene indkøber og opbevarer materialerne i passende lokale depoter, hvor brugerne let kan få adgang til dem.
  Referat:
  Formand Poul Jacobsen har rundkastet en mail med tilbud meget billigt skakudstyr. Bestyrelsen drøftede sagen og nåede frem til følgende beslutning:
  Hovedkredsen vil afsætte midler til at anskaffe 10 sæt livebrætter (bræt, brikker og DGT-3000-ure) samt en kuffert til urene, medmindre den følger med. Vi vil efterfølgende få fremstillet opbevarings-/transportkasser til brætter og kabler, så det bliver let at flytte materiellet hen, hvor det skal bruges.
  Materiellet skal primært bruges til at udvikle de 3 ”store” turneringer i Hovedkredsen – Dan Pumps Kolding Byturnering (tdl. Sondex Cup), Fredericia IM Chess og Horsens Lang Weekend, der alle har mange deltagere, og som hidtil har måttet låne sig til live-udstyr.
  Når de ikke er i anvendelse til disse arrangementer, skal de tilbydes Hovedkredsens hold i Divisionsturneringen – ikke kun i Skakligaen.
  Bredere anvendelse af live giver os desuden lejlighed til at uddanne folk i Hovedkredsen i opsætning og brug af udstyret, så vi får mulighed for at vise skak frem i landsdelen via nettet.
  10 DGT-3000-ure med tilhørende kuffert til opbevaring. Disse ure samt et tilsvarende antal sæt bræt og brikker (anskaffet på traditionel vis via Dansk Skaksalg) vil vi bruge i midlertidig starthjælp, når der opstår mulighed for etablering af nye klubber de steder, hvor der er geografiske huller i Hovedkredsen. Og dem er der desværre efterhånden mange af.
  Materiellet kan også anvendes i forbindelse med skaklejre, propagandaarrangementer og lign.
  Vi har ikke taget endelig stilling til opbevaring af materiellet, når det ikke er i brug. En ”lagerhotelløsning” vurderer vi som for dyr, så vi forestiller os, at vi laver en aftale med en klub, der har eller kan skaffe opbevaringsplads.
  Karl afklarer, om bestyrelsens plan ligger inden for rammerne af tilbuddet og sender besked ud til klubformændene med opfordring til at reagere, hvis de har yderligere udviklingsprojekter og dermed behov for materiel.
  Tidsplanen er stram. Sidste frist for bestilling hos DSU er den 13. maj.
 10. Juniorskak
  – Status og initiativer
  Referat:
  Lars refererede en samtale han havde haft med en skoleskakunderviser. Der er et skoleskakstævne i Randers, hvor der deltager spillere fra vores hovedkreds. Lars fik til opgave at undersøge nærmere – med henblik på eventuel støtte til deltagere fra Sydjysk Hovedkreds. Sagen færdigbehandles i givet fald via mail.
  Bestyrelsen arbejder videre med at arrangere ét eller flere rene stævner for ”skoleskakspillere” – inddelt efter skakerfaring. Det kan være en central turnering eller små stævner på kommuneniveau. Bestyrelsen hører gerne, hvis der findes en klub der vil være arrangør af et pilotstævne; bestyrelsen lover al mulig støtte. Kontakten til skolerne og det at skaffe deltagere er nok den største hurdle. Dette er et projekt vi arbejder videre med.
 11. Øvrige Hovedkredsaktiviteter
  – Drøftelse af eventuelle nye initiativer i Hovedkredsen – jf. afsatte budgetmidler til aktivitetsfremmende formål
  Referat:
  Idé om et dansk-tysk 2020-stævne i anledning af 100-året for afstemningerne. Evt. et dobbelt-stævne over 50 – 100 mands landskamp mellem Syddanmark og Sydslesvig. Et parti på hver side af grænsen, med modsatte farver. Vagn søger kontakt med det nord-sydslesvigske skakforbund og punktet sættes på dagsordenen for næste bestyrelsesmøde.
 12. Mødeplanlægning
  Bestyrelsesmøder og generalforsamling afholdes som udgangspunkt i Vejen.
  Torsdag den 20. september 2018 kl. 19
  Torsdag den 22. november 2018 kl. 19
  Torsdag den 7. februar 2019 kl. 19
  Generalforsamling lørdag den 23. marts 2019 kl. 12
  Referat:
  Godkendt, men flere bestyrelsesmedlemmer fandt, at møderne trækker ud. Da mødefrekvensen ikke er fleksibel, enedes man om at ordne flere ting pr. mail. Om nødvendigt indsættes en ekstra mødetermin.
 13. Eventuelt
  Referat:
  Intet til dette punkt.