Generalforsamling 18-03-2023

Referat fra generalforsamling i Sydjysk Hovedkreds den 18-03-2023
Generalforsamlingen blev afholdt i ”Vejen Idrætscenter”, Jacob Gades Alle 1, 6600 Vejen.

Følgende klubber var repræsenteret:
Esbjerg Skakforening
Fredericia Skakforening
Gråsten Skakklub
Haderslev Skakklub
Kolding Skakklub
Løgumkloster Skakklub
Nr. Snede Skakklub
Skakklubben Alssund
Skakklubben Springeren
Tønder Skakklub
Vamdrup Skakklub
Vojens Skakklub

Formanden bød velkommen og fremlagde dagens program. Der blev omdelt stemmesedler (klubformanden har 1 stemme for hver påbegyndt 10 medlemmer i klubben), og inden selve generalforsamlingen var der smørrebrød til deltagerne.

1. Valg af dirigent:
Jens Madsen blev valgt uden modkandidat. Han kunne konstatere at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet, både pr. mail og på hjemmesiden, endda i rigtig god tid, så Generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig

2. Formandens Beretning:
Før talen afholdtes et øjebliks tavshed for de skakkammerater, der ikke er blandt os mere.
Formandens beretning kan i sin fulde ordlyd findes på hjemmesiden, sammen med resten af Generalforsamlingens punkter, som en PDF-fil her: http://sydjysk-hk.dk/2023/03/18/foreloebig-orientering-om-generalforsamlingens-forloeb/

Kommentarer: Herefter blev spørgsmålet bragt på bane: hvordan starter man en EMT-turnering?
Den må ikke kollidere med anden turneringsaktivitet. Man kontakter mulige spillere på telefon eller mail. Hurtigskak kunne være mulighed. Reklame, reklame, reklame. Udnyt medierne. Formændene skal videresende invitationer til klubmedlemmerne. Alt i alt må man prøve sig frem, det skal løbes i gang. Spørger takkede for gode råd.

Nyskabelsen – en byvenskabskamp (dobbeltrunde hurtigskak) mellem Haderslev/Vojens mod Kolding/Springeren planlægges gentaget i Kolding til næste år. Der er fondsansøgt om penge til smovs.

Der blev drøftet trykte info-plakater, til ophængning på biblioteker og lignende. Bestyrelsen vil gerne gå videre med ideen og finansiere udkast til et antal skabeloner med tommefelter, hvor klubberne selv kan sætte lokal info ind.

Dommerkurset i Vejen har foreløbigt kastet 3 licenser af sig. (af 10)

Beretningen blev énstemmigt godkendt.

3. Kassereren Beretning:
Kassereren fremlagde regnskabet og undskyldte, at regnskabet endnu ikke var revideret. Det sker snarest, i hvert fald inden påske. Kassereren havde taget alle bilag med, så de kunne checkes efter behov. Det reviderede regnskab bliver rundsendt til endelig godkendelse.
Regnskab gennemgået.
Regnskabet udviste et overskud på godt 11.000,-.
Ikke sat til afstemning.

4. Budgetoplæg:
Der blev præsenteret 2 alternative budgetforslag, der byggede på henholdsvis uændret kontingent og reduceret kontingent.

5. Fastsættelse af kontingent:
De to kontingentforslag blev gennemgået med argumenter for og imod og med bemærkning om, at bestyrelsen havde drøftet dem uden at nå til enighed.
Da sagen var belyst, blev der foretaget afstemning: 6 stemmer for uændret kontingent 23 for lavere kontingent. 2 undlod at stemme.

6. Holdturneringen:
Rækkerne blev gennemgået. 10 tomme brædder, heraf 8 i Mester: Vi er den Hovedkreds der har brugt flest spillere, når der ses bort fra Divisionsturneringen. Så blev der uddelt præmier, holdskak og en formelig byge af spillere, der havde scoret maksimum-point.
HB arbejder med strukturændring for Divisionsturneringen. Foreløbig er der enighed om, at der skal ske noget, men ikke hvad der skal ske – bortset fra en reduktion af antallet af divisionshold.

7. Pokalturneringen:
Invitationen til årets kvalifikationsstævne på Museum Sønderskov er på hovedkredsens hjemmeside.

8. Ungdomsaktiviteter:
Skaklejren på Skanderup Efterskole er fullbooket.

Formanden informerede om ungdomsinstruktørordningen som få klubber kender. Retningslinjerne findes i skakhåndbogen.

Skolen i virkeligheden (https://skolenivirkeligheden.dk/) blev præsenteret. Vores skaklærer Per Hansen, Haderslev har gjort brug af siden. I første omgang med tilbud om et kort introforløb, selv om han helst vil op på 16 lektioner. Det kræver tålmodighed og vedholdenhed at få skolerne i tale. Han er dog kommet ind på Dannevirke Kostskole for anbragte og utilpassede unge og synes, at det er meget givende.
I Kolding er det lykkedes Michael Hald Andersen at komme ind på 2 skoler, men også her kun med mulighed for få lektioner. Det gælder om at få sået et frø; overgange (f.eks. fra skoleskak til klub) er stadig vanskelige.

9. Andre Aktiviteter:
SydGrandPrix blev beskrevet og årets resultater ligeså.
Bestyrelsen efterlyste nye arrangører til næste sæson og fik straks 6 tilsagn. Så mangler der kun en enkelt. Foreløbige datoforslag:
Fredericia 2. eller 9.september; Haderslev 7. oktober; Løgumkloster 18. november; Springeren/Kolding 2. december; Vojens 28. december; Esbjerg 24. februar.

Der efterlystes præmier til førstegangsdeltagere i skoleskakklassen for at bøllebank ikke skal ødelægge motivationen. Det kan være medaljer eller erindringsgaver; jubilæumskrusene fra SkakTur Syd i forbindelse med 4. HKs 75-års jubilæum i 2002 blev også nævnt.

I henhold til reglementet rates SGP-skoleskakklassen ikke. Stigende ratingtal kunne være en anden motivation for unge spillere. Bestyrelsen blev opfordret til at kigge på det.

I den foreløbige kalender blev der gjort opmærksom på en udfordring vedrørende holdturneringen: Mesterrække og A-række spiller samtidigt 3. marts 2024. A-rækkeafslutningen foreslås flyttet til 10. marts.

10. Indkomne forslag:
Der var indkommet to forslag om mindre justeringer af holdturneringsreglementet.
Begge fra bestyrelsen og kan læses på hjemmesiden; begge blev enstemmig vedtaget.

11. Valg:
Både Karl og Vagn havde meldt deres afgang.
Da dirigenten efterlyste kandidater, blev der meget stille i forsamlingen.
Herefter udbrød der sig en vældig diskussion om, hvordan vi får en ny formand.
John Engstrøm meldte sig som kandidat til at blive menigt medlem af bestyrelsen, og Vagn kunne fortælle, at Lars Wisler har tilbudt at overtage Holdturneringslederposten.

Det blev besluttet at igangsætte en ”formandsproces”, hvor stillingsbeskrivelser af opgaverne i bestyrelsen gør opgaver og arbejdsmængde gøre med gennemskuelig for hovedkredsens medlemmer.

På grundlag af diskussionen – og for at komme videre – valgte Karl Posselt herefter at tilbyde at påtage sig yderligere et år på formandsposten. Valgene resulterede i følgende:

Formand: Karl Posselt, Vojens
Kasserer: Claus Marcussen. Fredericia
Bestyrelsesmedlemmer: John Engstrøm Nr. Snede, Søren Krabbenhøft, Springeren og
Lars Wisler, Nr. Snede.

Suppleant: Hansjørgen Clausen, Gråsten

Revisorer: Bjarne Rasmussen, Varde og Gert Jöhnk, Haderslev

Revisorsuppleant: Niels Skovvart, Alssund

12. Eventuelt:
Formanden takkede Vagn Lauritzen for en stor indsats.
Generalforsamlingen sluttede med en tak for ro og orden, hvorefter formanden takkede dirigenten.

Eftermiddagen sluttede med hovedkredslyn for 6 deltagere. Turneringen blev vundet af Jens Ingemann Madsen med Per Hansen på andenpladsen.

/Ref.: Søren Krabbenhøft

Referatet godkendt af dirigent Jens Madsen, den 22-03-2023