Bestyrelsesmøde 24-04-2024

Referat fra bestyrelsesmøde i Sydjysk Hovedkreds

Onsdag den 24. april 2024 kl. 19 i ”Huset”, Østergade 2, 6600 Vejen.

DELTAGERE: Søren Krabbenhøft, Lars Wisler Frandsen og John Engstrøm.
Der var afbud fra Claus Marcussen.

REFERENT: John Engstrøm.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
Referat: Blev godkendt

2. Konstituering
– Formand og kasserer er valgt direkte på generalforsamlingen.
Formalia ; men hvad med den manglende bestyrelsesmedlem?
Foreningens vedtægter kan ses her – http://sydjysk-hk.dk/vedtaegter/

Referat: Søren Krabbenhøft er formand, Claus Markussen Kasserer, Hold og SGP Lars
W. Frandsen, Sekretær og juniorskak John Engstrøm.
Suppleant Hans Jørgen Clausen indkaldes i henhold til vedtægterne ( Søren Krabbenhøft)

3. Siden sidst
– Evaluering og opfølgning på generalforsamlingen

Referat: Pokalskak Sønderskov bestilles igen ( Søren Krabbenhæft ) 26/4 2025. Lars
W. Fransen skriver opdatering på Holdskak 24/25 som også indeholder pokalskak info.

4. Aktiviteter i Hovedkredsen
– Afslutning af SGP-sæsonen 24-02-2024
– Turneringer

Referat: Sunflower cup er blevet gennemført med 140 deltagere.

5. Planlægning.
Kørsel og ophold for hæderstegnvinderen

Referat: Forslaget faldt da det ikke var aktuelt i 2024

6. Økonomi
– Status (Claus)
– Ansøgninger

Referat: Sættes på til næste gang da Claus Markussen har afbud på grund af sygdom.

7. Ungdom

Referat: Ikke noget nyt siden GF.

8. Dansk Skak Union
HB-møde
Dansk Rating

Referat: Alle danske ratingtal vil blive opdateret i løbet af sommerferien, udregnes for folk
med mindre end 2000 i rating som forskel op til 2000/2 som tillægges aktuel rating.
Så dsu mere følger fide rating.

9. Mødeplanlægning
Forslag til mødested: Huset, Østergade 2, 6600 Vejen
Forslag til mødedatoer (ikke koordineret med mødedatoer for HB):
– Bestyrelsesmøde onsdag den 4. september 2024 kl. 19
– Bestyrelsesmøde onsdag den 6. november 2024 kl. 19
– Bestyrelsesmøde onsdag den 6. februar 2025 kl. 19
– Generalforsamling lørdag den 15. marts 2025 kl. 12
– Bestyrelsesmøde onsdag den 9. april 2025 kl. 19

Referat: Vi blev enige om dette Søren Krabbenhøft bestiller lokale på Vejen sportscenter.

10. Eventuelt

Referat: Grundet lav deltagelse i hovedkredsens bestyrelse fra hovedkredsens
klubformænd er vi nødt til at have øget interessen for dette, bestyrelsen foreslår en årlig
dag med formandsskak samt noget tema hvor vi kikker på de positive aspekter ved skak
og nødvendigheden af at man melder sig til bestyrelsesarbejde. Bestyrelsen indkalder til
møde en lørdag i foråret.