Vedtægter

Vedtægter for Dansk Skak Unions sydjyske Hovedkreds

Navn, formål og hjemsted.

§ 1.
Hovedkredsens navn er Sydjysk Hovedkreds, der omfatter de tidligere Sønderjyllands, Ribe og Vejle amter. Hovedkredsen dækker desuden danske skakklubber i SydslesvigStk. 2. Hovedkredsens hjemsted er formandens adresse.

§ 2.
Enhver skakklub samt personlige medlemmer af Dansk Skak Union i hovedkredsens dækningsområde kan blive optaget som medlemmer af Hovedkredsen. Optagelse sker gennem medlemskartoteksføreren.

Stk. 2. Desuden kan efter forhandling med tilgrænsende HK optages medlemsklubber i dennes geografiske område, såfremt disse klubber har et naturligt tilhørsforhold til hovedkredsen.

§ 3.
Det er Hovedkredsens formål:
o at virke for skakspillets udbredelse og udvikling i Hovedkredsens område
o at virke som bindeled mellem hovedkredsens medlemmer og mellem Hovedkredsen og Dansk Skak Union
o at skabe fællesskab og kammeratskab blandt skakspillerne i Hovedkredsen

§ 4.
Som virkemidler i dette øjemed kommer særlig i betragtning:
o Afholdelse af holdturneringer
o Afholdelse af individuelle turneringer i den udstrækning, de lokale klubber ikke dækker dette behov
o PR-aktiviteter til markedsføring af skakspillet og medlemsklubbernes virke

Generalforsamlingen

§ 5.
Generalforsamlingen er Hovedkredsens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned. På generalforsamlingen fastsættes tid og sted for næste års ordinære generalforsamling. Tid og sted kan ved ekstraordinære omstændigheder ændres af Hovedkredsens bestyrelse.

Stk. 2. Formanden indkalder med mindst 21 dages varsel bestyrelsen og samtlige klubbers formænd til generalforsamlingen via mail. Indkaldelsen offentliggøres desuden på Hovedkredsens hjemmeside.

Stk. 3. Kassereren udsender senest 14 dage før generalforsamlingen det reviderede regnskab for det foregående kalenderår samt forslag til budget for året – via mail – til samme kreds som generalforsamlingsindkaldelsen.

Stk. 4. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være modtaget af formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 5. Adgang til generalforsamlingen med taleret har alle, der er medlem af Hovedkredsen gennem en klub eller som personligt medlem.

Stk. 6. Stemmeret udøves af klubformændene, der har 1 stemme for hver påbegyndt 10 medlemmer i klubben. Medlemstallet opgøres pr. 1. januar. En klubformand kan ved skriftlig fuldmagt overdrage sin stemmeret til et andet medlem som repræsentant for samme klub.
Afstemninger på generalforsamlingen foregår ved skriftlig afstemning, hvis blot ét medlem ønsker det.

Stk. 7. Personlige medlemmer har ikke stemmeret.

Stk. 8. Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning,
4. Budgetoplæg
5. Fastsættelse af kontingent
6. Holdturneringen.
7. Pokalturneringen.
8. Ungdomsaktiviteter.
9. Andre aktiviteter for året.
10. Indkomne forslag
11. Valg.
Hovedkredsens bestyrelse vælges for 1 år ad gangen. Der vælges formand, kasserer og 3
bestyrelsesmedlemmer. Desuden vælges hvert år en bestyrelsessuppleant, 2 revisorer og en revisorsuppleant.
12. Eventuelt

Stk. 9. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Stk. 10. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når 3 af bestyrelsens medlemmer eller klubber repræsenterende mindst 25% af det samlede stemmetal forlanger det.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter begæringens fremsættelse og indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Bestyrelsen

§6.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, formand, kasserer, sekretær, juniorkoordinator, og holdturneringsleder. Der er direkte valg til formandspost og kassererpost. På øvrige poster konstituerer bestyrelsen sig selv. Bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2. Bestyrelsen kan delegere opgaver til medlemmer uden for bestyrelsen og nedsætte udvalg i fornødent omfang til at løse bestemte opgaver.

Stk. 3. Udtræder et bestyrelsesmedlem i løbet af valgperioden, indtræder suppleanten som nyt medlem indtil næste generalforsamling.
I tilfælde af, at formand eller kasserer udtræder, konstituerer bestyrelsen sig selv på ny indtil førstkommende generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen afholder møde efter behov.
Møde afholdes, når formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Tid og sted fastsættes af formanden.

Stk. 5. Ved eventuelle afstemninger i bestyrelsen har hvert medlem 1 stemme. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 6. Formanden repræsenterer Hovedkredsen udadtil, indkalder til bestyrelsesmøder og er ansvarlig for koordination af de forskellige aktiviteter.

Stk. 7. Hovedkredsen tegnes af formand og kasserer i forening.

Stk. 8. Kassereren forestår Hovedkredsens økonomiske forhold under ansvar overfor bestyrelse og generalforsamling, forestår opkrævning af kontingent til Hovedkredsen og Dansk Skak Union samt aflægger det reviderede regnskab og fremlægger budgetforslag på den ordinære generalforsamling.
Kassereren er ansvarlig for medlemskartoteket, herunder indberetning til Dansk Skak Union.

Stk. 9. Bestyrelsen fastsætter reglement og udpeger turneringsleder til de af Hovedkredsen arrangerede turneringer.

Stk. 10. Bestyrelsen indstiller til Dansk Skak Unions hæderstegn, initiativpræmier og æresmedlemmer.

Stk. 11. Sekretæren er ansvarlig for udarbejdelsen af mødereferater samt drift af hjemmesiden.

Stk. 12. Juniorkoordinatoren er ansvarlig for tiltag til udbredelse af kendskabet til skakspillet hos børn og unge samt fremme af børne- og ungdomsskak.

Stk. 13. Bestyrelsen nedsætter en ”Turneringskomité” af mindst 3 aktive dommere til at påse, at Hovedkredsens arrangementer afvikles i overensstemmelse med det til enhver tid gældende turneringsreglement. Alle klubber kan anvende denne turneringskomité ved egne arrangementer.

Stk. 14. Bestyrelsen foranlediger den årlige holdturnering afholdt.

Stk. 15. Bestyrelsen arrangerer hvert år en pokalturnering, hvor klubhold kvalificerer sig til Dansk Skak Unions pokalfinale. Holdpokalturneringen afholdes i god tid før pokalfinalen.

Regnskab og revision

§7
Hovedkredsens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Ordinær revision af regnskabet sker på initiativ af kassereren mindst en gang årligt.

Kontingent

§8
Klubberne betaler kontingent efter antallet af medlemmer.

Stk. 2. Kontingentet til Hovedkredsen fastsættes på generalforsamlingen med virkning fra den efterfølgende 1. juli. Kontingentet til DSU fastsættes på DSUs delegeretmøde.

Stk. 3. De nærmere regler for kontingentopkrævningen til såvel Hovedkredsen som Dansk Skak Union – herunder betalingsfrister – fastsættes af bestyrelsen. Hovedkredsen er i henhold til Dansk Skak Unions love ansvarlig for kontingentet fra klubberne og garant for rettidig indbetaling af det samlede kontingent til Dansk Skak Union.

Stk. 4. En klub kan udelukkes af Hovedkredsen i tilfælde af restance.

Udelukkelse

§9
Bestyrelsen kan midlertidigt udelukke en klub eller et medlem, som modarbejder Hovedkredsens interesser eller har gjort sig skyldig i upassende adfærd. Den udelukkede klub eller medlemmet har mulighed for at få udelukkelsen prøvet på førstkommende generalforsamling.

Vedtægtsændringer

§10
Ændringer i nærværende vedtægter kan kun gyldigt vedtages af en generalforsamling, når:
o Forslag herom er optaget på generalforsamlingens dagsorden og
o Forslaget opnår mindst 2/3 af samtlige afgivne stemmer i alt (altså også blanke og ugyldige stemmer medtalt).

Opløsning

§11
Til opløsning af Hovedkredsen kræves et flertal på 4/5 af de afgivne stemmer.

Stk. 2. I tilfælde af opløsning anvendes Hovedkredsens aktiver til skaklige formål efter nærmere beslutning på den opløsende generalforsamling.

Stk. 3. Foreningen hæfter for sine forpligtelser med sin formue. Hverken medlemmer eller bestyrelse kan pålægges personlig hæftelse herudover

Ikrafttræden

§12
Nærværende vedtægter træder i kraft straks – dog under forbehold over for Dansk Skak Unions godkendelse (jf. Dansk Skak Unions love, §5).

Vedtaget på Hovedkredsens stiftende generalforsamling den 16.05.2015.

______________________________
Dirigent Vagn Lauritzen

2 thoughts on “Vedtægter