Bestyrelsesmøde 15-04-2021

Referat fra bestyrelsesmøde i Sydjysk Hovedkreds torsdag den 15. april 2021 kl. 19-20.15.

Sted: Grundet Coronasituationen blev mødet afviklet online (MS-Teams)

Deltagere: Claus Marcussen, Vagn Lauritzen, Karl Posselt og Søren Krabbenhøft.

Lars Wisler var fraværende pga. motorstop.

1. Godkendelse af dagsorden

Referat:
Ingen rettelser, så godkendt

2. Aktiviteter i Hovedkredsen
– Online-skak
– Senior DM 2021 (p.t. 94 tilmeldte)

Referat:
Flere klubber har taget hul på at arrangere og/eller deltage i turneringer på nettet. F.eks. Fredericia og Evans. Sønderborg Online Forårsturnering 2021 er i gang i øjeblikket med 10 deltagere. Det er gennemgående en begrænset andel af medlemmerne, der deltager i online-turneringerne. Da det er småt med skakoplevelser for tiden, så er det godt med klubsamarbejder.
Betænkningstiden er en faktor; jo kortere tid, jo flere unge, og flere voksne når tiden bliver længere.
Senior-DM i Løgumkloster er ved at ramme loftet. På trods af Corona er der 96 tilmeldte.
Der vil være 12 livebrædder, og når vi nærmer os startdatoen, kan der vise sig behov for flere hjælpere.

3. Fremtidig planlægning.
– Holdturneringen 2021-22
– Syd Grand Prix 2021-22
– Online skak (skal HK have en rolle i denne sammenhæng)

Referat:
Det forventes, at vi stort set kan genbruge Holdturneringsplanen fra sidste sæson, med forbehold for antal tilmeldte hold; Frist for tilmeldinger inden udgangen af uge 36, og den endelige plan udsendes i uge 41.
SGP: samme arrangører og samme datoer bruges som udgangspunkt. Til den tid er der forhåbentligt blevet lettet lidt på Coronarestriktionerne. Vagn laver aftaler med arrangørklubberne.
Der er blevet aflyst turneringer på stribe, heriblandt Fredericia IM Chess og DanPumps.
Mht. onlineskak er der rig lejlighed for medlemmerne til at finde et passende koncept for deltagelse, så det ville være svært for HK at synliggøre sig eller opfylde et særskilt behov. Dette kan være et punkt til Generalforsamlingen.
Der findes flere vejledninger for arrangører eller medlemmer, der gerne vil i gang med at spille turneringer på nettet.

4. Hæderstegn og initiativpræmie
– Lars og Claus har lovet at udsende forslag til motiveringer for 2021.

Referat:
Der var ikke kommet udkast fra Claus og Lars, som får en ny frist, hvorefter vi klarer sagen pr. mail.

5. Kursus
– 6. HK har tilbudt plads(er) på kursus i håndtering af facebookkampagner med henblik på, at vedkommende efterfølgende skal servicere klubberne med sådanne. Tid og sted: 17. maj 2021 i Aarhus. Kursuspris 4.000 kr. pr. deltager.

Referat:
Karl kan ikke deltage. Det er en høj pris for noget, der kunne tilegnes på anden vis. Der er nok ikke mange skakklubber der har betalt for reklame på Facebook, selv om det er billigere end annoncering i en ugeavis. Da det er svært med en målgruppe i et flygtigt medie, så takker vi nej til tilbuddet.

6. Økonomi
– Regnskab 2020 og status pr. d.d. 2021 (Claus)

Referat:
Intet nyt siden sidst. Der sker ikke så meget i øjeblikket, og der er endnu ikke lavet aftale med revisorerne vedr. revision af 2020-regnskabet.

7. Planlægning af generalforsamling (lørdag den 18. september 2021 kl. 12).
– Indkaldelse (udsendes senest lørdag den 28-08-2021)
– Bestilling af lokaler – Sønderskov Slot er reserveret
– Gennemgang af dagsorden (Se vedtægter her http://sydjysk-hk.dk/vedtaegter/)
– Forslag til dirigent
– Stemmetal/medlemstal, opgørelse pr. 01-01-2021 (Claus)
– Udsendelse af revideret regnskab og budgetforslag med forslag til kontingent senest lørdag den 04-09-2021
(Claus)
– Stof til beretninger
– Forslag (Holdturnering, SGP,…?)
– Valg: Genvalg/Kandidater til bestyrelsen.
– Forslag til dato for næste års generalforsamling: lørdag, den 19. eller 26. marts 2022

Referat:
Sted: Sønderskov Slot er foreløbigt kun reserveret, men bliver ordnet snarest.
Dirigent tilspørges (Vagn).
Stemmeantal opgøres på medlemstal 1/1-2021 (Claus)
Bestyrelsen tager imod genvalg.
Forslag til generalforsamlingsdato i 2022: lørdag, den 26. marts.

8. Dansk Skak Union
– Mundtlig orientering
– Hjemmesiden (https://skak.dk)
– Der er indkaldt til online HB møde den 17. april kl. 13:00. Fastlæggelse af spilledatoer for divisionsturneringen er på dagsordenen

Referat:
Mundtlig orientering. Marie Frank har fundraised og skaffet ca. 44.000 kr. til Skakbladet.
Delegeretmødet har været planlagt flere gange, men hidtil har restriktionerne udsat det. Der planlægges nu to delegeretmøder (2020 og 2021) på samme dag for at overholde formalia; det første bliver nok meget kort. Seneste dato har været 9. maj, men den må også revideres.

Hjemmesiden (https://skak.dk/) bliver langsomt bedre. Karl gjorde opmærksom på, at årsregnskaber for DSU er lidt svære at finde, så det kigger Claus på.
Forslag til Divisionsturneringskalender: Der er udsendt 2 forslag, der ikke afviger meget fra hinanden. Det blev besluttet, at Sydjysk Hovedkreds stemmer på forslag 2.

9. Mødeplanlægning
Forslag til mødedatoer:
Bestyrelsesmøder og generalforsamling afholdes som udgangspunkt i Vejen.
– Bestyrelsesmøde torsdag den 15. april 2021 kl. 19
– Bestyrelsesmøde torsdag den 9. september 2021 kl. 19
– Bestyrelsesmøde torsdag den 11. november 2021 kl. 19
– Bestyrelsesmøde torsdag den 3. februar 2022 kl. 19
– Generalforsamling lørdag den 26. marts 2022 kl. 12
– Bestyrelsesmøde torsdag den 21. april 2022 kl. 19

Referat:
Godkendt.

10. Information fra Hovedkredsen
– Evaluering af hjemmeside og Facebookside

Referat:
Karl gør hvad han kan; søger at opdatere Facebooksiden jævnligt. Der er problemer med upload af billeder fra https://skak.dk/. De kommer ikke med over i Facebook-opslaget, som derfor mangler lidt blikfang. Claus kigger på det. Ellers er der tilfredshed med siden.

11. Eventuelt

Referat:
– Claus er 3 kvartaler bagud med afregning til bestyrelsen; han råder bod snarest.
– Fredericia prøver udendørs skak; 14 deltagere første gang, siden har det regnet været koldt
hver gang.
– Rekordtilmelding til Senior-DM i Løgumkloster.

/Ref.: Søren Krabbenhøft