Bestyrelsesmøde 04-02-2021

Referat fra bestyrelsesmøde i Sydjysk Hovedkreds torsdag den 4. februar 2021 kl. 19-20.30.

Sted: Grundet Coronasituationen blev mødet afviklet online (MS-Teams)

Deltagere: Claus Marcussen, Vagn Lauritzen, Lars Wisler, Karl Posselt og Søren Krabbenhøft.

1. Godkendelse af dagsorden

Referat: Godkendt

2. Aktiviteter i Hovedkredsen

Referat:
Da man ikke kan mødes i klubben, så er online skak blomstret op. Flere klubber har turneringer, men i disse tider burde alle klubber være med. Det er typisk omkring halvdelen af en klubs medlemmer, der spiller på nettet. Johnni Marcussen (Fredericia) har hjulpet Skakklubben Alssund med opsætning af en onlineturnering på Lichess, og Johnni kan evt. også rådgive andre klubber. Han har desuden lavet en instruktionsvideo, så klubber, der endnu ikke spiller on-line kan komme i gang.
Onlineskak kan også afføde nye medlemmer i klubben, der er mindst 1 dokumenteret tilfælde allerede.

3. Status over aflysninger og planlægningsmuligheder.

Referat:
– Divisions- og ligaskak aflyst; især i ligaen var der delte meninger hos klubberne, så HB har måttet træffe beslutningen om aflysning.
– Hovedkredsens Holdskak er også aflyst. De spillede partier rates og Hovedkredsen betaler ratingafgiften. Der bliver ikke opkrævet holdindskud fra klubberne.
– Sæsonkalenderen for SGP (2020-21) bruges som udgangspunkt ved planlægning af næste sæson, såfremt arrangørerne er klar til at påtage sig opgaven igen.
– Pokalskak på Sønderskov aflyses, idet landsfinalen heller ikke bliver til noget.

4. Hæderstegn og initiativpræmie
– Drøftelse af, om vi skal undlade indstillinger i år begrundet i meget begrænset aktivitet i 2020.

Referat:
Manglende aktiviteter i klubberne gør det sværere, men vi gør alligevel forsøget.
Konkrete kandidater blev drøftet, og henholdsvis Lars og Claus påtog at skrive udkast til motiverede indstillinger – under forudsætning af, at DSU beslutter at uddele påskønnelserne i år.

5. Medlemsrekruttering
– Dilemma: Netflix-serien Queen´s Gambit har givet stærkt stigende skakinteresse på et tidspunkt, hvor klubberne er lukket.

Referat:
Det står sløjt til med rekruttering indslusning af de nye interesserede, der melder sig, når man ikke kan tilbyde dem noget i øjeblikket; mere om medlemsfremmende aktiviteter ved førstkommende Generalforsamling. Vi har stadig penge afsat til formålet.

6. Økonomi
– Status og regnskab 2020 (Claus)

Referat:
Det endnu ikke reviderede regnskab blev fremlagt. Det udviser et underskud på ca. 3.000,-.
Lige nu er der større udeståender (manglende kontingentbetaling) end vanligt. Det tilskrives coronatiden, hvor kassererne ikke så ofte er ”på kontoret”. Der bliver sendt rykkere ud sammen med næste opkrævning.
I nogle foreninger ser man udmeldelser her i coronatiden, fordi der er begrænset aktivitet. Det er kun set i få tilfælde i hovedkredsen, men det er vigtigt for alle foreninger – også skakklubber – at medlemmerne bakker op om betaler kontingent som sædvanligt.
Bankgebyrer er blevet en udfordring for små foreninger. F.eks. fordobler Sydbank pr. 1 april det faste kvartalsgebyr fra 150 kr. til 300 kr. Desuden et gebyr på 1.000 kr. ved kassererskift.

7. Planlægning af generalforsamling (lørdag den 20. marts 2021 kl. 12).
Drøftes. Vel vidende, at en udsættelse er sandsynlig / kan blive nødvendig

– Indkaldelse (udsendes senest lørdag den 27-02-2021)
– Bestilling af lokaler
– Gennemgang af dagsorden (Se vedtægter her http://sydjysk-hk.dk/vedtaegter/)
– Forslag til dirigent
– Stemmetal/medlemstal, opgørelse pr. 01-01-2021 (Claus)
– Udsendelse af revideret regnskab og budgetforslag med forslag til kontingent senest lørdag den 06-03-2021
(Claus)
– Stof til beretninger
– Forslag (Holdturnering, SGP,…?)
– Valg: Genvalg/Kandidater til bestyrelsen.
– Forslag til dato for næste års generalforsamling: lørdag, den 19. eller 26. marts 2022

Referat:
Bestyrelsen besluttede at udsætte den planlagte generalforsamling til 18.september 2021 (med corona-forbehold), i stedet for at vælge en dato og så risikere at måtte udskyde den i flere omgange. Nu er der tid til at lave regnskab og beretning. Vagn bestiller Vejen Idrætscenter.

8. Dansk Skak Union
– Mundtlig orientering
– Ny hjemmeside

Referat:
DM udsat til efterårsferien.
Hjemmesiden: Status? Der arbejdes på mange fronter på forskellige undersider, såsom love/moderniseret skakhåndbog (Vagn), landshold (Sune Berg) m.m. Det drøftes, det er hensigtsmæssigt, at alle hjemmesider under ”paraplyen” skal indgå som undersider på skak.dk eller om det er at foretrække at beholde egen sider, der så kan linkes til.
Gamle nyheder flyttes over tid over på den nye side. Indtil da kan de søges via https://glsider.skak.dk/.

9. Mødeplanlægning
Kommende bestyrelsesmøder er aftalt således:
Bestyrelsesmøder og generalforsamling afholdes som udgangspunkt i Vejen.
– Generalforsamling lørdag den 20. marts 2021 kl. 12
– Torsdag den 15. april 2021 kl. 19

Referat:
Som besluttet under pkt. 7 udsættes generalforsamlingen til den 18. september.
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 15. april – forventeligt som Teams-møde. Mindre sager vil blive behandlet på mailen. Om nødvendigt kan der også indkaldes til et kort Teams-møde. Nu er teknikken afprøvet og har fungeret upåklageligt på dagens bestyrelsesmøde.

10. Eventuelt

Referat:
Senior-DM søges gennemført i Løgumkloster i uge 22. Fredericia håber også at kunne gennemføre IM-Chess i Kristi Himmelfarts-weekenden.
Der savnes en prognose for vaccinationsfremgangen, hvornår når vi f.eks. 50% og hvornår forsamlingsrestriktionerne lempes.

/Ref.: Søren Krabbenhøft