Bestyrelsesmøde 22.11.2018

Referat fra bestyrelsesmøde i Sydjysk Hovedkreds
Torsdag den 22. november 2018 kl. 19-21.45 i ”Huset”, Østergade 2, 6600 Vejen.

DELTAGERE: Claus Marcussen, Vagn Lauritzen, Søren Krabbenhøft og Karl Posselt.

 1. Godkendelse af dagsorden

  Referat:
  Godkendt
 2. Aktiviteter i Hovedkredsen
  – Siden sidst
  – Genforeningsjubilæum 2020. Samarbejdspartnere på tysk side (Vagn og Karl deltager i ”Hovedkredsmøde” i
  Kappel den 16-11-2018)
  – Prioritering af HK-aktiviteter, der kan understøtte DSU´s image-/medlemskampagne
  – Kandidater til initiativpræmie og hæderstegn 2019, foreløbig drøftelseReferat:
  Holdturneringen er godt i gang.Der er afviklet skoleskakstævne for hold i Kolding. Initiativtagere: Kolding og Fredericia Skoleskak. Karsten Foli og Lasse Nielsen stod for stævnet i Kolding. Frem (Odense) bidrog med 4 hold, og i alt var der deltagelse af 8 hold á 4 spillere. Der var mulighed for ”blandede” hold, så også klubber med færre end 4 spillere kunne være med. Det gode koncept gentages i Fredericia i det nye år.Vagn og Karl har besøgt kollegabestyrelsen for Schachverband Schleswig-Holstein, Bezirk Nord og deltaget i et bestyrelsesmøde i Kappeln. På tysk side er man meget positiv og åben over for et blivende samarbejde. Vi laver en øvelse engang i 2019, mens Genforeningsjubilæums-arrangementet afvikles i 2020 – f.eks. 16.-17. maj 2020. Karl uddelte et bilag på mødet – et forsøg på at konkretisere planerne om genforeningsarrangementet. Torsdag den 17. januar 2019 kl. 19 er der aftalt et fællesmøde mellem de 2 Hovedkredsbestyrelser på begge sider af grænsen. Mødet holdes i Aktivitetshuset (Jernbanegade 14, 6330 Padborg).

  For at tiltrække nye deltagere til turneringer i Hovedkredsen, drøftedes alternative turneringsformer – f.eks. den svenske model, hvor der i løbet af en weekend afvikles partier med forskellig betænkningstid – en kombination af hurtigskak og nærskak for at kunne nå flere end 5 runder.

  Vi arrangerer en skaklejr for begyndere (åben for alle), for at ruste dem til ikke at tabe hver gang. Det bliver et 1-dagsarrangement centralt i Hovedkredsen – formodentligt i Vejen Kommune. Yderligere om arrangementet aftales pr. mail. Datoforslag: lørdag den 30. marts 2019.

  For at få overblik over ressourcer i Hovedkredsen, kunne et faneblad (klubbernes side) på hjemmesiden være en løsning. Et idékatalog kunne være en mulighed; dele ud af erfaringer, herunder fastholdelse og sociale udenomsskaklige aktiviteter. Det skal gøres let for klubberne at bidrage med ideer, der har givet gode resultater. Stikord er nok.

  Angående decentrale begivenheder i samarbejde med DSU´s imagekampagne egner initiativet sig bedst til de større provinsbyer, i vores tilfælde især Esbjerg- eller Trekantområdet. Klubber, der ønsker at være med i et lokalt arrangement, skal selv henvende sig til Rune Friborg.

  Kandidatforslag til hæderstegn og initiativpræmie blev drøftet og afgjort. Indstillingerne færdigbehandles næste gang.

 3. SGP-2018-19
  – Status – deltagerantal i de første afdelinger: 26 (Ribe) + 28 (Springeren) + 42 (Grindsted)Referat:
  Foreløbig er 21 tilmeldt SGP-4 i Fredericia den 1. december, men der skal nok komme mange flere inden fristens udløb.
  Vi skal præcisere tildelingen af GP-points til næste sæson. Hovedkredsmedlemsskab på spilledagen er afgørende. Deltagere uden for Sydjysk HK kan kun vinde stævnepræmie – ikke GP-points og seriepræmie.
 4. Holdturneringen
  – Status for den igangværende holdturnering
  – Forslag til fremtidig struktur. Færdiggørelse af oplæg, der kan udsendes til høring blandt klubberne.Referat:
  Der har i et tilfælde været brugt ulovlig spiller, idet man ikke har fulgt proceduren for indsættelse på styrkelisten; ellers ikke de store problemer.Strukturændrings-forslag drøftet på grundlag af bilag fra Vagn, der udsender et justeret oplæg til høring i klubberne med høringsfrist den 26. januar 2019, hvorefter bestyrelsen færdiggør strukturforslaget til behandling på generalforsamlingen.
 5. Pokalturneringen 2018
  – Turneringsform/-struktur og spilledato er fastlagt
  – Besigtigelse af spillested den 16-11-2018 (Vagn og Karl)
  – Udsendelse af invitation – primo 2019Referat:
  Spillestedet besøgt og godkendt. Der er ikke konkluderet på forsøget med matchpoints i Pinsen. Indtil andet er vedtaget er det derfor brætpoints der kommer til at tælle først i Pokalturneringen i 2019.
 6. Ungdoms-/juniorskak
  – Status og initiativer (Lars)Referat:
  Lars deltog ikke i mødet.
  Karl oplyste, at der i weekenden den 23.-25. november afvikles DM i skoleskak i Ollerup med ca. 200 deltagere.
  Anni Mathiesen (MF) og Mads Jacobsen (DSS) har været på besøg på Skodborg Skole (reklame for skoleskak).
 7. Økonomi
  – Status (Claus)Referat:
  Regnskabet gennemgået. Orienteringen taget til efterretning.
 8. Dansk Skak Union
  – Hovedbestyrelsesmøde i DSU den 11-11-2018 (Mundtlig orientering)Referat:
  Orienteringen taget til efterretning.
 9. Mødeplanlægning
  Kommende bestyrelsesmøder er aftalt således:
  Torsdag den 7. februar 2019 kl. 19
  Generalforsamling lørdag den 23. marts 2019 kl. 12
  Bestyrelsesmøder og generalforsamling afholdes som udgangspunkt i Vejen.Referat:
  Godkendt. Husk også fællesmødet mellem HK-bestyrelserne på begge sider af grænsen torsdag den 17. januar 2019 kl. 19 i Padborg.
 10. EventueltReferat:
  Der skal gøres mere reklame for brug af Hovedkredsens udstyr til Live-skak på hjemmesiden. Herunder også muligheden for at få konsulenthjælp til opsætning, flere efterhånden lærer at betjene udstyret. Claus får opgaven.

/Ref.: Søren Krabbenhøft