Bestyrelsesmøde 14.09.2017

Referat fra bestyrelsesmøde i Sydjysk Hovedkreds
Torsdag den 14. september 2017 kl. 19-22.15 i ”Huset”, Østergade 2, 6600 Vejen.
DELTAGERE: Karl Posselt, Claus Marcussen, Vagn Lauritzen, Lars Wisler Pedersen og Søren Krabbenhøft.

 1. Godkendelse af dagsorden
  Referat: Godkendt
 2. Aktiviteter i Hovedkredsen
  – Status over turneringsaktivitet m.v.
  – Drøftelse af eventuelle nye initiativer i Hovedkredsen – jf. afsatte budgetmidler til aktivitetsfremmende formålReferat:Hovedkredsens store, tilbagevendende turneringer Sondex Cup, Nybolig Erhverv IM Chess 2017 (Fredericia) og Horsens Lang Weekend kører rigtigt fint.
  For Fredericias IM-turnering gælder det, at det er økonomien, der sætter grænsen, ikke spillerne.For at sikre høj turneringsaktivitet opfordres klubber og medlemmer til at arrangere samkørsel og fylde bilen op, når deltagelse kræver transport – for at få ”nølende” medlemmer med.Bestyrelsens pulje til medlemsfremmende aktiviteter står indtil videre urørt. Næste ansøgningsfrist er 15-11-2017.Der forsøges at starte klub op i Broager. Hovedkredsen formidler gerne kontakt til naboklubber med overskud af materiel for at sørge for, at det ikke er materiellet, det falder på.Der er huller i Det Sydjyske skaklandkort. HK-bestyrelsen tilbyder også gerne at sende et bestyrelsesmedlem til et opstartsmøde. Der kigges stadig på konceptet klubfilial.Man har i klubberne i Allerød og Ålborg forsøgt sig med en Facebook-kampagne for at skaffe nye medlemmer. Det var et pilotprojekt, men DSU bakker fortsat op om initiativet og klubber, der er klar, kan frit anvende den ”kogebog”, der er lavet. Den er ikke sendt bredt ud, men vi lægger den på Hovedkredsens hjemmeside.Fredericia er formeligt blevet tæppebombet af skoler der vil have skak på skemaet; så mange at man har måttet takke nej til nogle. Nu planlægger Fredericia et kursusforløb for lærere.Der findes efterhånden gode undervisningsmaterialer til skak, og det kræver ikke nogen høj spillestyrke at undervise, men naturligvis tid, og mange klubber har problemer med modtagelse af nye, potentielle medlemmer. Det kunne være en mulighed at lade klubformanden tage øjeblikkeligt hængeparti, så der kunne koncentreres om nyankomne. En klar integrationsplan bør være på plads, således at den nye får en god oplevelse fra start.

  Hos FIDE skal skakdommere nu være registrerede; se mere på DSU´s dommerside. Dommermangel er et klubproblem, så et lokalt/regionalt dommerkursus kunne være en ide. Vi har 86 dommere i Hovedkredsen, dog næppe mere end 25 aktive.

  Klubberne skal sørge for kontinuerlig synlighed i medierne. Bestyrelsen overvejer at udsende en vejledning i, hvordan man systematisk kan og bør bruge forskellige kanaler for både at maksimere deltagerantallet i turnering og synliggøre skakken lokalt for at tiltrække nye medlemmer.

  Man behøver ikke at være en stor klub for at arrangere en turnering eller stå for en afdeling af SGP. Det kræver først og fremmest egnede lokaleforhold og et samarbejde med ressourcepersoner i Hovedkredsen.

   

 3. Dansk Skak Union
  – Hovedbestyrelsesmøde i DSU den 03-09-2017Referat: Formanden orienterede mundtligt. Orienteringen blev taget til efterretning. Det officielle referat fra HB-mødet vil senere bliver offentliggjort på www.skak.dk
 4. SGP-2017-18
  – Er planlagt med datoer og spillesteder/arrangører (se http://sydjysk-hk.dk/SGP/?SGPyear=2017). Ny dato for 7. og sidste stævne – 24-02-2018.Referat: SGP-starten kunne være bedre, kun 34 til 1. stævne.Invitationerne skal i Hovedkredshjemmesidens kalender, så man kan tilmelde sig derfra, måske vil lidt kalenderundervisning hjælpe; formændene vil blive mailet.HK-hjemmesiden bliver ikke brugt af alle medlemmer, så måske skal vi overveje at supplere med et nyhedsbrev, så flere får direkte info i deres mailbox.Vi laver en liste til arrangører: Claus sender forslag til Karl, snarest.Arrangører til næste sæson opfordres til at tilmelde sig på Generalforsamlingen.
 5. Holdturneringen
  – Tilmeldinger og planlægning af Holdturneringen i Sydjysk Hovedkreds 2017-18 (Vagn)Referat: Afregning for holdturneringen kommer med næste afregning cirka 20/11.
  Der er 16 hold i Mesterrækken og 22 i A- og B-rækkerne.
  Præmier: Sidste sæsons præmier fremgår af holdturneringshjemmesiden: http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Message?teamTourId=17&messageId=45
  Rækkerne blev gennemgået.Vagn har et radikalt forslag til ny struktur for næste sæson. Han vil formulere det på tryk, så vi kan drøfte det på næste bestyrelsesmøde med henblik på fremlæggelse på Generalforsamlingen 2018.
 6. Pokalturneringen 2018
  – Forslag til ny struktur er udsendt til høring blandt Hovedkredsens klubber.
  – Sammenfald mellem HK-kvalifikationsstævne og sidste runde i skakligaen (11-03-2018)Referat: Vi har tidligere foreslået HK-finalestævnet placeret den 11. marts, men da er der runde i skakligaen. Der er mulighed for at flytte til 7. eller 8. april. Afklares, når klubberne har meldt tilbage vedrørende den foreslåede nye struktur senest den 01-11-2017.
 7. Ungdoms-/juniorskak
  – Status og initiativer (Lars)Referat: Lars havde forfattet et ”Udkast til Kommissorium” et brobygnings-projekt mellem DSU og Dansk Skoleskak. Dette blev gennemgået og blev ophøjet til dagsordenen for næste bestyrelsesmøde. Mulige kandidater til Udvalget blev drøftet.Hjemmesiden http://skolenivirkeligheden.dk/ blev drøftet (Tilbud til Skolevæsnet) Her kan man lægge tilbud ind til skolebørn.Haderslev Kommune afvikler en skoleskakdag med ca. 220 tilmeldte den 28. september.
 8. Økonomi
  – Status (Claus)Referat: Regnskabet pr. 12/9 blev gennemgået. En diverse-post med afskrivninger, skyldes fejl med ind- og udmelding af klubber. Hvis der ikke sendes kreditnotaer ud, ender udgiften hos os; dog ikke efter at Claus har fundet problemet.
 9. Mødeplanlægning
  Kommende bestyrelsesmøder er aftalt således:
  – torsdag den 23-11-1017 (bestyrelsesmøde)
  – torsdag den 15-02-2018 (bestyrelsesmøde)
  – lørdag den 17-03-2018 (generalforsamling)
  – lørdag den 17-03-2018 (bestyrelsesmøde)
  Bestyrelsesmøder og generalforsamling afholdes som udgangspunkt i Vejen.Referat: Godkendt
 10. Eventuelt.
  Referat: Danmark har fået to nye Europamestre, Jonas Bjerre U-14 og Jesper Søndergaard Thybo U-18.

Referent Søren Krabbenhøft