Bestyrelsesmøde 09-02-2023

Referat fra bestyrelsesmøde i Sydjysk Hovedkreds
i Huset, Østergade 2, 6600 Vejen – torsdag den 9. februar 2023 kl. 19-21.30.

DELTAGERE: Vagn Lauritzen, Claus Marcussen, Lars Wisler, Karl Posselt og Søren Krabbenhøft.

1. Godkendelse af dagsorden

Referat: En enkelt ansøgning var faldet ud af dagsordenen, men bliver behandlet sammen med andre under punkt 7.

2. Aktiviteter i Hovedkredsen
– Status vedr. Holdturneringen
– Status vedr. SGP
– Øvrige turneringsaktiviteter

Referat:
Holdturneringen. Horsens ligger på en solid førsteplads og favorit til oprykning fra Mesterrækken, selv om der er 2 runder tilbage.
I A-rækken ligger holdene tæt inden de sidste runder.
B-rækkerne er færdigspillet, og de tre gruppevindere skal spille om én plads i A-rækken. Kolding 2 har takket nej, så det bliver en finale mellem Nr. Snede og Vamdrup. Klubberne foretrækker, at kampen afvikles på en hverdagsaften. Spillestedet bliver afgjort ved en upartisk lodtrækning af Holdturneringleder Vagn Lauritzen.

SGP har indtil videre haft følgende deltagerantal: Haderslev 20, Kolding/Springeren 34, Vojens 55, Evans 44, Varde 43. Skulle en klub, der ikke har afholdt SGP før, ansøge, så kan bestyrelsen træde til med en hjælpende hånd.

Øvrige turneringsaktiviteter. Som det fremgår af DSUs turneringsside er der mange turneringsmuligheder i hovedkredsen.

Vores Facebook-side har haft ca. 15 opslag siden sidst bestyrelsesmøde. Rækkevidden varierer stærkt, men er gennemgående god – fra o. 60 til 431. Siden fungerer dermed som en relevant infokanal for mange medlemmer.

Per Hansen arbejder videre med at inspirere skakspillere i hovedkredsen ved at tilbyde klubberne et skakforedrag for basisspillere. Han har fået et demobræt samt km-godtgørelse fra hovedkredsen.

Der er afviklet en venskabsmatch mellem Haderslev/Vojens og Kolding/Springeren. En fantastisk aften, der absolut tåler gentagelse, og gerne flere end de i alt 40 skakspillere, der deltog. Kolding /Springeren vandt begge runder 10½-9½.

Fredericia og DSU afviklede Hold-NM i weekenden i uge 3 på Fredericia Realskole. Den økonomiske ramme blev overholdt, og der var stor ros for arrangementet, også fra de øvrige nordiske lande.

3. Økonomi
– Status og regnskab 2022 (Claus)

Referat: Det foreløbige regnskab blev fremlagt og gennemgået. Kassereren sørger for, at regnskabet bliver revideret og sigter mod, at det kan ske således, at det reviderede regnskab kan udsendes sammen med generalforsamlingsindkaldelsen (senest 26. februar).

4. Planlægning af generalforsamling (lørdag den 18. marts 2023 kl. 12.30).
– Indkaldelse (udsendes senest lørdag den 26-02-2023)
– Lokale
– Gennemgang af dagsorden (Se vedtægter her http://sydjysk-hk.dk/vedtaegter/)
– Forslag til dirigent
– Stemmetal/medlemstal, opgørelse pr. 01-01-2023 (Claus)
– Udsendelse af revideret regnskab og budgetforslag med forslag til kontingent senest lørdag
den 04-03-2023 (Claus)
– Stof til beretninger
– Forslag ?
– Valg: Genvalg/Kandidater til bestyrelsen. Ingen reaktioner på opfordringen fra den 11-11-
2022 (http://sydjysk-hk.dk/2022/11/11/efterlysning/)
– Forslag til dato for næste års generalforsamling: lørdag, den 16. eller 23. marts 2024

Referat: Vi er tilbage i Sportshotel Vejen.
Forslag til dirigent er på plads.
Stemmesedler og opgørelse af medlemstal pr. 01-01-2023 tager Claus Marcussen sig af.
Herefter en meget lang diskussion om kontingent. På baggrund af hovedkredsens gode økonomi og i forventning om, at Delegeretmødet i Påsken vil godkende en kontingentforhøjelse, vil bestyrelsen fremlægge 2 budgetforslag. Det ene med uændret kontingent til Hovedkredsen, det andet med et reduceret kontingent baseret på et budget, hvor resultatet går i nul. Det bliver så op til generalforsamlingen at vælge løsning.

Der er et par mindre inkonsekvenser i Holdturneringsreglementet. Vagn udarbejder ændringsforslag til fremlæggelse på generalforsamlingen.

Da der ikke har meldt sig kandidater til bestyrelsen, er der brug for en prikkerunde; formændene tilspørges igen.

Generalforsamlingsdatoen foreslås i 2024 til lørdag den 16. marts.

5. Pokalturneringen 2023
– Invitation til kvalifikationsstævne (bilag)
– Ratingtal pr. 01-01-2023 (Claus)

Referat: Tilmeldinger skal stadig ske ud fra nærskakrating, selv om turneringen hurtigskakrates. Invitationen til dette års kvalifikationsstævne kan udsendes, når Claus har trukket ratingtallene fra kartotekssystemet.

6. Ungdomsarbejde og medlemsrekruttering
– Per Hansen
– Vejlekredsens Skoleskakklub

Referat:
– Per Hansen er stærkt engageret i frivilligt arbejde med at få flere skoleelever til at spille skak. I første omgang i Haderslev kommune, men senere også gerne andre steder i Hovedkredsen.
– Vejlekredsens Skoleskakklub er stor succes, som burde efterlignes i resten af unionen.
– Fredag den 10. februar holder Dansk Skoleskak Skolernes Skakdag – idrætsdag for hjernen – på en lang række af landets folkeskoler.

7. Ansøgninger
– Ansøgning fra Springeren Kolding vedr. SonFlow – Kolding Bymesterskab 2023 (bilag)
– Ansøgning fra Per Hansen (bilag)

Referat:
– SonFlow-ansøgningen blev godkendt. Bevilling: 2.000 kr.
– Per Hansen- ansøgning om km-tilskud til skakundervisning på skoler i hovedkredsen blev ligeledes godkendt. Bevilling 2.250 kr.
– Desuden en ansøgning fra Fredericia til international skak, som også blev godkendt. Bevilling 2.000 kr.

8. Hjemmesiden
– Evt. uddelegering af opgaver

Referat: Claus Marcussen laver beskrivelse til bestyrelsen snarest, så det ikke kun er Claus der kan opdatere hjemmesiden – f.eks. med SGP-points.

9. Dansk Skak Union
– Mundtlig orientering fra HB-møde den 05-02-2023

Referat:
– Kasper Jerwiarz er bevilget en tur til Norge for at se på brugen af IPad som noteringsredskab.
Programmet, der benyttes, hedder Clono Scoresheet. Det kan også levere live-transmissioner
til nettet.
– Kun 90 medlemmer deltog i afstemningen om Årets Skakspiller, hvilket er meget få.
– Søren Bech Hansen er den nye landstræner efter Sune Berg
– Vi drøftede betimeligheden af, at divisionskalenderen afventer Bundesligaen.
– Ifølge Dansk Skak Unions love: ”Alle klubmedlemmer skal tilmeldes unionen.” Der er lidt
vaklen i geledderne, og enkelt klubber reklamerer med ”lokalmedlemskaber”
– Strategi: afventer fysisk møde.
– DM i Hurtig/lyn-skak flytter til separat weekend. Det bliver i år den 13.-14. maj.
– Ny divisionsstruktur; enighed om, at der skal ske ændringer, men der er rigtig mange ting på
bordet. Et forslag om ny struktur skal drøftes grundigt, inden det kan implementeres.
– DSU´s regnskab viser underskud – ikke mindst pga. nedskrivning af værdien på
værdipapirbeholdningen.
– FU mangler en sekretær. Desuden har Vagn Lauritzen bedt om at blive afløst for opgaverne
med ajourføring og oversættelse af FIDE-reglement samt som instruktør på dommerkurser.
Vagn er på dommerkursus igen i den kommende weekend, denne gang i Kalundborg.

10. Mødeplanlægning
Bestyrelsesmøder og generalforsamling afholdes som udgangspunkt i Vejen.
Kommende møder er aftalt således:
– Generalforsamling lørdag den 18. marts 2023 kl. 12.30
– Bestyrelsesmøde torsdag den 20. april 2023 kl. 19

Referat: Kommende bestyrelse står for yderligere mødeaktivitet.

11. Eventuelt

Referat: Der er enkelte rettelser til Hovedkredshjemmesiden. Bl.a. som konsekvens af nedlæggelse af Grindsted Skakklub. Claus retter.
Karl Posselt viste et eksempel på en enkel måde at producere nyhedsbreve på – ved hjælp af et internetbaseret program – Canva.com.
4. Hovedkreds´ arkiv er stadig hjemløst. Rigsarkivet i Aabenraa er ikke interesseret, så foreløbig er det placeret på Løgumkloster lokalarkiv.

/Søren Krabbenhøft