Generalforsamling 2004

Formandsmødet i Sønderjydsk Skak 14.02.04

Pkt 1

Valg af dirigent. Her vælges Helge Andersen.

Pkt 2

Skreven beretning i Sønderjydsk skak nummer 32 December 2003

Vi ser lige et øjeblik på holdturneringen. Den er kommet godt i gang, men vi kunne da godt have tænkt os lidt mere opbakning fra klubberne med et par flere hold. Som noget nyt kan vi fra næste sæson få vores holdturnering ratet, og vi er i FU kommet til den beslutning, at vi går ind for at rate holdturneringen fra sæson 2004 – 2005.

Det kommer til at koste 50,- kr. pr hold i omkostninger til ratingkartoteksføreren. Det giver os muligheder for at øge vores ratingtal og mere intense kampe, en god fornyelse. Det kommer, som et forslag til generalforsamlingen.

Junior hold DM gik godt. Vi havde en fornøjelig weekend med mange intense kampe. Som noget nyt inden for juniorerne, har vi i FU besluttet at lave et juniorstævne, hvor de bliver opdelt i årgang. I samarbejde med skoleskakken har vi besluttet at lave dette stævne i Vojens lørdag den 15. maj. Det bliver for alle skakspillere under 20 år, både klubspillere og skoleskakspillere. Med dette tiltag kan vi måske få flere skoleskakspillere i klubberne og vi kan også påden baggrund udtage stærkere hold til Junior hold DM.

Her til sidst vil jeg gerne rose nogen. Dem der stod som stævneledere ved Nordisk mesterskaber for seniorer i Sønderborg fra den 11/10 – 19/10 2003. Med jeres ihærdige indsats for skakken på det område, blev det et overordentlig godt stævne. Jeg vil sige Frank Petersen Aabenraa, til Frede Andersen Vojens, til Ove Christensen Bov, til Broder Petersen Alssund, til Henning Jacobsen Augustenborgog Vagn Lauritzen Løgumkloster. TAK for et vellykket og godt udført stævne.

Her til sidst vil jeg sige at Gråsten skakklub er godt i gang med det Sønderjyske mesterskab i skak som starter den 18/1 2004 så meld jer til en god turnering.

Beretning: Hansjørgen Clausen henviser til den skrevne beretning og går ud fra alle har læst den.

Og tilføjer at DM2004 afholdes af Køge skakklub efter de nye regler fra DSU.

Uwe Hansen spørger om hvilke ændringer der er fra DSU vedrørende DM. Svar: Der er kommet et regelsæt for indkvartering, præmier og andre relevante forhold.

Uwe Hansen spørger om der vil være repræsentation fra 4. HK. Svar: Det vil der.

Frank Petersen spørger om der er en liste over mødets deltagere. Der er omdelt en liste.

Der bliver foreslået en præsentationsrunde at mødets deltagere. Dette gennemføres.

Ingen bemærkninger til beretningen i øvrigt. Beretningen vedtages.

Pkt 3

Regnskab: Frede Andersen forelægger regnskab, der er revideret og godkendt af revisorer.

Der er en god balance i regnskabet.

Posten ”øvrige arrangementer”skal nok have et andet navn.

Posten udlånt til NM 03. Dette udlån er tilbagebetalt her i år 2004.

Der er en gæld til Sønderjydsk tryk grundet i for sen udsendelse af regning fra firmaet.

Budgettet er specifiseret som en selvstændig kolonne i regnskabet.

Svend Kramer vil gerne vide hvorfor holdturneringen skal give så stort et overskud. Frede svarer, at der ikke er noget forkert i stor overskud i holdturneringen: de enkelte præmier til enkeltspillere kan blive så stor en udgift, at overskuddet forsvinder. Desuden budgetterer vi med større udgifter til arrangementer, så her skal pengene også bruges. Frank Petersen tilføjer, at han husker tider hvor der var røde tal i regnskabet, og er glad for at der er penge tilovers. Og de ekstra kontingenter der er opkrævet har alt i alt givet en bedre økonomi for foreningen. Frede suplerer: der skal være plads i økonomien til støtte af relevante arrangementer. Kurt Petersen siger, at udgifterne i forbindelse med holdturneringen har medført så store udgifter, at der i visse perioder har været underskud. (for sæson 2003/2004 skal der muligvis udbetales ca 2400,- kr til 8 spillere, der i øjeblikket har max point)

Uwe Hansen undrer sig over hvor de penge der er udlånt Nordisk Mesterskab, er blevet af. Frede svarer: Udlånet er tilbagebetalt og vil figurere i regnskabet for 2004.

Frede Andersen omtaler at den støtte der gives til initiativer i hovedkredsen vil lægge beslag på ca 5000,- kr. (støtte til Ribe EMT, Bov skakklubs ungdomsarbejde og tilskud til Frøslev efterskoles ungdomsarbejde).

Erik Asmund bemærker at forretningsudvalget har ret godt styr på regnskabet, og spørger hvor meget kontingent der er i retance, og om det eventuelt er betalt. Svar: alt restance er ikke betalt endnu, men forretningsudvalget har opmærksomhed på problemet og vil snarrest få forholdet normaliseret.

Regnskabet godkendes af forsamlingen.

Budget:

Frede kommenterer de enkelte poster:

På grund af færrer forventede medlemmer er kontingentet redukseret en smule.

Pokalturneringen afvikles med balance.

Udgifterne til hjemmesiden er fastlagt.

Gaver er et skud!!!

Der er ingen spørgsmål til budgettet og vedtages af forsamlingen.

Holdturneringen:

Kurt Petersen fortæller, at der ikke er de store problemer i afviklingen af turneringen. Og der kun opstod et enkelt problem da et hold udeblev fra en runde. Det var Oversø Frørup som skulle møde Ribe. Men holdet fra Ribe var flinke og gik med til en runde en anden dag.

Der skal ændringer til i D-rækken. Som det er nu er der alt for mange stærke spillere på nogle hold, og det er ødelæggende for de øvrige hold. D-rækken er fortrinsvis beregnet for juniorspillere og dette er ikke tilgodeset med de nuværende regler. Der skal begrænsninger på hvem der kan deltage i D-rækken.

Vagn Lauridsen spørger: hvorfor er turneringen ikke tilrettelagt således, at klubber der deltager med flere hold i samme gruppe, møder hinanden i første runde. Kurt svarer at det desværre var en svipser fra hans side, han havde mere opmærksomhed på kørslen for de enkelte hold (nogenlunde lige meget kørsel for holdene).

Uwe Hansen spørger om hvor mange kampe en spiller må deltage i på en sæson. De regler der er gældende for Sønderjydsk Skak er ret klare på det område og er beskrevet i den folder der udleveres i forbindelse med start af holdturneringen. Skillelinien er helt klar: Divisionskampe er for sig og hovedkredskampe er for sig. Altså; der kan spilles 7 divisionskampe og 10 i alt i de øvrige rækker, alt afhængig af antallet af runder.(Det er to forskellige turnereinger). Erik Asmund undrer sig at det er muligt. Andre sportsgrene har en lige linie fra bund til top. Broder Petersen mener, at det ikke i praksis er et problem, idet der spilles på samme dag. Helge Andersen foreslår, at vi ser på om der er noget der kan og skal ændres i den forbindelse. Frank Petersen mener, at turneringslederen ikke har mulighed for at kontrollere divisionsdeltagere. Rudolf Mach mener, at teksten i programmet er ganske klar. Vagn Lauridsen: De 2 turneringer bør holdes adskilt på grund af kontrolproblemet. Erik Asmund mener: Det er forkert at enkelte hold kan få for stærke spillere i enkelte kampe. Svar klubberne har en forpligtelse til at stille med de rigtige spillere, efter styrkelisten. Jørgen Nielsen siger det ser forkert ud at anvende divisionsspillere i mesterrækken Uwe Hansen spørger: kan man så ikke tage en spiller som reserve. Hertil svarer Kurt Petersen: styrkelisten er offentlig og bør laves ud fra en reel vurdering af spillernes indbyrdes styrke.

Vedrørende D-rækken er der fra Svend E Kramer følgende bemærkning: Ratingtallet bør nok være højere, og 18 år som maksimum, for hvem der kan deltage.

Helge Andersen: De stærkeste juniorspillere bliver herved udelukket. Er det, det vi vil? Vagn Lauridsen: Stærke juniorer deltager oftest på stærkere hold. Aldersbegrænsningen på 20 år vil være at foretrække. Frank Petersen repeterer regler for D-rækken, og tilføjer at der ikke er for stive regler. Jørgen Nielsen mener at det er uheldigt at de juniorer der dagligt spiller ikke kan være på D-holdet på grund af for stor ratingtal. Kurt Petersen: Der har været megen kritik på Frøslev deltagelse med mange stærke spillere.

Helge Andersen prøver at opsummere: Der er to punkter 1) ratinggrænse og 2) aldersgrænse.

Ved en afstemning er der flertal for, at der ingen ratinggrænse, og ingen aldersgrænse skal være i D-rækken.

Kommentar: Eftersom spilletiden ændres er det uheldigt at rate når der spilles med tidsbegrænset afslutning af spil. Hertil svarer Hansjørgen Clausen: Da der er flere andre hovedkredse der kører med ratede holdturneringer, må vi nok indstille os på at gennemføre dette også i 4. hovedkreds (Det koster 50,- kr. pr.hold) Jørgen Nielsen går ind for en ratet turnering. Frank Petersen vil gerne vide hvem der fører ratingregnskabet. Kurt Petersen har på fornæmmelsen at det er ham der skal indberette til ratingkartoteksføreren i DSU. Ved afstemning blev der vedtaget at rate A, B, C – rækken.

På et spørgsmål om størrelsen på indskuddet for deltagelse med D-hold, svarer Frede Andersen: Da det er begynderspillere er det for at hjælpe de klubber med mange unge spillere. Frank Petersen vil gerne vide hvordan den økonomiske balance er. Betaling for deltagelse skal fortsat være et krav, men et ½ gebyr er ok. Frede Andersen: Der er et lille overskud i D-rækken Erik Asmund: Bliver der ikke en for stor lyst til at tilmelde sig i den billige række.

Svar: Da det er op og nedrykninger fra de øvrige der afgør hvor holdene er placeret er det ingen mulighed.

Erik Asmund: Klubberne bør bruge energi på at udvikle juniorer, og ½ pris for D-rækken er OK.

Ved en afstemning blev det således vedtaget at der skal være ½ takst for tilmelding af hold i D-rækken.

Allan Hye savner nogle stævner hvor den intense stemning i forbindelse med afslutningen af holdturneringen er. Han refererer til tidligere tider hvor afslutningen på sæsonnen var et fælles stævne. Kurt Petersen:Der er nogle faktorer der gør at der ikke mere afholdes disse stævner: hjemmebanefordel forsvinder for nogle af holdene, kørsel og lignende giver anledning til problemer. Og vigtigst af alt: der er for få klubber der melder sig til afvikling af sådan et stævne. Vagn Lauridsen: Hvad med et samlet fælles stævne for hele 4.hovedkreds, bare en enkelt gang. Man kunne jo spørge om nogle klubber var interesseret.

Uwe Hansen: Kan man fastsætte andre spilletider der rates. Kurt Petersen: Ifølge DSU er det 2 timer.

Pokalturneringen:

Rudolf Mach fortæller at et forkert postnummer giver problemer for modtagelse af post. Det må ændres i adresselisten ved kassereren.

Frede Andersen: De 6 begynderhold var jo den bærende faktor for denne turnering. Der må kune findes nogle flere hold for denne turnering. Formændene opfordres hermed til at arbejde for at der kommer flere deltagende hold.

Broder Petersen: Vi deltog i Tønder og Nyborg og ønsker at komme igen. Det havde været en god oplevelse.

Frank Petersen: Det er den eneste turnering hvor alle 4 HK. Medlemmer på tværs deltager vilket er meget positivt.

Jørgen Nielsen: Det er helt klart en god oplevelse for spillerne at være med.

Helge Andersen: Vi må prøve at få sat lidt mere skub i foretagenet.

Foreningsbladet:

Helge Andersen ønsker et lidt større i tilstrømning af artikler og andet der bør have interesse for Sønderjydsk Skak Send noget mere, jeg kan forarbejde det meste elektronisk baseret, eller bare et ganske almindeligt brev. Vi må have nogle flere indlæg i bladet. Send nogle partier som man synes var særlig spændende, gerne med kommentar. Kurt Petersen: Du påpeger et kendt problem, som de fleste klubber har. Frank Petersen vil gerne takke redaktøren Helge Andersen for et godt blad, som han har stået for i 7 år. Jørgen Nielsen: Du bør fortsætte; og bladet bliver læst med stor interesse.

Hjemmesiden:

Vores webmaster dur simpelthen ikke lød der fra salen. Vi kan ikke være tjent med at siden ikke bliver opdateret i rimelig omfang. Kan vi ikke udskifte webmaster med en ny.

Kurt Petersen: Jeg har heller ikke gode erfaringer med den nuværende webmaster.

Broder Petersen: vi har manden (Karsten Fyn) og han har lyst til at løfte opgaven.

Frede Andersen: FU er opmærksom på problemet og har selv ønsket en ændring af tingenes tilstand. Det er jo heldigt at tilbudt en mulighed for at ændre. Denne mulighed vil vi gøre brug af.

Valg:

På valg er

a. Kurt Petersen

b. Herman S Petersen

c. Frede Andersen

Alle3 genvælges.

d. til suppleant vælges Uwe Hansen

e. til revisorer vælges Broder Petersen og Claus Mogensen

f. til revisorsupleant vælges Gert Jønk

Kontingent:

Frede Andersen fortæller at kontingentet ikke vil stige ud over 20.- kr pr. kvartal til DSU

Godkendes af forsamlingen.

Sønderjydsk EMT:

Turneringen afvikles i år af Gråsten skakklub. I 2005 har Alssund denne turnering. Efter en forespørgsel iblandt de fremmødte tilbyder Vojens skakklub at tage turneringen i 2006

DM i skak:

Da det var svært at finde en klub til afvikling af DM i skak i år undersøgtes muligheden for at Sønderjysk skak kunne stå for arrangementet. Men Køge skakklub var også interesseret og fik så DM i 2004.

Vagn Lauridsen: DSU har prøvet at få lagt et nyt niveau for afvikling af DM. Greve havde lavet et DM der var under al kritik. Jørgen Nielsen: De kaotiske forhold i Greve har været årsag til at begrænse tilgangen og skabe et højere niveau.

Hvis 4 hovedkreds skulle binde an med et sådant arrangement bør det ligge i en større by. Der er behov for et spillested med plads til 350 – 400 deltagere. Der er brug for så mange hjælpere til praktiske gøremål at det vil kræve at flere klubber går sammen om arrangementet. Uwe Hansen: Åbenrå Skakklub vil gerne stå for den organisatoriske del, men ikke for sponsorkrav. Erik Asmund: Ved sponsorering skal der søges på landsdækkende firmaer, og ikke på lokale firmaer.

Vedtægtsændringer:

Forretningsudvalget havde planlagt nogle vedtægtsændringer, men de blev udskudt. Det viste sig at den vedtægt forretningsudvalget var i besiddelse af var en forældet udgave. Den nye udgave vil blive gennemgået af forretningsudvalget.

Forslag fra Gråsten skakklub:

Angående Sønderjysk enkeltmandsturnering 2004 (SEMT 2004).

Ovennævnte turnering var på klubbens ekstraordinære generalforsamling den 8. januar 2004 genstand for en debat, der efterfølgende udmøntede sig i denne skrivelse.

Årsagen er, at vi i kraft af vores værtsskab til turneringen har indhøstet en række bemærkninger og ændringsforslag, som vi her vil videre give til 4. HK

Vi har modtaget en hel del henvendelser omkring afviklingsformen med to runder samme dag, hvilket har afstedkommet, at der er enkelte, som har fravalgt turneringen i kraft af deres deltagelse i andre aktiviteter, spekulationer i ratingstørrelse m.m.

Vores forslag skal lyde, at der til næste års SEMT bliver kigget på, hvorledes 4. HK ønsker, at SEMT bliver afviklet.

Som konsekvens af ovennævnte forslag mener vi også, at turneringen bliver henført til 4, HK`s ansvarsområde. Det betyder, at det er 4. HK, som afvikler turneringen med evt. hjælp af en eller flere klubber.

En naturlig følge heraf betyder det også, at 4. HK udover det økonomiske tilskud, der allerede gives til den klub, der afvikler turneringen, er ansvarlig for, at der er et tilstrækkeligt ”sponsorkorps” med økonomiske midler til rådighed for den/de klub(ber), der vil forestå SEMT.

Afslutningsvis kan vi som en sidebemærkning nævnte, at vi er stærkt utilfredse med den manglende dækning af turneringen på vores hjemmeside www.4hk.dk, idet der alene har været tale om inputs fra os selv desuagtet webmasteren i god tid er blevet bekendtgjort med vores turnering.

Dette punkt i sig selv er genstand for en nærmere drøftelse, som vi gerne vil bidrage med, således arbejdet med vores hjemmeside kan blive optimeret mest muligt.

Denne henvendelse kan med held være genstand for en nærmere drøftelse på vores formandsmøde i februar 2004.

Afslutningsvis glæder vi i vores jubilæumsår, at få lov til afvikle det sønderjyske mesterskab i Gråsten.

Med venlig hilsen Gråsten Skakklub Erik Lund-Petersen.

Henvendelsen blev læst op og fulgt op med en opfordring til FU om at finde en landsdelsdækkende sponsor.

Uwe Hansen: Det er meget svært at finde sponsorer til skakturneringer.

Erik Asmund: Mener nu nok at det er muligt at finde en sponsor.

Frank Petersen: Fortæller, at der i forbindelse med Nordisk Mesterskaber for seniorer godt kunne lade sig gøre at finde lokale sponsorer.

Frede Andersen: Der er ingen behov for sponsorering til SEMT, den hviler økonomisk i sig selv.

Kurt Petersen: De lokale sponsorer støtter for at hjælpe de lokale klubber, mere end for at få en reklameeffekt som sådan.

Frede Andersen: På vores generalforsamling blev der vedtaget at skifte til en anden lokal bank med håb om at kunne opnå fremtidig sponsorstøtte her.

Helge Andersen: Hvis der er nogen der kan finde en sponsor er det velkommen.

Vedrørende tilslutning til SEMT har Kurt Petersen følgende bemærkning: Der er generelt ikke så stor tilslutning til SEMT, det ligger på ca 50 deltagere.

Helge Andersen: En konklusion på debatten, må være at de enkelte klubber afgør om der skal være sponsor på.

Eventuelt:

De gældende nyfundne vedtægter vil blive tilsendt formændene, sammen med påtænkte ændringer.

Dette vil blive gjort i god tid før næste samling.

Vagn Lauridsen: På hjemmesiden kan der godt fortælles om forslag til ændringer. Og så en opfordring: Lad nu være med at lave vedtægterne for stramme, det er godt med lidt spillerum.

Der er forslag om at kalde denne forsamlings møde for generalforsamling og ikke formandsmøde, som er ret misvisende idet dette er en generalforsamling. Der er ingen indvendinger herimod, så det bliver sådan fremover.

Frede Andersen: Allan Hye bør tage en tak med til Bjørnskov. Vi kan for en lavere pris udsende vores publikationer. Dette skyldes at 4. HK kan få trykket til en væsentlig billiger pris end tidligere, ved hans hjælp.

Referat som jeg har opfattet mødet.

Herman S Petersen