Generalforsamling 2008

Mødested: Hotel Pauli, Vojens

Deltagere:

Bov Skakklub.- fravær med afbud
Dansk Skakklub Oversø-Frørup. – fravær uden afbud
Fribonde Flensborg. – fravær uden afbud
Gråsten Skakklub.- Erik Lund-Petersen (ELP), Susan Clausen (SC)
Haderslev Skakklub Kai Bjørnskov (KB), Jacob Andersen (JA), Ole Poulsen (OP)
Hejls Skakklub -Fravær uden Afbud
Løgumkloster Skakklub.- fravær med afbud
Ribe Skakklub.- Peter Pharsen (PP)
Skakklubben Alssund. – Broder Petersen (BP), Karsten Fyhn (KF)
Tønder Skakklub.- Niels Falsig(NF), Jens Carl Petersen (JCP) Helge Andersen(HA)
Vamdrup Skakklub.- fravær uden afbud
Vejen Skakklub.- Se FU
Vojens Skakklub.- Se FU
FU: Hansjørgen Clausen, Gråsten (HJC), Frede Andersen, Vojens (FA),
Herman Petersen, Ribe (HP), Søren Krabbenhøft, Vejen (SK)

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning.
 3. Drøftelse og godkendelse af Formandens beretning
 4. Kassererens beretning, aflæggelse af regnskab og budgetoplæg.
 5. Drøftelse og godkendelse af kassererens regnskab og budget
 6. Sønderjysk Enkeltmands Turnering
 7. Holdturneringen
 8. Pokalturneringen 2007
 9. Ungdomsaktiviteter
 10. Andre Aktiviteter for Året
 11. Indkomne forslag
  1. Vagn Lauritzen: Udvalg til at se på fusion med 5.HK
 12. Fastsættelse af kontingent
 13. Valg
  a: Valg af FU medlemmer:Frede Andersen, Hansjørgen Clausen og Herman Petersen. Alle modtager genvalg.
  b: Valg af suppleant til FU.
  c: Valg af kritisk revisorer. Claus Mogensen modtager ikke genvalg.
  d: Valg af revisorsuppleant.
 14. Eventuelt

 

 1. Valg af dirigent:
  Formanden (FA) foreslog igen Niels Falsig som dirigent, der modtog valget.
 2. Formandens beretning:
  Dirigenten kaldte den en god beretning. Da forfatteren havde meldt afbud, måtte den nys tiltrådte formand træde til.
  FA: Det er et digert værk. Da det både har været udsendt til klubformænd og tilgængelig på hjemmesiden, skal jeg kun kort ridse hovedtrækkene op, i Svend Erik Kramer´s beretning.
  Svend Erik Kramer udtrykker utilfredshed med medlemstallet, det er støt dalende og vi mister også klubber. Til gengæld ser det lysere ud på ungdomsfronten. Flere klubber opretter skolesskaklignende tiltag. 4.HK har også tilbud til de unge; der er en separat børnerække i SGP-regi, og vi har en D-række, der i store træk virker fortrinligt. Holdturneringen går rimeligt, men vores Mesterrække halter, Løsningen er måske en fusion med 5. HK. Der har været Pokalskak i Tønder, som godt kunne tåle et større fremmøde, SEMT i Løgumkloster med 2 x 8-mandsgrupper, der også ville kunne tåle lidt bedre fremmøde, det er blevet vores smertensbarn. Og på sigt må FU beslutte om pengene til arrangementet kan bruges bedre andre steder.Til gengæld har SGP på rekordtid, blevet vores næststørste turnering. Den kører formidabelt, men skal conceptet revideres? Hold-DM blev en stor succes, med en samlet 6 plads, langt over forventning. Uanset hvad fremtiden byder er 4. HK med i den turnering. Der er mange turneringstilbud i kredsen; desværre vil Ribe EMT ikke blive spillet mere, men FU vil måske overtage conceptet og lave noget lignende, det var jo en fremragende turnering.En stor tak til Ribe´s afgåede formand Jørgen Nielsen for et stort og engageret arbejde for skakken.Det kører godt for skoleskakken, mange steder i klubregi. Så fik vi en DM i skikkelse af Rasmus Lund Petersen (7/8), og en ny skoleskakleder i Erik Lund Petersen, begge Gråsten.Et kamplederkursus anført af Vagn Lauritzen (IA) blev afviklet med 7 deltagere, et lidt skuffende antal, der er stadig for få TLére i kredsen. Hjemmesiden har haft det rigtigt svært, men er i bedring. Trods stor arbejdsindsats af Peter Pharsen har HLT Kai Bjørnskov ikke ordentlige arbejdsbetingelser. DSU´s hvervekampagne er skudt i gang og vi er i gang med arbejdet, mere om det efter Generalforsamlingen. 5. HK er meget intereseret i fusion; der kommer et forslag senere.Bov Skakklub tildeles DSU´s Initiativpræmie for deres særdeles aktive program for unge, og for deres synlighed i den lokale presse.
  Hæderstegnet tilfalder vores tidlige webmaster Karsten Fyhn, for fortrinligt og hurtigt arbejde med hjemmesiden.
 3. Drøftelse og godkendelse af Formandens beretning:
  Der klappes af pris modtagerne.Formandens beretning blev enstemmigt godkendt
 4. Kassererens beretning:
  Ex-Kassereren (FA) forklarede at den økonomiske er rimelig om end egenkapitalen er faldende og nu udgør 47.786,72 Kr. et fald på over 6000.-. det kan vi ikke blive ved med at leve med, så kassereren foreslog en kontingentforhøjelse på 5,- pr. kvartal. Medlemstilbagegangen er markant, men at man i Vojens har 10 unge spillere der ikke er tilmeldt DSU. Det venter man med indtil de har fundet ud af om skak er noget for dem. I øvrigt har budgettet for 2008 et lignede underskud.
 5. Drøftelse og godkendelse af regnskab og budget:
  SC: Det ville være fint at hæve kontingentet.
  BP: Er det ikke muligt at få en højere rentesats så renteindtægterne ville blive større?
  FA: Vi er ikke en investeringforening.
  JCP: Vi får flere rentepenge i skat-klubben.
  NF: Det er en arbejdskapital.
  HA: Man kunne jo forestille sig et sponsorat ved at skifte bank.
  FA: Sydbank er jo kredsens største bank, så det ville nok ikke være tjeneligt at skifte.
  BP: I Alssund har vi sat 20.000 ind til 5 %
  NF: De er så bundne, men lad kassereren bestemme.
  Efter endt diskussion blev regnskab og budget vedtaget enstemmigt.
  FA: Revisionen har påpeget at Udgiftsspecifikationen, der er blevet rundsendt, ikke er påført de rettelser revisionen havde, så en revideret udgave kan hentes her. (på gult papir)
 6. Sønderjydsk Enkeltmands Turnering:
  Årets udgave afholdes af Aabenraa.
  UH: Det går fremragende. Vi har 3x 8 mandsgrupper og nederste er en monrad med 12 mand i alt 36. Stillingen kan ses på Aabenraas hjemmeside www.rokaden.dk.
  FA: Så skal vi have en klub til 2010.
  NF: Det kunne vi da godt tænke os, hvis ikke andre vil.
  FA: FU foretrækker at det er større klubber der lægger billet ind. Man kan jo lade klubturneringen indgå, for at have et godt afsæt deltagermæssigt.
  NF: Tønder vil slå den sammen med Byturneringen. Afviklingen skulle være over en længere periode.
  UH: Farligt at trække den ud.
  NF: Nej, tværtimod, så skal den strækkes.
  BP: Der skal være flere hængepartirunder. I øvrigt vil Alssund gerne have den i
  2011.
  JA: Turneringen kræver kompetente arrangører. Tønder får SEMT i 2010
 7. Holdturneringen:
  KB: Den kører nogenlunde. Jeg har måttet ringe for at få resultater, både til hjemmeholdets holdleder og sågar udeholdet. Holdturneringsprogrammet har ikke virket fra september til nu, men kan love at det kører om små 14 dage.
  NF: Det er træls med alle de afbud, det er dyrt at betale indskud, når man kun får tre kampe.
  KF: Det er ærgeligt med kun 5 hold i mesterrækken. Det kan måske løses ved fusion med 5.HK
  NF:Holdturneringslederen skal have friere hænder, der må ingen bindinger være til at lave en ordentlig turnering.
  FA:Holdturneringslederen har ret så frie hænder, der er ikke noget i holdturneringsprogrammet der kan virke som en hindring.
  HA: Det er trist med de hold der vælger at tabe de sidste kampe for ikke af rykke op. Det er især overgangen fra A-rækken til Mesterrækken der er problematisk
  UH: Folk vil ikke spille om søndagen.
  BP: Dobbeltrunde i Mesterrækken er da noget at tænke over.
  NF: Konklusionen af diskutionen må være at Holdturneringslederen har frie tøjler.
 8. Pokalturneringen 2007:
  FA: Vi mangler næsten kun datoen for i år. Det er et dyrt stævne men sjovt.
  NF: Andre må da gerne afholde det, men vi vil da gerne.
  BP: Det er et fantastisk stævne.
  KF: Det er en god turnering, men spisebilletterne til finalestævnet i Nyborg er meget dyre.
  FA: Jeg fik i februar en rykker for sidste stævne.
  NF: Det er dyrt, men det er en aftale DSU har.
 9. Ungdomsaktiviteter:
  HJC: Det har været et godt ungdomsår. Der har været en speciel børnerække i SGP.
  Hold-DM i Tjele gik rigtig godt. Vi havde ikke så skræmmende hold med, men de gjorde det fantastisk. Vi slog 3 Hovedkredse og blev en flot nr.6. Vores 2. bræt Rasmus Lund Petersen blev senere DM i en A-gruppe med 25 mand, flot.
  ELP: Ja jeg er jo blevet udnævnt til Kredsleder for Skoleskak i 4. HK. Hvis man synes at medlemskrisen kradser i 4.HK, skal jeg da lige nævne at vi i det forgangne år er gået fra 235 til 90 Medlemmer, hvoraf halvdelen spiller skoleskak i klubregi.Fødekæden fra ungdomsrækkerne skal klubberne selv stå for, der er i øjeblikket ikke meget at hente fra skoleskakken. Dansk Skole Skak har ansat 2 udviklingskonsulenter til at se på problemet. Der har været afholdt et møde, om hvordan vi kommer videre. En ide er et Pilot-projekt kaldet SFO-skak. Skolen stiller lærerkræfter til rådighed, Skoleskak har eleverne og materialerne. SFO-skak skydes i gang med én klub, én skole og én kommune inden for en overskuelig fremtid.
  HP: Hvordan med økonomien?
  ELP: Det er kommunen der skal betale for lærerne.
  HA: Der er da ikke SFO alle steder, ej heller økonomi til det.
  ELP: Der er desuden tanker fremme om at lave en fællesafslutning for hele kredsen på en lokal virksomhed.
 10. Andre Aktiviteter for Året:
  FA: der kommer ikke flere aktiviteter den næste sæson.
  HJC: SGP-4 er næste gang i Gråsten 15/3
  NF: Vi skal beslutte om SGP skal fortsætte.
  HJC: Så er der Trekantsturneringen, en sjov turnering. (Invitation omdelt)
  BP: Det ville være ønskeligt med flere klubber, så der kom flere runder.
  Slotsturneringen er ved at være på skinner.
  NF: Det er Vagn Lauritzen, Søren Krabbenhøft og mig Niels Falsig, der sidder i udvalget, hvor tidligere Svend Erik Kramer også havde plads. Skal der ske forandringer?
  UH: Man ændrer ikke på noget der fungerer.
  NF: Så SGP-udvalget fortsætter altså sit arbejde
  NF: Vi skal have en meget tidlig Kalender
  UH: Slotsturneringen er ikke slut før næste års turnering er fastlagt.
  HA: Husk at alt skal sendes til mig; Indbydelser, referater, resultater og partier.
  ELP: Gråsten vil gerne have sidste runde.
  BP: Vi overvejer at lægge en runde hos Linak, et firma specialiseret i hydraulisk hjælpeudstyr.
  NF: Udvalget vil komme med en kalender inden den nye sæson, senest engang i august. Og så samlede Niels Falsig klubber der ville være interesserede at afholde et ben. Og der var heldigvis mange. SGP-udvalget vil snarest sætte sig sammen og lave næste sæsons kalender.
 11. Indkomne forslag:
  FA: Der er kun indkommet et enkelt forslag. Det er fra Vagn lauritzen, Løgumkloster og lyder: ”Der foreslås nedsat et udvalg til at behandle henvendelsen fra 5.HK angående en fusion af de to hovedkredse. Dersom det ønskes kan forsamlingen vedtage et komissorium for udvalget, men ellers foreslås det at udvalget får mulighed for at undersøge alle muligheder, dog kan det ikke, uden foreliggende fuldmagt, træffe bindende aftaler angående en eventuel fusion.” Vi skal altså ikke vedtage en fusion…. 5. HK er meget positive.
  HA: Ideen med et udvalg er god, der er ingen risiko forbundet med det. Kørselsafstandene bliver ikke væsentligt forøgede da det formodes at der også vil flytte klubber fra 5. til 6.HK.
  JA: Udvalget skal også se på andre muligheder.
  JCP: Er det ikke FU der skal tage den endelige beslutning?
  UH: Det kan da ikke afgøres uden en extraordinær generalforsamling.
  HP: Hvornår skal det afgøres?
  KB: Jeg vil gerne være med i udvalget.
  NF: Jeg er meget i tvivl, det ville være trist hvis Ribe forsvinder til 5 HK, pga tilknytningen til Esbjerg. Udvalget skal derfor nedsættes, og jeg vil da gerne være med i det.
  KB: Arbejdet skal laves i år, så det er klar til næste generalforsamling.
  NF: Jeg foreslår Kai Bjørnskov som formand for udvalget.
  JA: Udvalget laver selv sin komisorium og dette skal så godkendes af FU.
  NF: Det er oplagt at FU skal deltage i udvalget.
  HP: Jeg vil gerne have et udvalg; hvor mange skal der være og hvor mange fra FU?
  KB: Mig som formand og så en mere uden for FU og så to fra FU hvor den ene er formanden. Udvalget laver selv sin Kommisorium og rapporterer til hjemmesiden.
  Udvalget består så af Kai Bjørnskov, Niels Falsig og Frede Andersen.
  Det sidste medlem fra FU, besluttes på førstkommende FU-møde.
 12. Fastsættelse af kontingent:
  FA: Vi kan fjerne driftunderskuddet ved at hæve kontingentet med 5,- pr kvartal.
  UH: Hvad får 4. HK i dag?
  Flere: Seniorer: 116,5o kr. ; Pensionister 96,50 kr.; Unge 96,50 og Børn 74,-
  JCP: Vejen ud af krisen er ikke kontingentstigning.
  Klubberne skal betale til tiden, der skal ingen pjank være.
  BP: Jeg vil lave et skema over klubbetaling, fremlægges som forslag næste år.;
  det er ikke en gabestok.
  FA: Sådan en har jeg fremstillet, men ikke offentliggjort, for ikke at hænge klubber ud.
  Afstemning om kontingentstigning på 5 ,- pr. kvartal.
  For: 5 stemmer, imod 6 stemmer, altså ingen stigning kommende sæson.
 13. Valg:
  NF: Frede kan ikke genvælges da han jo er valgt til formand.
  FA: Det er en fejl i dagsordenen, der skal vælges et FU- medlem. FU konstituerer sig senere.
  NF: Jeg foreslå Jens Carl Petersen; er der flere der ønsker valg?
  JCP: Jeg bliver ikke så flink som Frede, jeg er meget mere ubehagelig. ”ingen bilag, ingen penge”.
  Jens Carl Petersen bliver valgt til FU.
  Hansjørgen Clausen genvælges
  Herman Petersen genvælges
  Som FU-suppleant vælges Susan Clausen.
  Hun aflægger en mindre levnedsbeskrivelse og slutter med at takke for valget.
  Som kritiske revisorer ønsker Claus Mogensen ikke genvalg
  I stedet vælges Broder Petersen og Gert Jønck.
  Som revisor-suppleant vælges Jacob Andersen.
 14. Eventuelt:
  FA: Jeg kunne godt tænke mig at vide hvornår hjemmesiden virker.
  UH: Hvorfor hedder det Vikingeskak og ikke noget med 4.HK?
  KF: Det har været i en overgangsfase, indtil den nye hjemmeside virkede.
  PP: Hvem skal så have lov til at skrive på hjemmesiden?
  HP: Klubberne kunne vælge en person.
  PP: Dette vil være pragmatisk.
  NF: 1 i hver klub.
  PP: Der har været problemer med domænet 4.HK, det har kostet et halvt år. Vi har først fået adressen overdraget 8/1-2008. Nu kører Bjørnskovs turneringsside, men mangler at få opdateret. Nu fungerer det sådant set. Nu skal der bare bestemmes hvor mange der skal kunne skrive på hjemmesiden.
  HA: Vi skal holde fast i det trykte medie, længe endnu for de web-løse.
  HP: Hvis 1 er for lidt så maximum 3 personer skal kunne skrive på hjemmesiden.
  KF: Det skal være klubformand og evt. webmaster, så det ikke er gud og hver mand.
  PP: Man kan ellers bare maile webmasteren, min adresse står på hjemmesiden.
  HA: Den skal i Nyt fra Sønderjydsk Skak.
  NF: Peder skal have fri hænder til at adminstrere hjemmesiden.
  BP: Sønderjydsk med D som i jyder.
  FA: D´et er vedtaget på en generalforsamling.
  KF: Jeg vil sige tak for prisen, og for mine år som webmaster for 4.HK.
  JA: Tak til Frede for at overtage formandsposten i denne svære tid.
  KB: Nu skal i altså blive, for der er flere møder.
  Ordstyrer Niels Falsig takkede for god ro og orden, og så var det næsten slut

Inden næste mødeaktivitet, fremlæggelse af DSU´s hvervekampagne, afholdte det nye FU er konstituerende møde.Konstituerende møde:
Jens Carl blev jo valgt til FU, for at overtage efter den tidligere kasserer Frede Andersen.
Kassereren har hidtidig haft to opgaver, nemlig pengene og medlemmerne.
Dette udtrykte jens ikke interesse i. Dette var Frede ikke helt tilfreds med, da de to ting hænger sammen, men indvilgede i at gøre det.
Jens tager sig så af pengene og den anden del, medlemskartoteket udskilles. Dette indvilgede Herman Petersen i at overtage.
Kassererens hidtige arbejde er hermed delt i to, en Kontingentansvarlig og en Kartoteksfører.
Frede indkalder til et hurtigt FU-møde, for at kunne lave overdragelsesforretninger med de to.
FU ser herefter således ud:

Formand:
Sekretær:
Kontingentansvarlig:
Kartoteksfører:
Juniorleder:

Frede Arnfeldt Andersen
Søren Krabbenhøft
Jens Carl Petersen
Herman S. Petersen
Hansjørgen Clausen

Referent: Søren Krabbenhøft (Sekretær)