Bestyrelsesmøde 30-03-2023

Referat fra bestyrelsesmøde i Sydjysk Hovedkreds

Torsdag den 30. marts 2023 kl. 19-22 i ”Huset”, Østergade 2, 6600 Vejen.

DELTAGERE: Claus Marcussen, Lars Wisler, Søren Krabbenhøft, John Engstrøm og Karl Posselt.
Desuden deltog Vagn Lauritzen i mødet.

1.      Godkendelse af dagsorden

Referat: Godkendt. Det blev besluttet, at vi ville tage nye billeder til hjemmesiden, lige efter mødet.

2.      Udkast til funktions-/stillingsbeskrivelser
-Bilag vedlagt dagsordenen

Referat: Generalforsamlingens formandsvalg blev drøftet, herunder om det var bestyrelsen, der selv skulle finde en ny formand. Derfor havde Karl lavet et skriv som i sin enkelhed hedder ”Stillingsbeskrivelser/funktionsbeskrivelser for Bestyrelsen i Sydjysk Hovedkreds”

Skrivelsen blev gennemgået. Efter revision vil skrivelsen være at finde på hjemmesiden.
Til punktet blev også drøftet at undersøge om indmeldelser i klubben skulle kunne laves af klubberne selv.

3.      Konstituering
– Formand og kasserer er valgt direkte på generalforsamlingen.
På følgende vedtægtsbestemte poster – sekretær, ungdomskoordinator og holdturneringsleder –
konstituerer bestyrelsen sig selv. Det gælder også fordeling af evt. øvrige opgaver.
Foreningens vedtægter kan ses her – http://sydjysk-hk.dk/vedtaegter/

Referat: På Generalforsamlingen havde Vagn jo udmeldt at Lars gerne ville overtage Holdturneringslederens job. Claus fortsætter som kasserer og Søren fortsætter som sekretær og John bliver Juniorleder. Vi enedes dog om at faggrænserne ikke er så rigide at vi ikke kan lave andet.

4.      Siden sidst
– Evaluering og opfølgning på generalforsamlingen
– Plakatskabeloner, der kan tilpasses lokalt i klubberne

Referat: Der manglede 8 klubber til Generalforsamlingen, så der var kun ca. halvdelen af de mulige stemmer til stede.

Plakatskabeloner: Claus´ datter har forudsætningerne og har meldt sig klar til at lave forslag, der kan udfyldes lokalt efter behov. Så der bevilgedes et beløb og for det får vi 3 forskellige. Forskellen er stilen; således at der er plakater til alle lejligheder.

5.      Aktiviteter i Hovedkredsen
– Afslutning af SGP-sæsonen 25-03-2023
– Klip fra turneringssystemet (invitationer og igangværende turneringer i Sydjysk Hovedkreds) se nedenfor

Referat: Sidste runde var i Esbjerg med 48 deltagere. Søren uddelte præmier og medaljer til vinderne. Claus fik overdraget uafhentede præmier.

Oversigten over invitationer/igangværende turneringer fra turneringssystemet blev gennemgået. Der er masser af muligheder for at spille skak i Hovedkredsen.
Da turneringen er lidt efterårstung besluttedes, at det ikke er en naturlov at der skal være 7 stævner. Derfor blev det besluttet at justere SGP-reglementet, så der kan spilles mere end 7 runder.

Det besluttedes at i skoleskakklassen vil ratede spillere blive ratet (lille ændring af reglementet).

Vagn har implementeret det ændringsforslag, der blev vedtaget på generalforsamlingen i holdturneringsreglement.

Fredericias IM-turnering 17.-21. maj kom i kalenderen.

6.      Planlægning.
– Ajourføring af aktivitetskalenderen. Bilag vedlagt dagsordenen
– Pokalstævne på Sønderskov Slot den 15. april 2023
– Holdturneringen 2023-24
– Syd Grand Prix 2023-24

Referat: Der er for få tilmeldinger til pokalskak, så der sendes rykkere. Køreplan for dagen gennemgås. Vagn tager mod tilmeldinger til pokalstævnet.
Lars og Vagn mødes senere for at aftale overdragelsen af turneringslederposten.
Varde har tilbudt sig som SGP-arrangør den 20. januar 2024, så der er nu 7 SGP-arrangører på plads til næste sæson. Bestyrelsen ser gerne, at det igen om muligt bliver et udvalg uden for bestyrelsen (f.eks. sammensat af repræsentanter for de arrangerende klubber), der kommer til at håndtere SGP-serien. Det må erkendes at der ikke findes lette løsninger for spillere, der oplever stor ratingstigning. Hvis spilleren selv vil, så må han/hun skifte gruppe opadgående – vel vidende, at GP-point ikke følger med.

7.      Økonomi
– Status (Claus)

Referat: Da den ene revisor har været bortrejst, er 2022-regnskabet endnu ikke revideret.
Den aktuelle økonomioversigt blev taget til efterretning.

8.      Dansk Skak Union
– Invitation til Delegeretmøde i Svendborg den 9. april – https://nyheder.skak.dk/2023/03/21/dansk-skak-unions-delegeretmoede-2023/
– Forslag fra Hvidovre Skakklub om ansættelse af en fuldtidssekretær i DSU – https://nyheder.skak.dk/wp-content/uploads/sites/2/dsuforslagsekretaer.pdf
– Fuldmagter

Referat: Der er ingen vej uden om en kontingentstigning.
Hvidovre Skakklubs forslag om ansættelse af en fuldtidssekretær blev drøftet.

Divisionsturneringen: masser af ideer, men ingen enighed. Der udsendes et udspil til høring i alle klubber.

9.      Mødeplanlægning
Forslag til mødested: Huset, Østergade 2, 6600 Vejen
Forslag til mødedatoer (ikke koordineret med mødedatoer for HB):
– Bestyrelsesmøde torsdag den 30. marts 2023 kl. 19
– Bestyrelsesmøde torsdag den 7. september 2023 kl. 19
– Bestyrelsesmøde torsdag den 9. november 2023 kl. 19
– Bestyrelsesmøde torsdag den 8. februar 2024 kl. 19
– Generalforsamling lørdag den 16. marts 2024 kl. 12
– Bestyrelsesmøde torsdag den 11. april 2024 kl. 19

Referat: Godkendt.

10.  Eventuelt

Referat: intet til punktet.

Og så var der fotografering.

/Søren Krabbenhøft, 01-04-2023