Bestyrelsesmøde 11.6.2020

Referat fra bestyrelsesmøde i Sydjysk Hovedkreds
Torsdag den 11. juni 2020 kl. 19-21.30 i ”Huset”, Østergade 2, 6600 Vejen.

DELTAGERE: Lars Wisler, Vagn Lauritzen, Karl Posselt og Søren Krabbenhøft.

1. Godkendelse af dagsorden

Referat: Godkendt.

2. Siden sidst
– Opfølgning (mail udsendt 7-2-2020 og vedhæftet denne dagsorden)
– Aflysninger pga. Corona (generalforsamling, SGP-7, Pokalturnering og andre aktiviteter, der normalt arrangeres af klubber i hovedkredsen)
– Indstillinger vedr. Hæderstegn og initiativpræmie
– Kontingenter ved medlemskab af flere klubber
– Indkøb af skakhæfte til Hovedkredsens klubber (pris i alt 1.948 kr. inkl. moms)
– Sydjysk Online Grand Prix
– Sæsonplanlægning (Forslag til kalender udsendt af Vagn)
– Gavekort til Dansk Skaksalg
– FIDE dommerseminar
– Sydjysk HKs Facebookside (https://www.facebook.com/sydjysk.skak/)

Referat: Coronasituationen i skakland blev drøftet.
Ny dato for den udsatte generalforsamling bliver lørdag den 5. september 2020.
Pokalskak er udskudt, medmindre DSU vælger helt at aflyse turneringen i år.
SGP7 måtte lukkes, så resultaterne efter 6. runde gjaldt.
Indstillinger vedr. hæderstegn og initiativpræmie er indsendt til DSU.
Skak på nettet er populært. Fredericia, Evans og Springeren har afviklet Sydjysk Online Grand Prix.
Deltagelse i holdturneringen i flere hovedkredse er en mulighed, men kræver i så fald A-medlemskab i begge klubber.
Sydjysk Hovedkreds har købt et antal eksemplarer af en ny skakbog på dansk med titlen ”Lær Skak” (af Aagaard og Delemarre), som fordeles med 1 eks. til hver af hovedkredsens klubber.
Kalenderen blev gennemgået; godkendt, men ser noget stram ud, hvis der også skal gennemføres udsatte arrangementer i løbet af efteråret, så det vil passe os fint, hvis Pokalturneringen og dermed et lokalt kvalifikationsstævne bliver udsat til 2021.
Der har været afviklet FIDE-dommerkursus i Fredericia.
Facebook-siden blev belyst. Ros til redaktørerne for hyppige indslag.

3. Ophavsretssag
– Foreløbig mailkorrespondance (Bilag vedhæftet)

Referat: I 2016 har hovedkredsen uden tilladelse brugt et foto på holdturneringssiden. Det har nu medført en regning fra en repræsentant for rettighedshaverne. Vi har undskyldt, argumenteret for en mindelig løsning og fået et mindre nedslag i prisen. Formanden blev opfordret til at kontakte en jurist for at få en vurdering af bødestørrelsen. Herefter afregnes for forseelsen; det er ærgerlige lærepenge, men vi skal hurtigst muligt have sagen ud af verden.
Det er generelt, at man skal huske at sikre sig rettigheder på forhånd, hvis man ikke selv tager de billeder, man bruger offentligt.
Sagen gav også anledning til en drøftelse af skakspilleres mulighed for at frabede sig at blive fotograferet til offentlig brug. Generelt kan det anbefales, at turneringsarrangører i invitationen gør opmærksom på, at deltagere skal sige til, hvis ikke de ønsker at optræde på fotos fra turneringen.

4. Økonomi
– Regnskabsrapport pr. d.d.
– Budgetforslag 2020

Referat: Claus fremsender aktuel status til bestyrelsen – og udarbejder et budgetforslag for 2020 til brug på generalforsamlingen. Claus har mundtligt meddelt, at regnskabet er tilfredsstillende.

5. Generalforsamling – ny dato
– Ny dato for den udsatte generalforsamling i Sydjysk HK bliver lørdag den 5. september 2020 kl. 11 i Vejen.
Der er aftalt et indlæg ved Hans Endrup Jacobsen fra Hillerød Skakklub.

Referat: Vi genstarter den udsatte generalforsamling. Ny varsling og ny dato lørdag den 5. september 2020.
Vagn har reserveret lokale det sædvanlige sted i Vejen og laver aftale med en dirigentkandidat.

6. SydGrandPrix
– Plan for sæsonen 2020-21.

Referat: En spilleplan er næsten på plads, men 2 sandsynlige arrangører har endnu ikke svaret. Grindsted kan træde ind i år, hvis der mangler en arrangørklub, men ellers er Grindsted parat til at arrangere et stævne i næste sæson. Vagn prøver at få de sidste ting på plads, så SGP-planen for 2020-21 kan offentliggøres hurtigst muligt.

7. Holdturneringen
– Køreplan for sæson 2020-21

Referat: Køreplanen fremgår af turneringsreglementet. Bestyrelsen har drøftet løsninger, ifald en klub ikke kan/vil rykke op, men det er ikke sikkert, det bliver aktuelt i den kommende sæson. Det er heller ikke noget, der behøver at blive indskrevet i reglementet, men der kan orienteres om det på Generalforsamlingen.

8. Ungdomsskak
– National vidensdag om skoleskak den 15. maj 2020 (https://skoleskak.dk/online-national-vidensdag/)
– Skaksommerlejren på Skanderup Efterskole er Corona-aflyst i år

Referat: Dansk Skoleskaks nationale vidensdag blev pga. Corona afviklet på Zoom.
Skanderup aflyst. Der har i enkelte kommuner været afviklet kommunemesterskaber inden Coronanedlukningen.

9. Dansk Skak Union
– Udsættelse af DM
– FU har besluttet at udskyde afholdelsen af årets pokalfinale til efteråret.
– Netmedlemskab
– HB-møde den 14-06-2020 (Dagsorden vedhæftet)

Referat: DM forventes afviklet i efterårsferien (uge 42). I givet fald kan det give problemer for afvikling af Odensemesterskabet og Esbjergturneringen.
Sydjysk Hovedkreds foretrækker, at DSU aflyser Pokalturneringen for 2020.
De manglende muligheder for nærskak i disse tider har aktualiseret et behov for et netmedlemskab af DSU. I givet fald er det et håb, at netmedlemmer senere får lyst til fuldt medlemskab i en klub.
DSU mangler frivillige kræfter til en række opgaver og er ramt af foreningslivets almindelige vanskeligheder med rekruttering.
Dagsorden til HB-mødet blev gennemgået.

10. Mødeplanlægning
Bestyrelsesmøder og generalforsamling afholdes som udgangspunkt i Vejen.
Bestyrelsesmøde torsdag den 11. juni 2020 kl. 19 i Vejen
Generalforsamling 5. september 2020
Bestyrelsesmøde torsdag den 10. september 2020 kl. 19 i Vejen
Bestyrelsesmøde torsdag den 5. november 2020 kl. 19 i Vejen
Bestyrelsesmøde torsdag den 4. februar 2021 kl. 19 i Vejen
Bestyrelsesmøde lørdag den 20. marts 2021 kl. 11 i Vejen
Generalforsamling lørdag den 20. marts 2021 kl.?
Bestyrelsesmøde torsdag den 15. april 2021 kl. 19 i Vejen

Referat: Generalforsamlingen den 5. september blev tilføjet, hvorefter planen blev godkendt.

11. Eventuelt

Referat: Vagn rejste spørgsmålet om arkivering af historisk materiale fra skakmiljøet. De enkelte klubber bør huske at aflevere i deres lokalarkiv. Vagn og Karl har gemt en del historisk materiale fra 4. Hovedkreds, som ikke hører hjemme i et lokalarkiv. Vagn tager kontakt med Rigsarkivet i Aabenraa desangående.

/Ref.: Søren Krabbenhøft