Skulle generalforsamlingen blive kedelig, er der håb forude. Her Hovedkredslyn 2021

Generalforsamling 2022

Indkaldelse til generalforsamling 2022 i Sydjysk Hovedkreds.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i (Dansk Skak Unions) Sydjysk Hovedkreds
Lørdag den 26. marts 2022 kl. 12 i Huset Vejen, Østergade 2, 6600 Vejen.

Bemærk, at links til revideret regnskab for 2021 og forslag til budget 2022 er tilføjet neden for den 12-03-2022.

Der serveres smørrebrød ved ankomsten.

Medmindre generalforsamlingen bliver meget langvarig, arrangeres efterfølgende en lille lyn- eller hurtigskakturnering. Format og betænkningstid afhænger af deltagerantal og den tidsramme, der er til rådighed. Hele arrangementet afsluttes senest kl. 17.

Tilmelding: Af hensyn til bestilling af mad og drikke bedes I tilmelde jer til undertegnede (posseltkarl@gmail.com) senest mandag 21. marts kl. 12.

Bestemmelserne vedr. generalforsamlingen fremgår af vedtægternes §5 – se vedtægterne her.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning Revideret regnskab for 2021 (tilføjet den 12-03-2022)
4. Budgetoplæg Forslag til budget 2022 (tilføjet den 12-03-2022)
5. Fastsættelse af kontingent
6. Holdturneringen
7. Pokalturneringen
8. Ungdomsaktiviteter
9. Andre aktiviteter for året
10. Indkomne forslag
Bestyrelsens forslag til ændring af Holdturneringsreglementet
Skakklubben Springerens forslag til ændring af Holdturneringen (tilføjet den 12-03-2022)
11. Valg.
Hovedkredsens bestyrelse vælges for 1 år ad gangen. Der vælges formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Desuden vælges hvert år en bestyrelsessuppleant, 2 revisorer og en revisorsuppleant.

12. Eventuelt.

Jeg gør særligt opmærksom på, at:

  • Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være modtaget af formanden senest 14 dage før generalforsamlingen – d.v.s. senest lørdag den 12. marts.
  • Adgang til generalforsamlingen med taleret har alle, der er medlem af Hovedkredsen gennem en klub eller som personligt medlem.
  • Stemmeret udøves af klubformændene, der har 1 stemme for hver påbegyndt 10 medlemmer i klubben. En klubformand kan ved skriftlig fuldmagt overdrage sin stemmeret til et andet medlem som repræsentant for samme klub.
  • Personlige medlemmer har ikke stemmeret
  • Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer

Vel mødt til generalforsamlingen!

Venlig hilsen

Karl Posselt
Formand for Sydjysk Hovedkreds

Comments are currently closed.

Seneste indlæg

Arkiver

Kategorier