Punkt 5 a – fælles holdturnering 4. – 5. HK

Holdkampreglement for 4. og 5. Hovedkreds
 
§ 1.                Deltagere
Skakklubber, der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 4. eller 5. hovedkreds, kan deltage i holdturneringen med et eller flere hold.
Hold, der er deltager i Dansk Skak Unions divisionsturnering, deltager i denne og følgelig ikke i hovedkredsenes holdturnering.
 
§ 2.                Holdinddeling
Holdene søges inddelt således:
Mesterrække 1                                                                                                                                                       8 hold
Mesterrække 2                                                                                                                                                       8 hold
4 A-grupper á 6 hold, geografisk opdelt                                                                      24 hold
4 B-grupper á 8 hold, geografisk opdelt                                                                       32 hold
Der kan derudover oprettes C-grupper for skoleskakspillere og juniores med et ratingtal under 1200. Disse grupper spiller normalt week-end-kampe.
 
§ 3.                Holdstørrelse
I Mesterrækken spilles med 8 mands hold. I alle øvrige grupper spilles med 4 mands hold. Oprykningskampe fra A-række til mesterrække spilles med 8 mands hold.
 
§ 4.                Spilletidspunkter
Mesterrækkens kampe spilles søndage og følger runderne for Dansk Skak Unions divisionsturnering. Øvrige kampe spilles i samme uge på hjemmeholdets klubaften.
Søndagskampe starter kl. 12.00, hverdagsaftenkampe kl. 19.00. Hverdagskampe flyttes til kl. 19.30, dersom det gæstende hold ønsker det.
Sidste runde afvikles som samlede stævner for de enkelte grupper. Spillested og – tidspunkt fastsættes af turneringslederen.
Hvis begge klubber ønsker at udsætte eller flytte en kamp, skal turneringslederen underrettes, så snart klubberne er enige om et tidspunkt. Dette tidspunkt skal ligge før næste runde. Turneringslederen skal underrettes senest 8 dage før såvel den fastsatte som den senere berammede tid.
 
§ 5.                Tilmelding              
I uge 32 modtager klubberne tilmeldingslister fra turneringslederen.
Listerne udfyldes med følgende oplysninger:
A. Styrkeliste over alle klubbens medlemmer. Spillernes ratingtal kan være vejledende.
B. Navn, adresse, telefon og gerne e-mailadresse på holdlederne.
C. Spillested og – aften for klubbens hjemmekampe.
D. Oplysning om de fra trediemands side pålagte restriktioner, der måtte hvile på hjemmeholdets lokaler.
E. Navn, adresse, telefonnummer og evt. e-mailadresse på klubbens formand og kasserer.
Formanden indestår for, at de anførte spillere er tilmeldt Dansk Skak Union gennem klubben, ikke deltager i holdturneringen for en anden klub under DSU, og at spillerne er anført i formodet styrkeorden.
Har en spiller ikke et ratingtal, tildeles dette jfr. Reglerne i DSU\'s ratingreglement.
NB. Tilmelding til DSU gælder ikke skoleskakspillere og andre juniores, der spiller i en periode med gratis kontingent.
 
Tilmeldingslisterne skal være turneringslederen i hænde igen i uge 36. Turneringslederen klargør det elektroniske turneringsprogram, kontrollerer kluboplysninger, importerer spillernes ratingtal, drager omsorg for, at styrkelisterne i programmet er i overensstemmelse med de af klubberne indsendte og foretager fornødne korrektioner De anførte ratingtal anvendes til ratingberegning af mesterrækken, A-rækken og B-rækken efter holdturneringens sidste runde. C-rækken rates ikke.
 
§ 6.                Turneringsprogrammer
I uge 40 modtager klubberne turneringsprogrammer i et antal af 10 pr. 8-mandshold og 5 pr. 4-mandshold. Endvidere modtages resultatkort til brug ved hjemmekampe.
Kluboplysninger og klubbernes styrkelister offentliggøres i turneringsprogrammet.
 
§ 7.                Kampenes afvikling.
Der spilles efter FIDE\'s regler for skakspillet, for så vidt andet ikke fremgår af dette reglement.
Betænkningstiden er for mesterklassen 40 træk i 2 timer, dernæst 1 time pr. spiller til resten af partiet. Opsparet tid kommer senere træk til gode.
I A- og B-rækken er betænkningstiden 2 timer pr. spiller til hele partiet.
I C-rækken er betænkningstiden 25 min. pr. spiller til hele partiet.
Farve: Nr. 1 på det gæstende hold har hvid, nr. 2 sort osv.
Restriktioner. Det gæstende hold er forpligtet til at respektere de fra trediemands side pålagte restriktioner, der måtte hvile på lokalerne.
Noteringspligt. Der er noteringspligt i alle klasser undtagen C-klassen. Det er tilladt at undlade at notere de sidste 5 minutter. Noteringslisterne skal i mesterklassen føres a jour efter 1. tidskontrol.
Holdleder. Klubberne udpeger en holdleder for hvert hold. Holdlederen må gerne være spiller på holdet.
Før kampen skal holdlederne drage omsorg for, at
        at brikkerne er stillet rigtigt op
        at urene er trukket op og indstillet korrekt.
        at klubbernes holdopstilling er i overensstemmelse med styrkelisten.
Kampleder / dommer ved enkeltkampe. Hjemmeholdet udpeger en dommer, som gerne må være en af spillerne. Dommeren kan delegere opgaven til en anden spiller, dersom denne er færdig med sit parti, og dommeren ikke.
Kampleder / dommer ved stævner. Ved afvikling som samlet stævne udpeger arrangøren en dommer, der skal være i besiddelse af DSU\'s kampleder- eller dommerlicens. Dommeren må ikke spille med.
Tidkontrol. Dommeren skal bekendtgøre tidsoverskridelse. Holdledere har lov til at bekendtgøre tidsoverskridelse og til at gøre en holdkammerat opmærksom på, at denne har glemt at standse sit ur efter udført træk.
Materiel. Hjemmeholdet sørger for, at det nødvendigt materiel – bræt, brikker og ure – er til stede.
Skakhåndbogen. Hjemmeholdet er ansvarlig for, at skakhåndbogen – enten et ajourført eksemplar eller i form af elektronisk adgang – er til stede.
Holdturneringsreglement og styrkeliste.  Hjemmeholdet er ansvarlig for, at et turneringsprogram med nærværende reglement samt klubbernes styrkelister er til stede i spillelokalet.
 
§ 8.                Anvendelse af spillere og reserver.
Rækkefølge: Ingen spiller må spille på en lavere plads, end hans placering på styrkelisten berettiger til. Den indbyrdes placering af de anvendte spillere på et hold skal svare til placeringen på styrkelisten.
Undertal: Møder et hold ikke fuldtalligt op, skal brætterne med de laveste numre (nr. 1-2 osv.) besættes først. Kan et hold ikke stille fuldtalligt, skal dette om muligt meddeles modstanderen senest dagen før.
Forsinkelse og udeblivelse:
A. For 8-mandshold følges DSU\'s regler for divisionssturneringen, vedtaget på HB 20.8 2008:
”Møder en spiller senere end 1 time efter det fastsatte spilletidspunkt, er partiet tabt. Der kan ikke indsættes reserver”. Denne regel gælder, indtil dette reglement ændres.
B. For 4-mandshold gælder følgende: En spiller må komme op til 30 minutter for sent uden at miste retten til at spille.
 Udebliver en spiller uden at sende afbud, kan en reserve indsættes på spillerens plads; dog først 30 minutter efter spillets begyndelse. Reserven skal efter styrkelisten være spilleberettiget på holdet, men rækkefølgen på holdet kan suspenderes. Dette skal bemærkes ved indberetning af resultatet.
Deltagelse på flere hold: En spiller må deltage på flere hold, men må kun spille maksimalt 10 kampe pr. sæson, maksimalt på 2 hold pr. runde og maksimalt deltage på 2 hold i 3 runder. Eventuelle omkampe og oprykningskampe fra A til mesterrækken medtælles ikke.
Nye spillere: En ny spiller kan først anvendes, når denne er tilmeldt hovedkredskassereren eller kartoteksføreren, og der er tilgået turneringslederen meddelelse herom. Efter turneringslederens godkendelse af, at spilleren kan anvendes, indsættes spilleren efter anvisning fra klubben på sin plads på klubbens styrkeliste.
Ændring af styrkelisten:   Ud over indsættelse af nye spillere kan styrkelisten ikke ændres midt i en sæson.
 
§ 9.                Straffebestemmelser.
A. For 8-mands-hold gælder: Hvis et hold møder senere end 1 time efter kampens start, taber holdet 0-8. Hvis et hold udebliver fra en kamp eller ikke møder med mindst 5 spillere, udgår alle holdets kampe, og holdet placeres på sidstepladsen i gruppen. (Skakhåndbogen, afsnit 5, § 13).
B. For 4-mands-hold gælder: Møder et hold senere end ½ time efter kampens begyndelse, taber holdet 0-4. Udebliver et hold fra en kamp, eller møder holdet ikke med mindst 3 spillere, henvises holdet automatisk til sidstepladsen med deraf følgende nedrykning. Resultater fra tidligere kampe udgår.
Anvendes en spiller ulovligt, er det pågældende parti uanset resultatet vundet af modstanderen, og TL skal idømme holdet 1 strafpoint.
Udebliver et hold uden rimelig grund eller uden afbud i rimelig tid, kan turneringslederen idømme holdet en bod på 500 kr.
Indsendes resultatkort eller indtastes resultat ikke rettidigt, tildeler turneringslederen klubben en advarsel. I gentagelsestilfælde opkræves en bøde på 100 kr. for hvert ikke rettidigt indsendt resultat.
 
§ 10.              Placering.
Placeringen findes ud fra følgende principper:
1.      Brætpoints
2.Matchpoints
3.      Ved ligestilling i brætpoints og matchpoints gældes indbyrdes kamp.
4.      Ved fortsat ligestilling er resultatet på førstebrættet afgørende. Er dette resultat remis, gælder resultatet på bræt 2 osv. Spilles alle partier remis, foretages lodtrækning.
 
§ 11.              Oprykning.
Bedst placerede hold i mesterklassen fra hhv. 4. hovedkreds og 5. hovedkreds rykker op i 2. division. Nr. 1 i mesterklasse 2 rykker op i mesterklasse 1.
De 4 vindere af A-grupperne spiller omkamp for at finde den samlede vinder af A-rækken. Disse kampe spilles med 8-mands-hold. Den samlede vinder af A-rækken rykker op i mesterrække 2.
Vinderen af B-rækkerne rykker op i A-rækkerne.
Der er ingen op-eller nedrykning fra C-rækken.
 
§ 12.              Nedrykning.
Det eller de hold fra 4. eller 5. hovedkreds, der rykker ned fra 2. division, placeres i mesterrække 1. Ved færre nedrykninger fra. 2. division end 2 suspenderes nedrykning i mesterklasse 1 og 2 efter følgende model:
Ned fra 2. div.                                           Op fra M 1    Ned fra M 1   Op fra M2     Ned fra M 2   Op fra A-rk
0 hold                                                        2 hold                                  0 hold                                  2 hold                                  0 hold                                  2 hold
1 hold                                                        2 hold                                  0 hold                                  1 hold                                  0 hold                                  1 hold
2 hold                                                        2 hold                                  1 hold                                  1 hold                                  1 hold                                  1 hold
Øvrige op- og nedrykninger afhænger af antallet af hold, der rykker ned fra 2. division, idet nedrykkere og oprykkeren er sikret en plads i den nye række, medens øvrige pladser besættes med de højest placerede hold fra forrige sæson.   
Hold, der rykker ned fra Mesterklasse 2, har ret til 2 pladser i A-rækken. Udnyttes denne ret, rykker det dårligst placerede A-hold ud over nedrykkerne ned i B-rækken. Placeringen findes ud fra antallet af brætpoints, derefter opnåede matchpoints, uanset hvilken A-gruppe, holdet spiller i. Ved ligestilling foretages lodtrækning.
Turneringslederen har kompetence til i øvrigt at foretage indplacering ved vakance eller ved tilmelding af nye hold ud fra generelle principper og under ansvar over for FU.
 
§ 13.              Turneringsindskud og præmier.
Turneringsindskud og præmier fastsættes af hovedkredsenes forretningsudvalg. Der skal være mindst 2 præmier i hver gruppe. Der kan uddeles scoringspræmier til spillere, som deltager i alle kampe og scorer maksimumspoint på et hold. Præmiestørrelse og -art for såvel holdpræmier som eventuelle scoringspræmier bekendtgøres i turneringsprogrammet.
 
§ 14.              Turneringsledelse
Hovedkredsenes forretningsudvalg udpeger en eller flere turneringsledere, som har ansvaret for, at turneringen gennemføres i overensstemmelse med dette reglement.
Protester over afviklingen af en kamp skal indsendes til turneringslederen senest 4 dage efter kampen.
Hovedkredsenes forretningsudvalg udpeger en turneringskomité på 3 medlemmer. Turneringskomiteen træffer afgørelse i alle forhold, som turneringslederen ikke kan afgøre, eller som indankes efter dennes afgørelse.
Indankes turneringslederens afgørelse, skal dette ske til formanden for turneringskomiteen senest 10 dage efter, at turneringslederens afgørelse er modtaget.
 
§ 15.              Skaknævnet.
Turneringskomiteens afgørelse kan indankes for Dansk Skak Unions skaknævn, dog uden opsættende virkning.
 
§ 16.              Dispensationer.
Hovedkredsenes forretningsudvalg kan meddele dispensationer fra dette reglement. I force majeure situationer kan turneringslederen under ansvar over for forretningsudvalgene dispensere fra reglementet.
Flytning af en kamp til et tidspunkt efter næste runde kan kun ske efter skriftlig aftale mellem de to klubber og turneringslederen. Aftalen skal være i stand mindst 14 dage før den fastsatte spilledato.
 
§ 17.              Ændringer.
Ændringer af dette reglement kan kun foretages på hovedkredsgeneralforsamlinger.
 
Vedtaget på hovedkredsgeneralforsamling i 4. hovedkreds den .27.2.2010..____________________
                                                                                                                                                                                                                                               Kai Bjørnskov                    
Vedtaget på hovedkredsgeneralforsamling i 5. hovedkreds den…………………___________________
                                                                                                                                                                                                                                               Jean B. Mikkelsen

Comments are currently closed.

Seneste indlæg

Arkiver

Kategorier